Grafik:
Aplikacion per publeaks.al- Version 1.1.1
Kerkimi
-
-
                    
NR Institucioni Kategori Objekti Data e dergimit Data e pergjigjes Vonesa Statusi Dokument Koment
2502 Bashkia Kamez Mjedisi • Kopje të kontratave të nënshkruara midis Bashkisë dhe kompanisë/kompanive së menaxhimit të mbetjeve për vitin 2023 dhe 2024; • Sa është buxheti i parashikuar për menaxhimin e mbetjeve për vitin 2023 dhe 2024? 17.07.2024 - 6 -Dite PRITJE - -
2501 Bashkia Vore Mjedisi • Kopje të kontratave të nënshkruara midis Bashkisë dhe kompanisë/kompanive së menaxhimit të mbetjeve për vitin 2023 dhe 2024; • Sa është buxheti i parashikuar për menaxhimin e mbetjeve për vitin 2023 dhe 2024? 17.07.2024 - 6 -Dite PRITJE - -
2500 Bashkia Tirane Mjedisi • Kopje të kontratave të nënshkruara midis Bashkisë dhe kompanisë/kompanive së menaxhimit të mbetjeve për vitin 2023 dhe 2024; • Sa është buxheti i parashikuar për menaxhimin e mbetjeve për vitin 2023 dhe 2024? 17.07.2024 - 6 -Dite PRITJE - -
2499 Kolegji i Posacem i Apelimit Drejtesi Kopje të mendimeve/opinioneve (kundërshtues ose jo ) të paraqitur në kontekstin e kërkesave për rihapjen e procedurave nga anëtarët e IMO-s, konkretisht: • Gerrit Sprenger (vëzhgues i IMO-së në vendimin e KPA-së nr. 34/2023), • Ferdinando Buatier de Mong 12.07.2024 - 11 -Dite PRITJE - -
2498 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Drejtesi • Kopje të relacionit shoqërues drejtuar Kuvendit me shkresën Nr. 4800 Prot, datë 20.12.2023. 08.07.2024 18.07.2024 10 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2497 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Drejtesi • A ka patur kërkesë/shkresë nga ana e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit drejtuar Kuvendit në lidhje me transferimin e stafit të tij pas mbarimit të mandatit? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të këtij akti. 08.07.2024 - 15 -Dite PRITJE - -
2496 Komisioneri Publik Drejtesi • Kopje të shkresës së Institucionit të Komisionerëve Publikë drejtuar Kuvendit të Shqipërisë, për kalimin e stafit ligjor dhe administrativ të këtij institucioni në varësi të Drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme (SPAK), pas përfundimit të mandatit. 08.07.2024 - 15 -Dite PRITJE - -
2495 Kolegji i Posacem i Apelimit Drejtesi • Kopje të vendimit me arsyetim të përmbledhur për rishikimin e vendimit të ish subjektit të rivlerësimit Znj. Ana Golloshi ( çështja nr. 6-18/2019 (JR), datë 15.02.2022); • Kopje të vendimit arsyetim të përmbledhur për rishikimin e vendimit të ish subjek 08.07.2024 - 15 -Dite PRITJE - -
2494 Bashkia Tirane Mjedisi 1. Sa para ka shpenzuar Bashkia Tiranë për gjelbërimin e qytetit për për periudhën 2016-2024 (të ndara sipas viteve)? 2. Sa para janë shpenzuar për blerjen dhe mbjelljen e pemëve nga Bashkia Tiranë për vitet 2016- 2024 (të ndara sipas viteve)? 3. Sa pemë 03.07.2024 - 20 -Dite ANKIM - -
2493 Teatri Kombetar Eksperimental "Kujtim Spahivogli" Kulture 1. Sa është buxheti total i Teatrit dhe si menaxhohet ai (sa shkojnë për administratën, për shfaqjet apo shpenzime të tjera)? 1. Kopje të listës së stafit të punësuar shoqëruar me pagën e secilit; 2. Sa aktorë, regjisorë, skenografë, staf artistik janë të 03.07.2024 - 20 -Dite PRITJE - -
2492 Teatri Kombetar Kulture 1. Sa është buxheti total i Teatrit dhe si menaxhohet ai (sa shkojnë për administratën, për shfaqjet apo shpenzime të tjera)? 2. Kopje të listës së stafit të punësuar shoqëruar me pagën e secilit (aktorë, staf mbështetës etj); 3. Sa aktorë, regjisorë, ske 03.07.2024 - 20 -Dite PRITJE - -
2491 Bashkia Tirane Kulture • Kopje të listës së projekteve kulturore dhe teatrore të mbështetura nga Bashkia Tiranë për vitin 2020 dhe vitin 2021, ku të përfshihen të dhëna në lidhje me titullin e projektit, aplikuesin dhe buxhetin e miratuar për secilin projekt. 01.07.2024 - 22 -Dite ANKIM - -
2490 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve Informacion • Kopje të Moduleve të Trajnimit bazë për punonjësit e policisë së sistemit të burgjeve - realizuar në bashkëpunim me zyrën e Këshillit tëe Evropës në Tiranë. 18.06.2024 19.06.2024 1 -Dite PERFUNDUAR - Permban te drejtat e autorit
2489 Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Informacion • Në çfarë faze ndodhen hetimet lidhur me kompaninë IBF International Consulting? • A ka ndonjë vendimmarrje nga ana e Spak në ldhje me këtë hetim? Nëse po, një kopje të vendimmarrjeve. 11.06.2024 21.06.2024 10 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2488 Bashkia Tirane Informacion • Kopje të shkresës me Nr. Prot. 2657 datë 28.01.2016 nga kryetari i Bashkisë Tiranë drejtuar Ministrit të Financave me lëndë 07.06.2024 - 46 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispoziocion informacionin
2487 Kontrolli i Lartë i Shtetit Informacion • Kopje të Auditimit financiar dhe përputhshmërie, për periudhën 01.01.2022–31.12.2022 për Fondin Shqiptar të Zhvillimit; • Kopje të auditimeve të ushtruara për Fondin Shqiptar të Zhvillimit 07.06.2024 12.06.2024 5 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2486 Bashkia Selenice Informacion • Sa krerë bagëti janë të matrikulluara në fshatrat e Njësive Administrative: Brataj, Kotë dhe Armen? • Sa siperfaqe tokë bujqësore gjendet në këto Njësi Administrative? • Sa është popullsia sipas rregjistrit të Gjendjes Civile dhe/ose Censusit të fundit 07.06.2024 14.06.2024 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
2485 Bashkia Tirane Informacion • Cili është projetkuesi dhe zbatuesi i instalacionit të vendosur pranë urës së Pallatit me Shigjeta? • Për çfarë shërben ky instalacion? • A prodhon energji? Nëse po, sa wat? • Sa ka kushtuar ky instalacion? • Në cilin zë të shpenzimeve janë futur shpenz 03.06.2024 - 50 -Dite ANKIM - -
2484 Ministria e Ekomomisë, Kulturës dhe Inovacionit Kulture • Kopje të listës së projekteve të mbështetura nga Ministria për vitin 2023; • Sa është buxheti i alokuar për secilin projekt? • Kopje të listës së projekteve të miratuara nga Ministria për vitin 2024; • Sa buxheti i alokuar për secilin projekt? • Cili is 30.05.2024 - 54 -Dite PRITJE - -
2483 Bashkia Tirane Kulture • Kopje të listës së projekteve teatrore të mbështetura nga Bashkia Tiranë për vitin 2023, si dhe buxhetin e miratuar për secilin projekt; • Kopje të listës së projekteve teatrore të mbështetura nga Bashkia për periudhën janar-maj të vitit 2024, si dhe bu 30.05.2024 - 54 -Dite ANKIM - -
2482 Teatri Kombetar Kulture • Sa është buxheti i secilës shfaqje të brendshme në vitin 2023 dhe sa bileta janë shitur për secilën shfaqje? • Kopje të listë për shfaqjet e jashtme për vitin 2023; • Sa ka qenë qiraja që kanë paguar për sallën për secilën nga shfaqjet dhe sa bileta jan 30.05.2024 10.06.2024 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
2481 Agjencia Shteterore e Kadastres Informacion • Kopje të listës të subjekteve zhvilluese/investitore, të cilat kanë shkelur kushtet e lejes së ndërtimit apo nuk ndjekin procedurat e legalizimit, me qëllim evidentimin e tyre si subjekte me risk në keqmenaxhimin e territorit. 29.05.2024 - 55 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin e kerkuar
2480 INSTAT Kulture • Sa shikues kanë frekuentuar Teatrin Kombëtar në vitin 2023? • Sa shikues kanë frekuentuar Teatrin Kombëtar Eksperimental 29.05.2024 - 55 -Dite PRITJE - -
2479 Teatri Metropol Kulture • Sa është buxheti total i teatrit për vitin 2024? • Sa nga ky buxhet shkon për projektet artistike dhe sa për administratën, organikën, mirëmbajtjen etj? • Sa shfaqje janë prodhuar në vitin 2022, në vitin 2023 dhe sa janë planifikuar për vitin 2024? • C 29.05.2024 - 55 -Dite ANKIM - Derguar per kompetence Drejtorise se Pergjithshme te Qeverisjes Elektronike dhe Inovacionit
KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2478 Teatri Skampa Kulture • Sa është buxheti total i teatrit për vitin 2024? • Sa nga ky buxhet shkon për projektet artistike dhe sa për administratën, organikën, mirëmbajtjen etj? • Sa shfaqje janë prodhuar në vitin 2022, në vitin 2023 dhe sa janë planifikuar për vitin 2024? • C 29.05.2024 20.06.2024 22 -Dite PERFUNDUAR Download -
2477 Teatri Petro Marko Kulture • Sa është buxheti total i teatrit për vitin 2024? • Sa nga ky buxhet shkon për projektet artistike dhe sa për administratën, organikën, mirëmbajtjen etj? • Sa shfaqje janë prodhuar në vitin 2022, në vitin 2023 dhe sa janë planifikuar për vitin 2024? • C 29.05.2024 08.07.2024 40 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2476 Teatri Migjeni Kulture • Sa është buxheti total i teatrit për vitin 2024? • Sa nga ky buxhet shkon për projektet artistike dhe sa për administratën, organikën, mirëmbajtjen etj? • Sa shfaqje janë prodhuar në vitin 2022, në vitin 2023 dhe sa janë planifikuar për vitin 2024? • C 29.05.2024 - 55 -Dite ANKIM - KDI: Afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2475 Teatri Andon Zako Cajupi Kulture • Sa është buxheti total i teatrit për vitin 2024? • Sa nga ky buxhet shkon për projektet artistike dhe sa për administratën, organikën, mirëmbajtjen etj? • Sa shfaqje janë prodhuar në vitin 2022, në vitin 2023 dhe sa janë planifikuar për vitin 2024? • C 29.05.2024 - 55 -Dite PRITJE - -
2474 Teatri Aleksander Moisiu Kulture • Sa është buxheti total i teatrit për vitin 2024? • Sa nga ky buxhet shkon për projektet artistike dhe sa për administratën, organikën, mirëmbajtjen etj? • Sa shfaqje janë prodhuar në vitin 2022, në vitin 2023 dhe sa janë planifikuar për vitin 2024? • C 29.05.2024 - 55 -Dite ANKIM - KDI: Afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2473 Teatri Bylis Kulture • Sa është buxheti total i teatrit për vitin 2024? • Sa nga ky buxhet shkon për projektet artistike dhe sa për administratën, organikën, mirëmbajtjen etj? • Sa shfaqje janë prodhuar në vitin 2022, në vitin 2023 dhe sa janë planifikuar për vitin 2024? • C 29.05.2024 12.07.2024 44 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2472 Teatri Zihni Sako Kulture • Sa është buxheti total i teatrit për vitin 2024? • Sa nga ky buxhet shkon për projektet artistike dhe sa për administratën, organikën, mirëmbajtjen etj? • Sa shfaqje janë prodhuar në vitin 2022, në vitin 2023 dhe sa janë planifikuar për vitin 2024? • C 29.05.2024 - 55 -Dite PRITJE - -
2471 Agjencia Shteterore e Kadastres Ndertimet • Si është përcaktuar harta për ndarjen e nënzonave për qytetin e Tiranës? • Cili është autoriteti publik i cili ka miratuar hartën e ndarjeve të zonave/nënzonave dhe cili është akti që ka miratuar ndarjen e zonave/nënzonave në Bashkinë Tiranë? • Kur ësh 27.05.2024 22.07.2024 56 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2470 Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit Bashkia Tirane Ndertimet • Kopje të procesverbalit Nr 5081, datë 04.10.2022. 27.05.2024 - 57 -Dite PRITJE - -
2469 Agjencia e Zhvillimit te Territoritr Ndertimet • A është dhënë nga Këshilli Kombëtar i Territorit, ndonjë leje ndërtimi për zhvendosje, ristrukturim apo ndryshim të shtyllave të linjës ajrore 110 kV Traktora -Selitë 110-4/1 dhe linjës ajrore 110 kV traktora Farkë 110-4/2 në linjë kabllore në kampatën, 27.05.2024 - 57 -Dite PRITJE - -
2468 Bashkia Tirane Informacion • A është miratuar nëndarje zonale/nënzonale të territorin e Bashkisë Tiranë? • Nëse po, kopje të hartave të nëndarjeve zonale/nënzonale të Bashkisë Tiranë dhe kopje të vendimit të miratimit për nëndarjen e zonave. 27.05.2024 - 57 -Dite PRITJE - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozcion dokumentacionin
2467 Agjencia Shteterore e Kadastres Informacion • Kopje të hartës së ndarjes se nënzonave për efekt të caktimit të cmimit të pronave të paluajtshme për efekte tatimore. • Kopje të Aktit nënligjir që ka miratuar hartën e mësipërme. 27.05.2024 - 57 -Dite PRITJE - -
2466 Ministria e Ekomomisë, Kulturës dhe Inovacionit Informacion • Kopje të inventarit të plotë i të gjitha veprave në fondin e Galerisë Kombëtare të Artit. 27.05.2024 - 57 -Dite PRITJE - -
2464 KDIMDHP Informacion • Kopje të shkresës datë 02.02.2015 të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. 16.05.2024 24.05.2024 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2462 Bashkia Kavajë Rindertimi • A është kryer vlerësimi për dëmtimet e pallatit? • Nëse po, lutemi të na vendosni në dispozicion dokumentacionin mbi vlerësimin e pallatit. • Nëse jo, a është planifikuar të bëhet vlerësimi dhe kur? • Cilat jana masat dhe procedurat që duhet të ndjekë n 07.05.2024 21.06.2024 45 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
Materiali voluminoz
2461 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Informacion 1. A përbën një shkelje disiplinore fakti që nga ana e Znj. Faskaj nuk ka informuar institucionin në lidhje me procedimin e iniciuar ndaj saj? 2. Nëse po, cilat janë masat që do ndërmerren nga ana juaj në lidhje me këtë shkelje? etj 29.04.2024 07.05.2024 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2460 Instituti i Ndertimit Rindertimi 1. Kopje të akt konstatimit/akt konstatimeve të realizuara për Pallatin Nr. 5, me adresë rruga “Ferit Xhajko”, Njësia Administrative Nr.8, Tiranë, i cili është dëmtuar nga tërmeti i datës 29.06.2019. 29.04.2024 - 85 -Dite ANKIM - Derguar per kompetence Bashkise Tirane
KDI: afat Bashkise Tirane per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2459 Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Drejtesi • Kur është realizuar njoftimi (ose vënia në dijeni) i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për nisjen e procedimit penal nr.160 të vitit 2020, rregjistruar për veprën penale të “Falsifikimit të dokumenteve”, ndaj anëtares Alma Faskaj (Vokopola)? • A ësh 26.04.2024 03.05.2024 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
2458 Ministria e Ekomomisë, Kulturës dhe Inovacionit Informacion • Kur dhe ku (vendi) është përcaktuar zhvendosja e fondit të Muzeut Historik Kombëtar gjatë rikonstruksionit të tij? • Kur dhe ku (vendi) është përcaktuar zhvendosja e fondit të Galerisë së Arteve që aktualisht ndodhet në Muzeun Historik Kombëtar për shka 26.04.2024 07.06.2024 42 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2457 Bashkia Tirane Rindertimi 1. Kopje të aktekspertizës së thelluar për Pallatin Nr. 5, me adresë rruga “Ferit Xhajko”, Njësia Administrative Nr.8, Tiranë; 2. Kopje të preventivit të punimeve. 26.04.2024 - 88 -Dite ANKIM - KDI:afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion informacionin
2456 Bashkia Tirane Rindertimi 1. Kur është parashikuar demolimi i Pallatit Nr. 5, rruga “Ferit Xhajko”, Njësia Administrative Nr.8, Tiranë? 2. A janë njoftuar banorët për demolimin dhe Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr. 24, datë 26.02.2024 “Për prishjen e detyruar të ndërtesës private, 25.04.2024 14.05.2024 19 -Dite PERFUNDUAR Download -
2455 Bashkia Tirane Nndertimet • Kopje të vendimit të Kryetarit të Bashkisë S-25327/6, dt 24.07.2021, leje e ndërtimit për 2 godinë banimi dhe shërbimi 5 kat, me një kat parkim nëntokë dhe 3 banesa individuale 3 kat me një kat nëntoke të ndodhur në rrugën 24.04.2024 03.06.2024 40 -Dite PERFUNDUAR Download -
2455 Bashkia Tirane Nndertimet • Kopje të vendimit të Kryetarit të Bashkisë S-25327/6, dt 24.07.2021, leje e ndërtimit për 2 godinë banimi dhe shërbimi 5 kat, me një kat parkim nëntokë dhe 3 banesa individuale 3 kat me një kat nëntoke të ndodhur në rrugën 24.04.2024 03.06.2024 40 -Dite PERFUNDUAR Download -
2454 Bashkia Tirane Rindertimi 1. Kopje të vendimit të Këshillit Bashkiak Nr. 24, datë 26.02.2024 “Për prishjen e detyruar të ndërtesës private, Pallati Nr. 5, rruga “Ferit Xhajko”, Njësia Administrative Nr.8, si rezultat i dëmtimit nga tërmeti i datës 26 Nëntor 2019” (hardcopy me firm 24.04.2024 14.05.2024 20 -Dite PERFUNDUAR Download -
2453 Keshilli i Larte Gjyqesor Informacion • Kopje të vendimit datë 18.04.2024 për rrëzimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, për masën disiplinore shkarkim nga detyra të magjistratit Arben Dosti. 19.04.2024 03.05.2024 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2452 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Informacion • Kopje të relacionit shoqërues të ligjit Nr.7829, datë 1.6.1994 “Për noterinë”. 18.04.2024 24.04.2024 6 -Dite PERFUNDUAR Download -
2451 Bashkia Tepelenë Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 18.04.2024 - 96 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2450 B.Kucove Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 18.04.2024 25.04.2024 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2449 Bashkia Lushnje Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 18.04.2024 02.05.2024 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
2448 Bashkia Dibër Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 18.04.2024 29.04.2024 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2447 INSTAT Informacion • Cilat jane arsyet e heqjes së të dhënave paraprake nga plani i publikimit për Censin 2023? 16.04.2024 23.04.2024 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
2446 Keshilli i Larte Gjyqesor Drejtesi • Sa dhe cilët nga kërkuesit që iu drejtuan Gjykatës Kushtetuese, paraqitën një kërkesë në KLD për rihapjen e procedurave për rishqyrtimin e çështjes dhe cila ishte vendimmarrja lidhur me kërkesat e paraqitura? 16.04.2024 25.04.2024 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2445 Keshilli i Larte Gjyqesor Drejtesi • A ka patur ndonjë kërkesë për rishikim të masës apo vendim për shfuqëzim të kësaj mase nga ana e KLD? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të aktit rishikim të masës dhe për shfuqëzimin e vendimit Nr. 8, datë 23.08.1996 (nëse ka)? • Nës 16.04.2024 25.04.2024 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
2444 Bashkia Durrës Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 15.04.2024 24.04.2024 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2443 Bashkia Tirane Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 15.04.2024 - 99 -Dite ANKIM - KDI:afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion informacionin
2442 Bashkia Kukës Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 15.04.2024 24.04.2024 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2441 B.Finiq Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 15.04.2024 21.06.2024 67 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2440 Bashkia Delvine Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 15.04.2024 - 99 -Dite PRITJE - Riderguar kerkesa
2439 Bashkia Libohove Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 15.04.2024 19.04.2024 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2438 B.Dropull Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 15.04.2024 - 99 -Dite PRITJE - Pergjigje e pjesshme, email sqarues
2437 Bashkia Himarë Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 15.04.2024 24.04.2024 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2436 Bashkia Sarandë Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 15.04.2024 - 99 -Dite PRITJE - Pergjigje e pjesshme, email sqarues
2435 Bashkia Gjirokastër Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 15.04.2024 24.06.2024 70 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2434 Bashkia Vlorë Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 15.04.2024 29.04.2024 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
2433 Bashkia Korçë Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 15.04.2024 - 99 -Dite ANKIM - KDI: Afat autoritetit publik per te vene ne dispozicon dokumentacionin
2432 B.Berat Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 15.04.2024 26.04.2024 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
2431 B.Skrapar Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 15.04.2024 - 99 -Dite ANKIM - Derguar email sqarues
2430 Bashkia Permet Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 15.04.2024 - 99 -Dite PRITJE - -
2429 Bashkia Fier Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 12.04.2024 22.05.2024 40 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2428 Bashkia Librazhd Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 12.04.2024 - 102 -Dite ANKIM - -
2427 Bashkia Pogradec Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 12.04.2024 - 102 -Dite PRITJE - -
2426 Bashkia Rrogozhine Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 12.04.2024 - 102 -Dite ANKIM - KDI: Afat autoritetit publik per te vene ne dispozicon dokumentacionin
2425 Bashkia Elbasan Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 12.04.2024 - 102 -Dite PRITJE - -
2424 Bashkia Vore Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 12.04.2024 29.04.2024 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
2423 Bashkia Kamez Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 12.04.2024 23.04.2024 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2422 Bashkia Lezhë Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 12.04.2024 30.04.2024 18 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2421 Bashkia Shkodër Kulture 1. Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? 2. Sa nga ky buxhet është alokuar? 3. Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: ti 12.04.2024 - 102 -Dite PRITJE - -
2419 Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë Konsumator • Cilat janë komponentët të cilat faturohen në faturën e ujit (psh. uji i pijshëm, uji i përdorur, ITUN etj) • Sa janë tarifat për secilin komponent? 08.04.2024 29.05.2024 51 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2417 Shoqeria Ujesjelles Kanalizime Pogradec Konsumator • Cilat janë komponentët të cilat faturohen në faturën e ujit (psh. uji i pijshëm, uji i përdorur, ITUN etj) • Sa janë tarifat për secilin komponent? 08.04.2024 29.05.2024 51 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2416 Shoqeria Rajonlae Ujesjelles Kanalizime Korce Konsumator • Cilat janë komponentët të cilat faturohen në faturën e ujit (psh. uji i pijshëm, uji i përdorur, ITUN etj) • Sa janë tarifat për secilin komponent? 08.04.2024 28.05.2024 50 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2415 Ministria e Ekomomisë, Kulturës dhe Inovacionit Informacion • Kopje të projektit të rehabilitimin e rikonceptimin e Muzeut Historik Kombëtar; • Cili është grupi i punës/subjekti i cili ka realizuar projektin? • Cila është procedura e ndjekur për përzgjedhjen e grupit të punës/subjektit që ka realizuar projektin? • 05.04.2024 - 109 -Dite PRITJE - -
2414 Ministria e Ekomomisë, Kulturës dhe Inovacionit Informacion • Sa është fondi total për projektet për artin, kulturën dhe trashëgiminë kulturore për vitin 2024? 04.04.2024 05.06.2024 62 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2413 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Informacion • A është njoftuar për fillimin e procedimit penal kundër anëtares Alma Vokopola? • A është marrë vendim për pezullimin e saj deri në përfudimin e procedimit penal? Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të vendimit. 20.03.2024 23.04.2024 33 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2412 Ministria e Mbrojtjes Informacion • Në akt marrjen në dorëzim, a është përfshirë brenda inventarit të pronës edhe memoriali për viktimat e Gërdecit? • Kopje të dosjes së prokurimit për memorialin për viktimat e Gërdecit (ku të përfshihen: dokumentat e tenderit, urdhër prokurimi, urdhër pë 15.03.2024 27.03.2024 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2411 Agjencia Kombetare e Ujesjelles Kanalizime Informacion • Cilët janë Ujësjellësat që kanë implementuar Impiantin e Trajtimit të Ujërave të Ndotura në vend? • Cilat prej tyre kanë filluar funksionimin e veprimtarisë? 07.03.2024 26.03.2024 19 -Dite PERFUNDUAR Download -
2409 INSTAT Pune 1. Sa është numri i të punësuarve në sektorët e ekonomisë: • miniera, • fasoneri, • call-centre, • ndërtim, • hoteleri-turizëm (sa kameriere, pastruese ka), • bujqësi, • arsim (mesues, profesorë), • shëndetësi (mjekë, infermierë). 2. Sa është nu 29.02.2024 12.03.2024 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
2408 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Informacion • Kopje të shkresës së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit me Nr. 4800 Prot, datë 20.12.2023 drejtuar Kuvendit të Shqipërisë, me objekt “Kërkesë për mbështetje të iniciativës ligjvënëse”. 27.02.2024 11.03.2024 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2407 Teatri Kombetar Eksperimental "Kujtim Spahivogli" Kulture • Sa shfaqje janë vënë në skenë gjatë vitit 2023? Cilat kanë qenë shfaqjet dhe kur janë vënë në skenë? • Sa nga këto shfaqje janë të brendshme të Teatrit dhe sa projekte të jashtme? • Sa shfaqje janë planifikuar për vitin 2024? 26.02.2024 27.02.2024 1 -Dite PERFUNDUAR Download -
2406 Ministria e Ekomomisë, Kulturës dhe Inovacionit Buxhet • Sa kanë qenë të ardhurat e realizuara nga Teatri Kombëtar dhe Teatri Eksperimental për vitet 2022-2023( të ndara sipas teatrit dhe viteve)? • Sa është buxheti i alokuar për Teatrin Kombëtar dhe Teatrin Eksperimental për vitet 2023 -2024( të ndara sipas 26.02.2024 29.03.2024 32 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2405 Teatri Kombetar Kulture • Sa shfaqje janë vënë në skenë gjatë vitit 2023? Cilat kanë qenë shfaqjet dhe kur janë vënë në skenë? • Sa nga këto shfaqje janë të brendshme të Teatrit dhe sa projekte të jashtme? • Sa shfaqje janë planifikuar për vitin 2024? 26.02.2024 08.03.2024 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
2404 Avokati i Popullit Informacion • Kopje të Rekomandimit të Avokatit të Popullit me Nr. Prot K2/I20-29 dhe Nr. Dok 202001699/29 datë 17.11.2020 “Rekomandime mbi veprimet/mosveprimet e kundërligjshme të strukturave të Policisë së Shtetit gjatë dhe pas prishjes së godinës së Teatrit Kombët 22.02.2024 11.04.2024 48 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2403 Bashkia Tirane Strehimi • Sa është % e ndërtuesve për Bashkinë Tiranë që kanë shlyer taksën e strehimit social si sipërfaqe banimi dhe sa % e ndërtuesve për Bashkine Tiranë e kanë shlyer këtë taksë në formë monetare për përiudhën 2018 -2023(të ndara sipas viteve)? • Sa të ardhur 21.02.2024 - 153 -Dite PRITJE - Pergjigje e pjesshme, Email sqarues
2402 Qendra Kombetare e Biznesit Informacion • Sa subjekte të prodhimit të veshjeve dhe këpucëve (konfeksione) janë pezulluar dhe cregjistruar për periudhën janar 2023- janar 2024? Sa subjekte të prodhimit të veshjeve dhe këpucëve janë aktualisht aktive? 21.02.2024 - 153 -Dite PRITJE - -
2401 Bashkia Tirane Strehimi • Sa është numri i të pastrehëve në Bashkinë Tiranë për periudhën 2018- 2023 (të ndara sipas viteve)? • Sa % të buxhetit për Bashkinë Tiranë zë strehimi social nga viti 2018-2023(të ndara sipas viteve)? • Sa është numri i aplikuesve për strehimin social d 21.02.2024 - 153 -Dite PRITJE - -
2400 INSTAT Informacion • Sa subjekte të prodhimit të veshjeve dhe këpucëve (konfeksione) janë pezulluar dhe cregjistruar për periudhën janar 2023- janar 2024? • Sa subjekte të prodhimit të veshjeve dhe këpucëve janë aktualisht aktive? • Sa punjonjës janë larguar nga puna nga ky 21.02.2024 - 153 -Dite PRITJE - -
2399 Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit Informacion • Sa është numri i institucioneve për të cilat është instaluar Regjistri Elektronik i Kërkesave dhe Përgjigjeve për të Drejtën e Informimit? • Kopje të listës së institucioneve të cilat kanë instaluar REKDI. 19.02.2024 - 155 -Dite PRITJE - -
2398 KDIMDHP Informacion • Sa është numri i ankesave që ka marrë Komisioneri për të Drejtën e Informimit për vitin 2023 dhe çfarë vendimesh ka marrë në rastet konkrete? • Sa është numri i ankesave që ka marrë Komisioneri për të Drejtën e Informimit nga gazetarët për vitin 2023 dh 19.02.2024 - 155 -Dite PRITJE - -
2397 Avokati i Popullit Informacion • Sa është numri i ankesave për shkeljen e të drejtës për informim të trajtuara nga Avokati i Popullit për vitin 2023? • Si janë trajtuar këto ankesa nga Avokati i Popullit? • Cilat janë procedurat dhe masat që ka marrë Avokati i Popullit ndaj institucio 19.02.2024 - 155 -Dite PRITJE - -
2396 Agjencia për Media dhe Informim Informacion • Sa është numri i kërkesave që ka marrë Agjencia për Media dhe Informim për vitin 2023 ? • Sa nga këto kërkesa janë nga gazetarët dhe sa nga individë, organizata etj? 12.02.2024 - 162 -Dite PRITJE - -
2395 Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Informacion • A ka patur denoncime për vitin 2023, nga gra në marrëdhënie pune në raport me të drejtat në punë? • Sa ka qënë numri i këtyre raporteve apo shkeljeve në vendin e punës? • Cilat janë llojet e shkeljeve që janë denoncuar? • Cilat janë masat e marra nga In 09.02.2024 20.02.2024 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
2394 INSTAT Informacion • Kur ëdhtë planifikuar publikimi i të dhënave për Census 2023? 09.02.2024 - 165 -Dite PRITJE - -
2392 Ujësjellës Kanalizime Shkodër Informacion • Kur ka qenë periudha e fundit që Ujësjellës Kanalizime Shkodër ka marrë mostra uji me qëllim analizimin e tyre, për njësinë administrative Postribë, Bashkia Shkodër? • Cilat kanë qenë rezultatet e tyre? • Kopje të rezultateve të analizave të ujit për n 06.02.2024 12.04.2024 65 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2388 Bashkia Librazhd Informacion • A kanë përfunduar punimet për asfaltimin e rrugës së fshatit Spathar në Librazhd? Kur kanë nisur punimet? • Sa m/km e gjatë është rruga? • Ju lutem, specifikoni ku nis dhe ku përfundon asfaltimi i saj sipas koordinatave gjeografike të specifikuara në p 30.01.2024 12.03.2024 42 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2387 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Shendetesia • Kopje të korrespondencës ndërmjet OBSH dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, me rekomandimet në kuadrin e masave për përballimin e pandemisë së covid-19, në vitet 2020-2023. 18.01.2024 23.02.2024 36 -Dite ANKIM Download Pergjigjur me email pas ankimit
2386 Bashkia Tirane Buxhet 1. Kopje e Fondit të buxhetit bashkiak dedikuar programit “Tirana European Youth Capital” dhe kopje të VKB-ve respektive shoqëruar me Tabelën e Buxhetit, për të gjithë periudhën 2021-2023; 2. Kopje të listës së të gjithë aktiviteteve/projekteve të financu 18.01.2024 - 187 -Dite ANKIM - Email sqarues
2385 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Shendetesia • Kopje të Protokollit fillestar dhe ndryshimet e mëvoshme, nga viti 2020 deri ne vitin 2023, per trajtimin ambulator dhe spitalor te Covid-19, miratuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. 15.01.2024 20.03.2024 65 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2384 Avokatura e Shtetit Informacion • Në sa raste është kërkuar këshillimi i Avokaturës së Shtetit nga ana e institucioneve publike për lidhjen, negocimin, etj të kontratave publike? • Për cilat akte është kërkuar këshillim? 08.01.2024 06.03.2024 58 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2383 Bashkia Pogradec Informacion 1. Kopje të strukturës organizative së Qendrës Multifunksionale Pogradec Sh.A; 2. Kopje të listës së punonjësve të Qendrës sipas pozicioneve të punës së tyre. 08.01.2024 23.01.2024 15 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2382 Bashkia Tirane Rindertimi 1. Sa familje përfituan nga bonusi i qirasë në zonën e Kombinatit pas tërmetit të 2019-ës? 2. Sa familje vijojnë ende të përfitojnë bonusin e qirasë në zonën e Kombinatit? 3. Sa pallate janë shembur në zonën e Kombinatit për shkak të dëmeve nga tërmeti i 08.01.2024 - 197 -Dite PRITJE - -
2381 Bashkia Krujë Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 29.12.2023 25.01.2024 27 -Dite PERFUNDUAR Download -
2380 Bashkia Himarë Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 29.12.2023 08.01.2024 10 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
Material voluminoz
2379 Bashkia Elbasan Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 29.12.2023 - 207 -Dite PRITJE - Email sqarues
2378 Bashkia Lushnje Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 29.12.2023 23.01.2024 25 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2377 Bashkia Sarandë Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 29.12.2023 19.01.2024 21 -Dite PERFUNDUAR - -
2376 Bashkia Cërrik Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 29.12.2023 - 207 -Dite PRITJE - -
2375 B.Peqin Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 29.12.2023 11.01.2024 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2374 Bashkia Pogradec Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 29.12.2023 - 207 -Dite ANKIM - Email sqarues
KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin e kerkuar
2373 B.Divjake Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 29.12.2023 26.01.2024 28 -Dite PERFUNDUAR - -
2372 Bashkia Fier Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 29.12.2023 23.02.2024 56 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2371 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Informacion • Kopje të vërtetimit nr. 30 datë 30.01.2017 të Kuvendit të Shqipërisë. 29.12.2023 10.01.2024 12 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
2370 Bashkia Belsh Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 15.01.2024 18 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
2369 B.Kucove Informacion - 28.12.2023 04.01.2024 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2368 B.Berat Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 05.01.2024 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2367 Bashkia Poliçan Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 21.02.2024 55 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2366 B.Skrapar Informacion - 28.12.2023 20.02.2024 54 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2365 Bashkia Korçë Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 10.01.2024 13 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
Materiali voluminoz
2364 Bashkia Selenice Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 05.01.2024 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2363 Bashkia Memaliaj Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 05.01.2024 8 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
Materiali voluminoz
2362 Bashkia Kelcyre Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 23.02.2024 57 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2361 Bashkia Libohove Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 25.01.2024 28 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar me email pas emailit sqarues
2360 Bashkia Konispol Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 10.01.2024 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2359 Bashkia Gjirokastër Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 19.02.2024 53 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
Materiali voluminoz
2358 B.Dropull Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 - 208 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2357 Bashkia Permet Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 15.01.2024 18 -Dite PERFUNDUAR Download -
2356 Bashkia Kolonje Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 17.01.2024 20 -Dite PERFUNDUAR Download -
2355 B.Devoll Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 05.01.2024 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2354 B.Pustec Informacion - 28.12.2023 03.01.2024 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2353 Bashkia Prrenjas Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 10.01.2024 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
2352 Bashkia Shijak Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 - 208 -Dite PRITJE - -
2351 Bashkia Vore Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 16.01.2024 19 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2350 Bashkia Durrës Informacion - 28.12.2023 11.01.2024 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2349 Bashkia Bulqize Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 08.01.2024 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
2348 Bashkia Klos Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 15.01.2024 18 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
2347 B.Mat Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 23.01.2024 26 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
2346 B.Kurbin Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 15.01.2024 18 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
2345 Bashkia Dibër Energji • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 08.01.2024 11 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
2344 B.Miredite Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 05.01.2024 8 -Dite PERFUNDUAR - -
2343 Bashkia Lezhë Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 16.02.2024 50 -Dite PERFUNDUAR - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2342 Bashkia Puke Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 22.01.2024 25 -Dite PERFUNDUAR Download -
2341 Bashkia Vau i Dejes Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 10.01.2024 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2340 Bashkia Kukës Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 09.01.2024 12 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
2339 Bashkia Has Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 04.01.2024 7 -Dite PERFUNDUAR - Email sqarues
2338 Bashkia Tropojë Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 - 208 -Dite PRITJE - -
2337 B. Malesi e Madhe Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 28.12.2023 - 208 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2336 Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore Mjedisi • A është aplikuar për leje të përdorimit/shfytëzimit të ujit nga Bashkia Tepelenë për ndërtimin e objektit “Ndërtim i rrjetit të furnizimit me ujë të fshatit Nivicë dhe Rexhin, Ndërtimi i fshatit Peshtan-Mezhgoran Bashkia Tepelenë”? • Nëse po, kopje të l 21.12.2023 26.12.2023 5 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2335 Bashkia Tepelenë Mjedisi • Kopje të projektit të “Ndërtim i rrjetit të furnizimit me ujë të fshatit Nivicë dhe Rexhin, Ndërtimi i fshatit Peshtan-Mezhgoran Bashkia Tepelenë””; • Kopje të kontratës së lidhur me subjektin JV “G.P.G COMPANY” shpk & “2T” shpk për ndërtimin e kësaj ve 21.12.2023 02.02.2024 43 -Dite PERFUNDUAR - -
2333 Ministria e Drejtësisë Informacion • A keni patur raportime që janë iniciuar kallëzime penale për veprat penale të korrupsionit dhe për shkelje të barazisë në tendera në fushën e prokurimeve për vitin 2022? • Nëse po, sa raste janë kallëzuar për korrupsion dhe për sa raste për shkelje të b 07.11.2023 13.11.2023 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2332 Agjencia e Prokurimit Publik Informacion • A keni patur raportime që janë iniciuar kallëzime penale për veprat penale të korrupsionit dhe për shkelje të barazisë në tendera në fushën e prokurimeve për vitin 2022? • Nëse po, sa raste janë kallëzuar për korrupsion dhe për sa raste për shkelje të b 07.11.2023 16.11.2023 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2331 Ministria e Drejtësisë Informacion • Cili/a është noteri/noterja që ka marrë në dorëzim arkivën e Noteres Adelina Nini? 07.11.2023 13.11.2023 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2330 Bashkia Vlorë Mjedisi • A i është kërkuar mendim Bashkisë Selenicë në lidhje me ndërtimin e Ujësjellësit të Himarës? Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të mendimit/opiniove të dhëna nga Bashkia në lidhje me ndërtimin e Ujësjellësit të Himarës. • A janë realizu 03.11.2023 16.11.2023 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2329 Bashkia Selenice Mjedisi • A i është kërkuar mendim Bashkisë Selenicë në lidhje me ndërtimin e Ujësjellësit të Himarës? Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të mendimit/opiniove të dhëna nga Bashkia në lidhje me ndërtimin e Ujësjellësit të Himarës. • A janë realizu 03.10.2023 24.01.2024 113 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2327 Agjencia Shteterore e Kadastres Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 24.10.2023 30.10.2023 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2326 Bashkia Himarë Mjedisi • Kur kanë filluar punimet për ndërtimin e “Ndërtimi i veprës së marrjes dhe linjës së transmetimit të ujit nga Lepusha në Himarë”? • Cilët janë personat e caktuar për zbatimin e projektit, mbikqyrësi dhe koalidatori i punimeve? • Kur kanë filluar punime 23.10.2023 15.11.2023 23 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit
2325 Instituti Kombetar i Trashegimise Kulturore Informacion • Kopje të akt marrëveshjes 3 palëshe sipas parashikimeve të mësipërme. 23.10.2023 06.11.2023 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
2324 Instituti Kombetar i Trashegimise Kulturore Informacion • Kopje të vendimit Nr. 451 datë 31.08.2022 të Këshillit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore Materiale. 23.10.2023 31.10.2023 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
2323 Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 23.10.2023 25.01.2024 94 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2322 Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 23.10.2023 06.11.2023 14 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
2321 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 23.10.2023 30.10.2023 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2320 Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 23.10.2023 01.11.2023 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2319 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Informacion - 23.10.2023 23.11.2023 31 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2318 Ministria e Arsimit dhe Sportit Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 23.10.2023 26.10.2023 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2317 Bashkia Tirane Informacion • Kopje të listës së banorëve për të cilët është vendosur prishja e banesës bazuar në Vendimin nr. 118, datë 28.09.2020 të Këshillit Bashkiak të Tiranës “Për prishjen e detyruar të ndërtesës private (pallati nr.160, rruga “Sokrat Mosko”), Njësia administr 23.10.2023 07.11.2023 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
2316 Ministria e Drejtësisë Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 20.10.2023 24.10.2023 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2315 Ministria e Financave dhe Ekonomise Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 20.10.2023 06.11.2023 17 -Dite PERFUNDUAR - -
2314 Ministria e Punëve të Brendshme Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 20.10.2023 15.11.2023 26 -Dite PERFUNDUAR Download -
2313 Ministria e Mbrojtjes Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 20.10.2023 - 277 -Dite PRITJE - -
2312 Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 20.10.2023 27.10.2023 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2311 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Informacion • Sa është shuma e paguar për konsumin e energjisë elektrike për periudhën 01.10.2021 – 20.10.2023? (të ndara sipas muajve) 20.10.2023 10.01.2024 82 -Dite PERFUNDUAR - KDI: Kdi afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2310 President i Republikës së Shqipërisë Informacion • Kopje të Procesverbalit të Këshillit të Sigurisë datë 21 mars 2008 me objekt “Analiza e ngjarjes së Gërdecit, masat e marra dhe parandalimi i krizave të tilla në të ardhmen”. 19.10.2023 - 278 -Dite RREGJISTRUAR - -
2309 Kontrolli i Lartë i Shtetit Informacion • Sa është numri i personave të kallëzuar për veprën penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, të parashikuar nga neni 258 i Kodit Penal për periudhën 2018-2022? • Në cilët autoritete publike kanë qenë të punësuar të kal 10.10.2023 19.10.2023 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2308 Ministria e Drejtësisë Informacion • Kopje të vjetarit statistikor 2022. 09.10.2023 10.10.2023 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2307 Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Informacion • Sa është numri i personave të proceduar për veprën penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, të parashikuar nga neni 258 i Kodit Penal për periudhën 2018-2022? • Sa prej tyre kanë marrë dënim dhe sa prej tyre kanë marr 09.10.2023 30.11.2023 52 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2306 Bashkia Tirane Informacion • Cila është procedura që duhet ndjekur nga publiku për të marrë pjesë në mbledhjet e Këshillit Bashkiak? • Kopje të aktit/akteve ku parashikohen rregullat për pjesëmarrjen e publikut në mbledhjet e Këshillit Bashkiak. 05.10.2023 - 292 -Dite PRITJE - Email sqarues
2305 Bashkia Kamez Informacion • Cila është procedura që duhet ndjekur nga publiku për të marrë pjesë në mbledhjet e Këshillit Bashkiak? • Kopje të aktit/akteve ku parashikohen rregullat për pjesëmarrjen e publikut në mbledhjet e Këshillit Bashkiak. 05.10.2023 - 292 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2304 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi • Kopje të VNM për ndërtimin e ujësjellës Himarë. 28.09.2023 04.10.2023 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
Materiali voluminoz
2303 Bashkia Tirane Informacion • Kopje të procesverbalit të mbledhjes së Këshillit Bashkiak datë 15.09.2023. 26.09.2023 22.11.2023 57 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2302 Agjencia e Zhvillimit te Territoritr Mjedisi • A ka aplikim për leje ndërtimi dhe /ose leje zhvillimi për ndërtimin e ujësjellës Himarë? • Nëse po, kopje të vendimit/vendimeve në lidhje me aplikimin/aplikimet e mësipërme. 21.09.2023 28.09.2023 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
2301 Instituti Kombetar i Trashegimise Kulturore Mjedisi • Kopje të mendimit/miratimit të Këshillit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore Materiale për ndërtimin e ujësjellës Himarë. 21.09.2023 28.09.2023 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
2300 Kolegji i Posacem i Apelimit Informacion • Në sa raste dhe në cilat raste të referuara prej jush ka nisur procesi i rishikimit? • A përfunduar procesi për një nga rastet? Nëse po, për cilat? • Kur është planifikuar trajtimi i rasteve për rishikim? • Në çfarë faze ndodhet procesi i rishikimit për 15.09.2023 26.09.2023 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2299 Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore Mjedisi • A është aplikuar për leje të përdorimit/shfytëzimit të ujit nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe/ose J.V STRABAG AG & TREMA Engineering 2 për ndërtimin e objektit “Vepra e marrjes së ujit në burimin e Lepushës, Linja kryesore e transmetimit nga Lepusha n 13.09.2023 14.09.2023 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2298 Fondi Shqiptar i Zhvillimit Mjedisi • Kopje të projektit për ndërtimin e objektit “Vepra e marrjes së ujit në burimin e Lepushës, Linja kryesore e transmetimit nga Lepusha në degëzimin Himarë”; • Kopje të kontratës së lidhur me Nr. RWSP IV-WS-ICB-2022-1 me kontraktorin J.V STRABAG AG & TREM 13.09.2023 27.09.2023 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
Materiali voluminoz
2297 Bashkia Tirane Informacion • Në cilin zë të buxhetit do të përballohen shpenzimet për ekzektimin e vendimit Nr. 425, datë 28.02.2023, i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë (pika 4 urdhërin e Kryetarit të Bashkisë me Nr. 19247/2 datë 27.06.2023) • Sa është aftësia pag 13.09.2023 25.09.2023 12 -Dite PERFUNDUAR - -
2296 INSTAT Informacion • Kopje të draft-pyetësorit final të Censit të Popullsisë dhe Banesave, 2023. 13.09.2023 14.09.2023 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2295 Bashkia Himarë Mjedisi • Kopje të lejes së ndërtimit për ndërtimin e “Ndërtimi i veprës së marrjes dhe linjës së transmetimit të ujit nga Lepusha në Himarë”; • Kopje të lejes së ndërtimit për ndërtimin e “Rrjetit shpërndarës i ujësjellësave për fshatrat Borsh, Qeparo, Himarë fs 12.09.2023 15.09.2023 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2294 Bashkia Tepelenë Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 29.07.2023 08.08.2023 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
2293 B.Kurbin Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 29.07.2023 03.08.2023 5 -Dite PERFUNDUAR Download -
2292 Bashkia Kavajë Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 29.07.2023 09.10.2023 72 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2291 B.Mat Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 29.07.2023 02.08.2023 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2290 Bashkia Lezhë Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 29.07.2023 04.08.2023 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2289 Bashkia Tirane Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 29.07.2023 10.08.2023 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2288 Bashkia Kamez Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 29.07.2023 02.08.2023 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2287 Bashkia Korçë Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 29.07.2023 02.08.2023 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2286 Bashkia Cërrik Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 29.07.2023 03.08.2023 5 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2285 Bashkia Pogradec Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 29.07.2023 04.08.2023 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2284 Bashkia Durrës Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 31.07.2023 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2283 Bashkia Delvine Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 29.09.2023 63 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2282 B.Mallakaster Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 06.10.2023 70 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2281 Bashkia Gjirokastër Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 01.08.2023 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2280 Bashkia Selenice Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 31.07.2023 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2279 Bashkia Himarë Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 04.08.2023 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2278 Bashkia Sarandë Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 01.08.2023 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2277 Bashkia Konispol Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 02.10.2023 66 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2276 B.Finiq Strehimi • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 - 361 -Dite ANKIM - -
2275 B.Dropull Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 04.08.2023 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2274 Bashkia Libohove Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 01.08.2023 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2273 Bashkia Memaliaj Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 31.07.2023 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2272 Bashkia Permet Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 02.08.2023 5 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2271 Bashkia Kelcyre Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 02.10.2023 66 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2270 Bashkia Kolonje Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 - 361 -Dite ANKIM - -
2269 B.Pustec Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 04.08.2023 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2268 B.Devoll Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 31.07.2023 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2267 Bashkia Maliq Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 - 361 -Dite PRITJE - -
2266 B.Skrapar Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 31.07.2023 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2265 Bashkia Poliçan Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 21.09.2023 55 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2264 B.Berat Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 01.08.2023 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2263 Bashkia Patos Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 - 361 -Dite ANKIM - -
2262 Bashkia Dimal Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 - 361 -Dite PRITJE - -
2261 Bashkia Roskovec Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 - 361 -Dite ANKIM - -
2260 B.Divjake Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 31.07.2023 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2259 Bashkia Fier Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 25.09.2023 59 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2258 Bashkia Lushnje Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 08.08.2023 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
2257 B.Kucove Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 04.08.2023 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2256 Bashkia Gramsh Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 01.08.2023 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2255 Bashkia Belsh Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 05.08.2023 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
2254 Bashkia Prrenjas Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 02.08.2023 5 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2253 Bashkia Librazhd Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 14.08.2023 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
2252 Bashkia Elbasan Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 15.08.2023 18 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2251 B.Peqin Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 04.08.2023 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2250 Bashkia Krujë Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 01.08.2023 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2249 Bashkia Rrogozhine Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 02.08.2023 5 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2248 Bashkia Shijak Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 07.08.2023 10 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2247 Bashkia Vore Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 04.08.2023 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2246 Bashkia Bulqize Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 28.07.2023 02.08.2023 5 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2245 Bashkia Klos Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 27.07.2023 31.07.2023 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas emailit sqarues
2244 Bashkia Dibër Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 27.07.2023 28.07.2023 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2243 B.Miredite Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 27.07.2023 04.08.2023 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
2242 Bashkia Kukës Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 27.07.2023 09.08.2023 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2241 Bashkia Puke Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 27.07.2023 11.08.2023 15 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2240 Bashkia Vau i Dejes Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 27.07.2023 31.07.2023 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2239 Bashkia Has Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 27.07.2023 - 362 -Dite ANKIM - KDI: Afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2238 Bashkia Tirane Ndertimet • Kopje të lejes së ndërtimit të miratuar me vendim të Kryetarit të Bashkisë me Nr. S-11497/8 datë 27.12.2022. 27.07.2023 13.09.2023 48 -Dite PERFUNDUAR Download -
2237 Bashkia Tirane Buxhet • Kopje të buxhetit afatmesëm të miratuar për vitin 2023. 25.07.2023 07.08.2023 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
2236 Bashkia Shkodër Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 19.07.2023 28.07.2023 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2235 Bashkia Tropojë Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 19.07.2023 03.10.2023 76 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2234 B. Malesi e Madhe Ekonomia • Sa është numri total i familjeve/individëve që trajtohen me ndihmë ekonomike? • Sa është numri total i familjeve që përfitojnë nga ndihma bllok 6%? 19.07.2023 - 370 -Dite ANKIM - KDI: Afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2233 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Informacion • Kopje të planit të masave të Policisë së Shtetit për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, si dhe për parandalimin dhe goditjen e paligjshmërive, përgjatë sezonit turistik 2023. 03.07.2023 06.07.2023 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2232 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Informacion • Cili është vendimi i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut kundër Turqisë të referuar në faqen nr.8 të vendimit Nr. 169 datë 26.06.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit? 23.06.2023 05.07.2023 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2231 Gjykata e Apelit Tiranë Informacion • Kopje të dokumentit mbi tipologjinë e çështjeve të cilat paraqesin nevojën për unifikim në Gjykatën e Lartë të publikuara në: http://gjykataeapelittirane.al/news2/wp-content/uploads/2015/04/GJYKIMET-CIVILE-per-unifikimin-e-praktikes-gjyqesore.pdf 23.06.2023 - 396 -Dite PRITJE - -
2230 INSTAT Informacion • Sa është numri i popullsisë sipas moshës në vlera absolute dhe në përqindje? • Sa është numri i personave të larguar nga Shqipëria që i përkasin moshës 20-30 vjeç për periudhën 01.01.2023- 14.06.2023? 14.06.2023 - 405 -Dite PRITJE - -
2229 Enti Rregullator i Energjise Mjedisi • Kopje të komunikimit me Shoqërinë “AGE Kuç” shpk, dhe Agjencinë e Mbrojtjes së Burimeve Ujore (AMBU), mbi të cilën rezulton se “AGE Kuç” shpk ka aplikuar pranë AMBU-së për rinovimin e lejes së përdorimit të burimit ujor për HEC “Kuç”; • Çfarë ka vendosu 05.06.2023 14.07.2023 39 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
2227 Bashkia Selenice Mjedisi • A prek ndërtimi i hidrocentralit Kuç sipërfaqe të fondit pyjor? • A ka patur kërkesë nga subjekti “AGE KUÇ” shpk, për heqje të fondit pyjor të sipërfaqes që preket nga ndërtimi i hidrocentralit Kuç, në rrjedhën e sipërme të pellgut ujëmbledhës të lumit 02.06.2023 13.07.2023 41 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2226 Kolegji i Posacem i Apelimit Informacion • Kopje të opinioneve të ONM-së (anglisht dhe shqip) lidhur me rihapjen e procedurave nga KPA pas gjykimeve të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. 02.06.2023 04.07.2023 32 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2225 Bashkia Pogradec Informacion • Sa është numri total i të punësuarve në Klubin e Futbollit të Pogradecit ( futbollistë dhe punonjës të tjerë)? • Kopje të pagave të futbollistëve të Klubit të Futbollit të Pogradecit; • Kopje të pagave të stafit teknik të Klubit të Futbollit të Pogradec 01.06.2023 29.06.2023 28 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas emailit sqarues
2224 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi • A ka patur kërkesë nga subjekti “AGE KUÇ” shpk, për heqje të fondit pyjor të sipërfaqes që preket nga ndërtimi i hidrocentralit Kuç, në rrjedhën e sipërme të pellgut ujëmbledhës të lumit Shushicë? • Nëse po, kopje të vendimmarrjes në lidhje me këtë kërk 26.05.2023 02.06.2023 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2223 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi • Kopje të kontratës së nënshkruar me subjektin “AGE KUÇ” shpk për ndërtimin e hidrocentralit Kuç, në rrjedhën e sipërme tëpellgut ujëmbledhës të lumit Shushicë, në afërsi të fshatit Kuç. 26.05.2023 19.06.2023 24 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2222 Agjencia e Zhvillimit te Territoritr Mjedisi • A ka aplikim për leje ndërtimi dhe /ose leje zhvillimi nga ana e subjektit “AGE Kuç” shpk pas vitit 2020 për ndërtimin e e Hidrocentralit “Kuç” në rrjedhën e sipërme të pellgut ujëmbledhës të Lumit Shushicë? • Nëse po, kopje të vendimit/vendimeve në lid 26.05.2023 - 424 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2221 Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura Mjedisi • Kopje të mendimit të dhënë nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura në lidhje me ndërtimin e Hidrocentralit Kuç nga Shoqëria “AGE Kuç” shpk. 26.05.2023 06.06.2023 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
2220 Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore Mjedisi • Kur është aplikuar nga ana e shoqërisë “AGE KUÇ” shpk për leje të shfytëzimit të burimit ujor me afate të rinovuara për ndërtimin e hidrocetralit Kuç? • Kopje të lejes së shfytëzimit të burimit ujor me afate të rinovuara. 26.05.2023 09.06.2023 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2219 Ujesjelles Mat sh.a Prokurime • Kopje të Urdhërit të Prokurimit; • Kopje të dokumentacionit në lidhje me analizën e tregut për përcaktimin e fondit limit; • Kopje të Urdhërit për ngritjen e Komisionit të vlerësimit të ofertave; • Kopje të Raportit të Vlerësimit dhe kopje të raportit 25.05.2023 14.06.2023 20 -Dite PERFUNDUAR - -
2218 Bashkia Tirane Prokurime • Kopje të Urdhërit të Prokurimit; • Kopje të dokumentacionit në lidhje me analizën e tregut për përcaktimin e fondit limit; • Kopje të Urdhërit për ngritjen e Komisionit të vlerësimit të ofertave; • Kopje të Raportit të Vlerësimit dhe kopje të raportit 25.05.2023 19.07.2023 55 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
2217 Bashkia Kamez Prokurime • Kopje të Urdhërit të Prokurimit; • Kopje të dokumentacionit në lidhje me analizën e tregut për përcaktimin e fondit limit; • Kopje të Urdhërit për ngritjen e Komisionit të vlerësimit të ofertave; • Kopje të Raportit të Vlerësimit dhe kopje të raportit 25.05.2023 31.07.2023 67 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
2216 Qendra Studentore Nr.1 Tirane Prokurime • Kopje të Urdhërit të Prokurimit; • Kopje të dokumentacionit në lidhje me analizën e tregut për përcaktimin e fondit limit; • Kopje të ftesës për ofertë; • Procesverbali i argumentimit; • Kopje të Ofertës së fituesit të kontratës; • Kopje të Kontratës s 24.05.2023 12.07.2023 49 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
2215 Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Nr.1 Tirane Prokurime • Kopje të Urdhërit të Prokurimit; • Kopje të dokumentacionit në lidhje me analizën e tregut për përcaktimin e fondit limit; • Kopje të ftesës për ofertë; • Procesverbali i argumentimit; • Kopje të Ofertës së fituesit të kontratës; • Kopje të Kontratës s 24.05.2023 02.06.2023 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
2214 Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare Prokurime • Kopje të Urdhërit të Prokurimit; • Kopje të dokumentacionit në lidhje me analizën e tregut për përcaktimin e fondit limit; • Kopje të ftesës për ofertë; • Procesverbali i argumentimit; • Kopje të Ofertës së fituesit të kontratës; • Kopje të Kontratës s 24.05.2023 13.07.2023 50 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
2213 Qendra Shendetesore Nr.10 Tirane Prokurime • Kopje të Urdhërit të Prokurimit; • Kopje të dokumentacionit në lidhje me analizën e tregut për përcaktimin e fondit limit; • Kopje të ftesës për ofertë; • Procesverbali i argumentimit; • Kopje të Ofertës së fituesit të kontratës; • Kopje të Kontratës s 24.05.2023 05.07.2023 42 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
2212 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi • Kopje të dosjes së aplikimit me Nr. AN010320220007 të Shoqërisë “AGE KUÇ” shpk për pajisjen me VNM Paraprake (përfshirë dhe korespodencën ndërmjet institucioneve në lidhje me këtë aplikim). 19.05.2023 25.05.2023 6 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
Materiali voluminoz
2211 Autoriteti Rrugor Shqiptar Prokurime • Kopje të Urdhërit të Prokurimit; • Kopje të dokumentacionit në lidhje me analizën e tregut për përcaktimin e fondit limit; • Kopje të Urdhërit për ngritjen e Komisionit të vlerësimit të ofertave; • Kopje të Raportit të Vlerësimit dhe kopje të raportit 19.05.2023 29.06.2023 41 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
2210 Bashkia Librazhd Prokurime • Kopje të Urdhërit të Prokurimit; • Kopje të dokumentacionit në lidhje me analizën e tregut për përcaktimin e fondit limit; • Kopje të Urdhërit për ngritjen e Komisionit të vlerësimit të ofertave; • Kopje të Raportit të Vlerësimit dhe kopje të raportit 19.05.2023 12.07.2023 54 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
2209 Bashkia Durrës Prokurime • Kopje të Urdhërit të Prokurimit; • Kopje të dokumentacionit në lidhje me analizën e tregut për përcaktimin e fondit limit; • Kopje të Urdhërit për ngritjen e Komisionit të vlerësimit të ofertave; • Kopje të Raportit të Vlerësimit dhe kopje të raportit 19.05.2023 17.07.2023 59 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
2208 Bashkia Cërrik Prokurime • Kopje të Urdhërit të Prokurimit; • Kopje të dokumentacionit në lidhje me analizën e tregut për përcaktimin e fondit limit; • Kopje të Urdhërit për ngritjen e Komisionit të vlerësimit të ofertave; • Kopje të Raportit të Vlerësimit dhe kopje të raportit 19.05.2023 03.07.2023 45 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
2207 Bashkia Tirane Prokurime • Kopje të Urdhërit të Prokurimit; • Kopje të dokumentacionit në lidhje me analizën e tregut për përcaktimin e fondit limit; • Kopje të Urdhërit për ngritjen e Komisionit të vlerësimit të ofertave; • Kopje të Raportit të Vlerësimit dhe kopje të raportit 19.05.2023 17.07.2023 59 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
2206 Bashkia Lezhë Prokurime • Kopje të Urdhërit të Prokurimit; • Kopje të dokumentacionit në lidhje me analizën e tregut për përcaktimin e fondit limit; • Kopje të Urdhërit për ngritjen e Komisionit të vlerësimit të ofertave; • Kopje të Raportit të Vlerësimit dhe kopje të raportit 19.05.2023 27.07.2023 69 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
2205 Instituti i Shëndetit Publik Prokurime • Kopje të Urdhërit të Prokurimit; • Kopje të dokumentacionit në lidhje me analizën e tregut për përcaktimin e fondit limit; • Kopje të Urdhërit për ngritjen e Komisionit të vlerësimit të ofertave; • Kopje të Raportit të Vlerësimit dhe kopje të raportit 19.05.2023 31.05.2023 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
2204 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Prokurime • Kopje të Urdhërit të Prokurimit; • Kopje të dokumentacionit në lidhje me analizën e tregut për përcaktimin e fondit limit; • Kopje të Urdhërit për ngritjen e Komisionit të vlerësimit të ofertave; • Kopje të Raportit të Vlerësimit dhe kopje të raportit 19.05.2023 - 431 -Dite VENDIM KOMISIONERI - KDI: Pranimin e ankeses dhe detyrimin e autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2203 Agjencia e Blerjeve te Perqendruara Prokurime • Kopje të Urdhërit të Prokurimit; • Kopje të dokumentacionit në lidhje me analizën e tregut për përcaktimin e fondit limit; • Kopje të Urdhërit për ngritjen e Komisionit të vlerësimit të ofertave; • Kopje të Raportit të Vlerësimit dhe kopje të raportit 19.05.2023 13.07.2023 55 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
2202 Fondi Shqiptar i Zhvillimit Prokurime • Kopje të Urdhërit të Prokurimit; • Kopje të dokumentacionit në lidhje me analizën e tregut për përcaktimin e fondit limit; • Kopje të Urdhërit për ngritjen e Komisionit të vlerësimit të ofertave; • Kopje të Raportit të Vlerësimit dhe kopje të raportit 19.05.2023 18.07.2023 60 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur pas ankimit
2201 Ministria e Kulturës Kulture • Cilat janë 186 projektet fituese të shpallura nga thirrja e fillim-vitit 2023? • Sa është buxheti i propozuar për secilin nga projektet nga aplikantët? • Cilat janë projektet për të cilat është pranuar buxheti sipas propozimit dhe për cilat projekte ës 18.05.2023 24.07.2023 67 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
2200 Enti Rregullator i Energjise Mjedisi • A është depozituar nga ana e shoqërisë “AGE KUÇ” shpk leja e shfytëzimit të burimit ujor me afate të rinovuara? • Nëse po, në cilën datë është depozituar? • Kopje të lejes së shfytëzimit të burimit ujor me afate të rinovuara; • A është depozituar nga an 17.05.2023 30.05.2023 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
2199 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi • Çfarë është vendosur në lidhje me aplikimin për VNM të kërkuesit “AGE Kuç” shpk në lidhje me instalimin për prodhimin e energjisë elektrike nga Hec Kuç, në rrjedhjen e sipërme të pellgut ujë mbledhës të lumit Shushicë? 16.05.2023 19.05.2023 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2198 Bashkia Tirane Informacion • Kopje të vendimit të Këshillit Bashkiak Nr.22 datë 01.03.2021 (hardcopy me firmë ). 15.05.2023 08.06.2023 24 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2197 Bashkia Pogradec Informacion • Kopje të strukturës së punonjsëve të Ndërmarrjes Ujësjellës Kanalizime Pogradec; • Sa të punësuar janë aktualisht në këtë ndërmarrje? 12.05.2023 18.05.2023 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2196 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi • Sa është numri i projekteve në fushën e turizmit për periudhën 2020-2023? • Sa ka qenë vlera për secilin projekt dhe kush janë përfituesit e tyre? 10.05.2023 19.05.2023 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2195 Ministria e Kulturës Informacion • Sa është buxheti i alokuar për secilin nga 186 projektet fituese të shpallura nga thirrja e fillim-vitit 2023? • Nga sa persona përbëhej bordi përzgjedhës për thirrjen e fillim-vitit 2023 dhe cilët janë ata? • Cila ka qenë politika që ka ndjekur bordi 03.05.2023 11.05.2023 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2194 Bashkia Tirane Rindertimi • Kopje të raporteve të koalidimit të të gjitha pallateve të rikostruktuara si pasojë e dëmtimeve nga tërmeti i datës 26.11.2019. 18.04.2023 - 462 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2193 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Drejtesi Cilat janë vendimet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit të cilat janë referuar në Vendimin Nr. 590 datë 23.11.2022 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, konkretisht vendimet të cilat referohen: • Vendimet në faqen 26, në footnote 48; • Vendimi në faqen 07.04.2023 19.04.2023 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2192 Kolegji i Posacem i Apelimit Drejtesi • Sa është numri i kërkesave të paraqitura nga gjyqtarë dhe prokurorë të shkarkuar me vendim të formës së prerë të KPA-së, të cilët kanë kërkuar rihapjen e procedurave të vetingut dhe janë në proces pranë KPA-së? • Cila është baza ligjore për shqyrtimin d 11.04.2023 26.04.2023 15 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2191 Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë Informacion • Kopje të Urdhërit Nr. 44 datë 01.06.2022 “Për marrjen e masave për respektimin e solemnitetit të gjykimit” në formatin hard-copy.. 05.04.2023 18.04.2023 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
2190 Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Drejtesi • Kopje të vendimit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Nr. 87-2023-9 datë 12.01.2023 e cila ka vendosur lënien në fuqi të vendimit Nr. 48, datë 16.09.2022 të Gjykatës të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 04.04.2023 05.04.2023 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2189 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Informacion • Kopje të relacionit shoqërues të ligjit Nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 03.04.2023 04.04.2023 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2188 Keshilli i Larte Gjyqesor Informacion • Kopje të planit të konsultimit publik të “Projektudhëzuesit standard të marrëdhënies së gjykatës me publikun dhe median”, • Kur dhe ku janë parashikuar të realizohen takimet për konsultimin e këtij projektudhëzuesi? • Kur është parashikuar afati i përfu 29.03.2023 11.04.2023 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
2187 Bashkia Tirane Informacion • Kopje të Memos me Nr. 24927/6, datë 6.10.2022 të Drejtorisë së Rindërtimit dhe Emergjencave. 27.03.2023 22.05.2023 56 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
2186 KDIMDHP Informacion • A janë marrë vendime nga KDI të cilat kanë konstatuar shkelje të të dhënave shëndetësore? • Nëse po, sa vendime janë marrë dhe kopje të tyre. 16.03.2023 27.03.2023 10 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2185 * Ministria e Drejtësisë Kerkesa: 2428
1 x - Ministria e Drejtësisë (perfunduar)
1 x - Agjencia Kombetare per Mbrojtjen e Konsumatorit
Informacion • Kopje të projektligjit për disa në ndryshime të ligjit “Për të drejtën e informimit”. • Kopje të relacionit shoqërues të këtij projektligji. 16.03.2023 17.03.2023 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2184 Bashkia Tirane Informacion 1. Sa lekë në vit subvencionon Bashkia e Tiranës operatorët e licencuar privatë që kryejnë shërbimin e transportit publik në territorin e Bashkisë së Tiranës (periudha 2019-2023)? 2. Mbi ç'kritere është vendosur masa e subvencionit të Bashkisë së Tiranës 01.03.2023 19.04.2023 48 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2183 Ministria e Shëndetësisë Shendetesia • Cilat janë masat e marra nga Ministria e Shëndetësisë lidhur me rekomandimet e dhëna nga Avokati i Popullit me datë 21.05.2014? • A është miratuar një protokoll për trajtimin e pacientëve me “Hipertermi Malinje”, gjatë ofrimit të shërbimeve të kujdesit 14.02.2023 - 525 -Dite VENDIM KOMISIONERI - KDI: Pranimin e ankeses dhe detyrimin e autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2182 Agjencia për Media dhe Informim Informacion • Sa është numri i kërkesave që ka marrë Agjencia për Media dhe Informim për vitin 2022 ? • Sa nga këto kërkesa janë nga gazetarët dhe sa nga individë, organizata etj? 07.02.2023 09.02.2023 2 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2181 Instituti i Ndertimit Rindertimi • Kopje të Oponencës Teknike të Institutit të Ndërtimit, për Pallatin Nr. 12 në Njësinë Administrative Nr.6, Tiranë, dërguar Bashkisë Tiranë me shkresën Nr. 1832/2, datë 28.07.2020. 02.02.2023 14.02.2023 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
2180 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Informacion • Sa është numri i ankesave që ka marrë Komisioneri për të Drejtën e Informimit për vitin 2022 dhe çfarë vendimesh ka marrë në rastet konkrete? 01.02.2023 13.04.2023 70 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar me email pas emailit sqarues
Materiali voluminoz
2179 Bashkia Tirane Rindertimi • Kopje të akt konstatimeve/vendimeve etj mbi të cilat është bazuar vendimmarrja për kryerjen e akt ekspertizave të thelluara për pallatet për të cilat është vendosur prishja me vendimet e Këshillit Bashkiak: 26.01.2023 05.06.2023 129 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
2178 Kolegji i Posacem i Apelimit Informacion • Kur dhe për cilin prej anëtarëve është njoftuar për fillimin e procedimit penal kundër tyre? • Në çfarë faze ndodhet procedimi penal? • A është marrë vendim për pezullimin e tyre deri në përfudimin e procedimit penal? Nëse po, ju lutemi na vini në dispo 26.01.2023 08.02.2023 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2177 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Informacion • Kur dhe për cilin prej anëtarëve është njoftuar për fillimin e procedimit penal kundër tyre? • Në çfarë faze ndodhet procedimi penal? • A është marrë vendim për pezullimin e tyre deri në përfudimin e procedimit penal? Nëse po, ju lutemi na vini në dispo 26.01.2023 06.02.2023 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
2176 Bashkia Tirane Rindertimi • Kopje të akt konstatimeve/vendimeve etj mbi të cilat është bazuar vendimmarrja për kryerjen e akt ekspertizave të thelluara për pallatet për të cilat është vendosur prishja me vendimet e Këshillit Bashkiak: 26.01.2023 05.06.2023 129 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
2175 Kryeministria Informacion • Kopje të relacionit të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 5, datë 06.01.2020 “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për përfitimet nga programi i granteve të rindërtimit dhe projektet model”. 24.01.2023 - 546 -Dite ANKIM - -
2174 Kryeministria Informacion • Kopje të relacionit të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 409, datë 15.06.2022 “Për rregullat, mënyrat dhe afatet e trajtimit të poseduesve të ndërtimeve pa leje që nuk legalizohen”. 24.01.2023 - 546 -Dite ANKIM - -
2173 Bashkia Tirane Rindertimi 1. Kopje të Vendimit të Këshillit Bashkiak Tiranë, Nr.102, datë 28.09.2020. 2. Kopje të Oponencës teknike ku është mbështetur ky vendim. 3. Kur i është njoftuar banorëve të këtyre pallateve ky vendim? 4. A ka një listë të banorëve të këtyre pallateve që 23.01.2023 08.02.2023 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
2172 Bashkia Tirane Informacion 1. Cilat janë linjat e transportit publik për qytetin e Tiranës? 2. Cilat janë kompanitë që ushtrojnë transportin publik në qytetin e Tiranës? 3. Kopje të kontratave të lidhura me operatorë ekonomikë për ushtrimin e transportit publik. 12.01.2023 - 558 -Dite PRITJE - -
2171 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Informacion • Në cilat Bashki do të kryhet votimi elektronik për zgjedhjet lokale 2023? 10.01.2023 11.01.2023 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2170 Kryeministria Zonat e mbrojtura • Kopje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 96, datë 21.11.1966; • Kopje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 102, datë 15.01.1996; • Kopje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 80, datë 18.02.1999. 20.12.2022 - 581 -Dite PRITJE - -
2169 Kryeministria Zonat e mbrojtura • Kopje të relacionit shoqërues të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 694, datë 26.10.2022 “Për ndryshimin e statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemit natyror/ ligatinor “Pishë Poro-Nartë” nga “Rezervat Natyror i Menaxhuar” në “Peizazh i Mbrojtur” dh 20.12.2022 - 581 -Dite ANKIM - -
2168 Kryeministria Informacion • Kopje të relacionit shoqërues të Udhëzimit të Këshillit të Ministrave Nr.3, datë 28.12.2016 “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave, për vitin 2016”. 16.12.2022 - 585 -Dite ANKIM - -
2167 Kontrolli i Lartë i Shtetit Rindertimi • Kopje të raportit përfundimtar të Auditimit në Ministrinë e Shtetit për Rindërtimin, në Bashkinë Durrës dhe në Institutin e Ndërtimit. 08.12.2022 20.12.2022 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2166 Bashkia Tirane Rindertimi • Cilat janë rastet për zgjatjen e afateve të kontratave për rezistencë nga banorët dhe kushtet atmosferike? (pallatet) • Sa raste janë zgjatur afatet e realizimit të kontratave për rezistencë nga banorët dhe sa raste për kushtet atmosferike? • Cilat janë 07.12.2022 - 594 -Dite PRITJE - -
2165 Bashkia Tepelenë Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 03.02.2023 59 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2164 Bashkia Konispol Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 27.12.2022 21 -Dite PERFUNDUAR Download -
2163 Bashkia Sarandë Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 13.02.2023 69 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2162 B.Finiq Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 09.02.2023 65 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2161 B.Dropull Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 30.01.2023 55 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2160 Bashkia Delvine Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 01.02.2023 57 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2159 Bashkia Gjirokastër Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 21.12.2022 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
2158 Bashkia Libohove Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 19.12.2022 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
2157 Bashkia Permet Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 15.12.2022 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
2156 Bashkia Kolonje Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 07.02.2023 63 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2155 Bashkia Kelcyre Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 06.03.2023 90 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2154 Bashkia Memaliaj Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 10.03.2023 94 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas vendimit te Komisionerit
2153 Bashkia Himarë Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 31.01.2023 56 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2152 Bashkia Vlorë Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 27.12.2022 21 -Dite PERFUNDUAR Download -
2151 Bashkia Selenice Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 23.01.2023 48 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2150 B.Mallakaster Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 15.12.2022 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
2149 Bashkia Poliçan Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 14.12.2022 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
2148 B.Skrapar Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 19.12.2022 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
2147 Bashkia Korçë Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 16.12.2022 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
2146 B.Devoll Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 26.01.2023 51 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2145 Bashkia Maliq Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 22.12.2022 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
2144 B.Berat Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 01.02.2023 57 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2143 Bashkia Patos Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 16.12.2022 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
2142 Bashkia Dimal Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 23.01.2023 48 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2141 B.Kucove Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 22.12.2022 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
2140 Bashkia Roskovec Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 29.12.2022 26 -Dite PERFUNDUAR Download -
2139 Bashkia Fier Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 19.12.2022 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
2138 B.Pustec Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 20.12.2022 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
2137 Bashkia Pogradec Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 30.12.2022 27 -Dite PERFUNDUAR Download -
2136 Bashkia Gramsh Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 23.01.2023 51 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2135 Bashkia Cërrik Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 25.01.2023 53 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2134 Bashkia Belsh Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 23.01.2023 51 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2133 Bashkia Lushnje Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 21.12.2022 18 -Dite PERFUNDUAR Download -
2132 B.Divjake Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 15.12.2022 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
2131 Bashkia Prrenjas Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 09.12.2022 6 -Dite PERFUNDUAR Download -
2130 B.Peqin Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 20.01.2023 48 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2129 Bashkia Elbasan Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 18.01.2023 46 -Dite PERFUNDUAR Download -
2128 Bashkia Rrogozhine Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 23.01.2023 51 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2127 Bashkia Librazhd Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 25.01.2023 53 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2126 Bashkia Tirane Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 26.01.2023 54 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2125 Bashkia Kavajë Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 31.01.2023 59 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2124 Bashkia Kamez Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 16.12.2022 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
2124 Bashkia Kamez Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 16.12.2022 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
2123 Bashkia Vore Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 25.01.2023 53 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2122 Bashkia Shijak Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 15.12.2022 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
2121 Bashkia Bulqize Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 15.12.2022 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
2120 Bashkia Klos Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 29.12.2022 26 -Dite PERFUNDUAR Download -
2119 Bashkia Krujë Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 23.01.2023 51 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2118 Bashkia Durrës Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 19.12.2022 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
2117 Bashkia Dibër Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 24.01.2023 52 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar me email pas ankimit
2116 B.Mat Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 - 598 -Dite ANKIM - -
2115 B.Kurbin Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 23.01.2023 51 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2114 B.Miredite Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 14.12.2022 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
2113 Bashkia Kukës Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 09.12.2022 6 -Dite PERFUNDUAR Download -
2112 Bashkia Lezhë Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 25.01.2023 53 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2111 Bashkia Puke Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 19.12.2022 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
2110 Bashkia Vau i Dejes Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 19.01.2023 47 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2109 Bashkia Has Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 12.12.2022 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
2108 Bashkia Fushe-Arrez Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 20.01.2023 48 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2107 Bashkia Tropojë Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 19.01.2023 47 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2106 Bashkia Shkodër Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 15.12.2022 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
2105 B. Malesi e Madhe Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 20.01.2023 48 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2104 Ministria e Drejtësisë Mjedisi • Kopje të dy mendimeve/opinoneve të dhëna nga Minsitria e Drejtësisë në lidhje me VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mjedisore? 01.12.2022 - 600 -Dite PRITJE - -
2103 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi • A janë kryer konsultime publike me organizata mjedisore në lidhje me VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mjedisore? • Nëse po, 01.12.2022 - 600 -Dite PRITJE - -
2102 Instituti i Ndertimit Rindertimi • Sa është numri i akt konstatimeve të realizuara nga Instituti i Ndërtimit, sipas të cilave dëmtimet nga tërmeti i datës 26.11.2019 janë të nivelit DS4 dhe DS5? (të ndara sipas qyteteve) • Sa prej tyre janë kryer akt ekspertiza të thelluara? (të ndara si 30.11.2022 12.12.2022 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2101 Bashkia Tirane Rindertimi • Kopje të vendimit të Këshillit Bashkiak Nr.110 datë 15.11.2022 (hardcopy me firmë ). 25.11.2022 20.12.2022 25 -Dite PERFUNDUAR Download -
2100 Instituti i Ndertimit Rindertimi • Sa është kostoja për realizimin e një akt ekspertize të thelluar? • Sa është kostoja për realizimin e një oponence teknike? • Kopje të marrëveshjes me Bashkinë Tiranë për realizimin e akt ekspertizave nga punonjësit e IN për dëmtimet nga tërmeti i datës 25.11.2022 06.12.2022 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2099 Bashkia Tirane Rindertimi • Kopje të oponencës teknike për akt ekspertizën e thelluar për pallatin nr.47 “Rruga Llambi Bonata”, Kombinat, Tiranë dërguar Bashkisë Tiranë me shkresën Nr.1833/2Prot datë 28.07.2020 nga Instituti i Ndërtimit; • Kopje të akt ekspertizës së thelluar për 25.11.2022 - 606 -Dite PRITJE - -
2098 Instituti i Ndertimit Rindertimi • Kopje të oponencës teknike për akt ekspertizën e thelluar për pallatin nr.47 “Rruga Llambi Bonata”, Kombinat, Tiranë dërguar Bashkisë Tiranë me shkresën Nr.1833/2Prot datë 28.07.2020; • Kopje të akt ekspertizës së thelluar për pallatin nr.47 “Rruga Llam 25.11.2022 06.12.2022 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2097 Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural Mjedisi • Kopje të Rregullores Nr. 1, datë 27.07.1977 “Për shpalljen Rezervat Natyror i Pishë Poro” e Ministrisë së Bujqësisë. 09.11.2022 23.11.2022 14 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
Aplikimi sipas ligjit te arkivave
2096 Instituti i Ndertimit Rindertimi • Kopje të plotë të listës së objekteve që Instituti i Ndërtimit i ka dërguar Bashkisë Tiranë për kryerjen e akt ekspertizave të thelluara për objektet e dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019. 09.11.2022 - 622 -Dite PRITJE - Email sqarues
2095 Bashkia Tirane Rindertimi • Kopje të plotë të listës së objekteve që Bashkia Tiranë ka marrë nga Instituti i Ndërtimit për kryerjen e aktekspertizave të thelluara në territorin e Bashkisë Tiranë. 09.11.2022 - 622 -Dite PRITJE - -
2094 Bashkia Tirane Rindertimi 1. Kur është realizuar njoftimi i banorëve për nisjen e procedurës së prishjes të pallatit nr.19? 2. Një kopje të procesverbalit të njoftimit të banorëve për prishjen e pallatit nr.19; 3. Një kopje të dokumentacionit (vendim, akte, procesverbale etj) të m 28.10.2022 16.11.2022 19 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2093 Keshilli i Larte Gjyqesor Informacion • Kopje të dokumentit “Udhëzime për një metodologji për rishikimin e hartës gjyqësore’’ CEPEJ (korrik 2018). 27.10.2022 08.11.2022 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2092 Bashkia Tirane Rindertimi • Kopje të kontratave të lidhura nga Bashkia Tiranë me operatorët e shpallur fitues për “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësinë administrative 6, zona “Kombinat”, Bashkia Tiranë, në ba 26.10.2022 - 636 -Dite ANKIM - -
2091 Bashkia Tirane Rindertimi • Kopje të Studim Projektimi “Rikualifikim urban i Sheshit Garibaldi dhe hapësirave përreth tij”, të hartuar sipas tenderit me numër reference REF-72654-09-22-2020: • Kopje të kontratës që Bashkia Tiranë ka nënshkruar me shoqëritë “Atelier 4” shpk –“Kejsi 26.10.2022 23.12.2022 58 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2090 Bashkia Tirane Rindertimi • Kopje të Studim Projektimi i ndërtimit të infrastrukturës publike Njësia administrative nr 6, Zona Kombinat”, të hartuar sipas tenderit me numër reference REF-72654-09-22-2020: • Kopje të kontratës që Bashkia Tiranë ka nënshkruar me shoqëritë “Derbi -E” 26.10.2022 23.12.2022 58 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2089 Bashkia Tirane Rindertimi • Kopje të projektit për zonën e re zhvillimore në Kombinat të hartuar nga kompanitë e kontraktuara nga Bashkia Tiranë në bazë të tenderit “Studim Projektimi në kuadër të procesit të rindërtimit në zonën e re zhvillimore “Kombinat” “me numër reference REF 26.10.2022 - 636 -Dite ANKIM - -
2088 Bashkia Tirane Rindertimi • Kopje të Planit të Detyruar Vendor Njësitë Administrative 4 dhe 8, zona “5 Maji”, të hartuara nga Stefano Boeri Architetti SRL & Son Engineering & Construction Shpk; • Kopje të kontratës që Bashkia Tiranë ka nënshkruar me Stefano Boeri Architetti SRL & 26.10.2022 23.12.2022 58 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2087 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë Rindertimi 1. Për cilat vepra penale ka filluar hetimet Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë ndaj shtetasit Dh.P? 2. Për cilat vepra penale është dërguar për gjykim pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë? 3. Kopje të kërkesës për gjykim; 4. Nëse Prokuroria ka di 17.10.2022 31.10.2022 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2086 Kryeministria Informacion • Kopje të relacionit shoqërues të Vendimit Nr. 578, datë 3.10.2018 “Për procedurat e referimit e të menaxhimit të rastit, hartimin dhe përmbjatjen e planit individual të mbrojtjes, financimin e shpenzimeve për zbatimin e tij, si dhe zbatimin e masave të 14.10.2022 - 648 -Dite VENDIM KOMISIONERI - -
2085 INSTAT Informacion • Sa është numri i familjeve që janë nën kufirin e varfërisë absolute? • Sa është numri mesatar i anëtareve të familjeve në ndihmë ekonomike dhe përbërja sipas moshës mesatare të pjesëtareve të familjes (nëse ka të dhëna)? • Sa është numri i personave që 28.09.2022 07.10.2022 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
2084 Institutit i Sigurimeve Shoqërore Informacion • Sa është numri i individëve që përfitojnë pension social ? • Sa është numri i individëve që përfitojnë pension nën shumën 17 895 lekë? • Sa është numri i personave me pension invaliditeti; pension invaliditeti i pjesshëm; pension invaliditeti i reduktua 28.09.2022 04.10.2022 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2083 Sherbimi Social Shteteror Informacion • Sa është numri i familjeve që aktualisht gjenden në skemën e përfitimit të ndihmës ekonomike? • Sa nga këto familje kanë në përbërjen e tyre familjare anëtarë të moshës 30-60 vjeç? 28.09.2022 30.09.2022 2 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2082 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi Në faqen 32 të Raportit të Thelluar të Aeroportit Ndërkombetar të Vlorës thuhet: 27.09.2022 06.10.2022 9 -Dite PERFUNDUAR - -
2081 Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura Mjedisi • Kopje të hartave dixhitale, në formatin .shp (shapefile), të Zonave të Mbrojtura Natyrore, sipas kufijve të miratuar në VKM nr. 59, datë 26.1.2022 27.09.2022 25.10.2022 28 -Dite PERFUNDUAR - Materiali voluminoz
2080 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi 1. Kopje të dokumentacionit dhe kopje të korrespondencës të administruar prej AKM-së në procesin e VNM-së të Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës, nga Shtatori 2021 (me paraqitjen nga zhvilluesi të kërkesës nr.AN130920210004 përcjellë me datë 13.09.2021) der 27.09.2022 04.11.2022 38 -Dite PERFUNDUAR Download Materiali voluminoz
2079 Ministria e Brendshme Informacion • Sa është kostoja për mirëmbajtjen/administrimin e kampit të refugjatëve në Durrës? • Sa është numri i refugjatëve në këtë kamp? 26.09.2022 10.11.2022 45 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2078 Ministria e Financave dhe Ekonomise Informacion • Sa është shuma e të ardhurave në buxhetin e shtetit të përfituara nga taksat mbi naftën dhe gazin për periudhën 01.01.2021 – 26.09.2022 ? (të ndara sipas muajve) 26.09.2022 05.10.2022 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2077 Kryeministria Informacion • Cilat janë arsyet/ shkaqet e mbylljes së institucionit arsimor privat parauniversitar “Mehmet Akif Ersoy”? • Kopje të relacionit shoqërues të Vendimit Nr. 614, datë 22.9.2022 “Për Mbylljen e veprimtarisë së institucionit arsimor privat parauniversitar “ 26.09.2022 - 666 -Dite VENDIM KOMISIONERI - -
2076 Ministria e Arsimit dhe Sportit Informacion • Cilat janë arsyet/ shkaqet e mbylljes së institucionit arsimor privat parauniversitar “Mehmet Akif Ersoy”? 26.09.2022 30.09.2022 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2075 Bashkia Vlorë Mjedisi • Kopje për njoftimet, konsultimet, dëgjesat publike, korrespondencat e shkëmbyera apo cdo dokumentacion që keni patur dhe ju është vënë në dispozicion nga AKM, ARM Vlorë/Fier/Gjirokastër si dhe shoqëria Vlora International Airport sh.p.k. (Zhvilluesi), 22.09.2022 27.09.2022 5 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2074 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi • Kopje të plotë të Studimit të Fizibilitetit i dorëzuar nga Shoqëria “Seed Consulting”, për 22.09.2022 - 670 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2073 Agjencia e Zhvillimit te Territoritr Mjedisi • A është miratuar nga KKT, Plani i Detajuar për Zonë me Rëndësi Kombëtare Vjosë-Nartë, Bashkia Vlorë? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion kopje të Vendimit të KKT-së për miratimin e këtij plani. 22.09.2022 09.12.2022 78 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2072 Agjencia e Zhvillimit te Territoritr Mjedisi 1. A është shprehur KKT sipas nenit 10/1 pika 5 të VKM nr.408/2015? Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion dokumentin; 2. A është shprehur KKT në lidhje me këtë projekt sipas nenit 13 të Ligjit Nr.45/2019? Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një 22.09.2022 17.10.2022 25 -Dite PERFUNDUAR - -
2071 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Informacion • Në formularin tip për nismat ligjvënëse, tek të dhënat për nënshkruesit vendoset numri personal apo numri i kartës së identitetit/pasaportës? 22.09.2022 29.09.2022 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2070 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Informacion • Në çfarë faze ndodhet zbatimi i Projektit për ndërtimin/rehabilitimin e Hekurudhës Tiranë -Rinas –Durrës? • Kur është parashikuar përfundimi i punimeve? • Kopje të planit aktual të zbatimit të projektit dhe kopje të planit të zbatimit të parashikuar në 20.09.2022 17.11.2022 58 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2069 Kryeministria Informacion • Kopje të dokumentacionit shoqërues të Vendimit Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mjedisore”, ( ku të përfshihen psh: projektprop 16.09.2022 - 676 -Dite ANKIM - -
2068 Bashkia Tirane Ndertimet • A është miratuar leja e ndërtimit për objektin “Godinë banimi dhe shërbimi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10 dhe 11 kat, me 2 kat parkimi nëntokë, në rrugët “Qemal Stafa” dhe “Faik Tërnova”, Njësia Administrative Nr.8, Tiranë, në pasuritë nr.3/173; 3/197? ( apli 16.09.2022 07.10.2022 21 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2067 Agjensia Kombetare e Planifikimit te Territorit Mjedisi • Kopje të dokumentacionit shoqërues të Vendimit Nr.10 datë 28.12.2020 të KKT-së “Për miratimin e kufijve të zonave të mbrojtura”, ku të përfshihen, propozimi për rishikimin e kufijve, dhënia e mendimeve të institucioneve të përfshira, Bashkive, relacioni 13.09.2022 19.09.2022 6 -Dite PERFUNDUAR - -
2066 Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura Mjedisi • Kopje të VNM-eve përkatëse për ndryshimin e zonave të mbrojtura hartuar para dhe në kuadër të nxjerrjes së VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zona 13.09.2022 - 679 -Dite PRITJE - -
2065 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi • Kopje të praktikave të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit ( propozimi dërguar KKT, dhënie opinioni/mendimi, projektpropozimi dërguar Këshillit të Ministrave, etj ), para miratimit të Vendimit Nr.10 datë 28.12.2020 të KKT-së “Për miratimin e kufijve të 13.09.2022 14.11.2022 62 -Dite PERFUNDUAR - -
2064 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Informacion • A duhet të plotësojë një Përfaqësi ndonjë afat specifik për të dalë të mbledhë nënshkrimet e nevojshme apo mund ta realizojë menjëherë pas miratimit nga KQZ-ja të formularit Tip? • Gjatë mbledhjes së nënshkrimeve për nismat ligjore a nevojitet fotokopje 12.09.2022 22.09.2022 10 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2063 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi • Kopje të listës së ekspertëve të licensuar për VNM; • Kopje të listës së ekspertëve të licensuar për VSM. 31.08.2022 17.11.2022 78 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigje e pjesshme, email sqarues
2062 Bashkia Vlorë Informacion • Kopje të kontratës së fundit të lidhur për pastrimin e qytetit të Vlorës lidhur ndërmjet Bashkisë Vlorë dhe shoqërisë 31.08.2022 14.09.2022 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2061 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Informacion • Kopje të relacionit shoqërues të ligjit Nr. 8116, datë 29.03.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”. 31.08.2022 07.09.2022 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
2060 Bashkia Tirane Rindertimi • Sa është numri i banesave individuale dhe kolektive (pallate) të cilat i janë nënshtruar rikonstruksionit si pasojë e dëmtimit nga tërmeti i datës 26.11.2019? • Cilët janë operatorët ekonmikë të kontraktuar për rikonstruksionin e banesave dhe pallateve 02.08.2022 16.09.2022 45 -Dite PERFUNDUAR - Derguar per kompetence Drejtorise se ojekteve ne bashkepronesi
2059 Bashkia Tirane Rindertimi • Cila është kompania/studio e cila ka realizuar projektin për ndërtimin e KombinArt në zonën e Kombinatit? • Cila është procedura e përzgjedhjes së kompanisë/studios fituese? • Kopje të dokumentave për përzgjedhjen e kompanisë/studios; • Kopje të kontrat 02.08.2022 13.12.2022 133 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
2058 Bashkia Tirane Rindertimi • Sa pallate janë miratuar për tu shembur si pasojë e dëmtimeve të tërmetit të datës 26.11.2019 në territorin e Bashkisë Tiranë? • Sa prej tyre janë shembur deri më tani dhe kur është planifikuar shembja e pallateve të tjera? (të ndara siaps zonave) • Cil 02.08.2022 13.09.2022 42 -Dite PERFUNDUAR - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2057 Ministri i Shtetit per Rindertimin Rindertimi • Sa është numri i pallateve të ndërtuara në kuadër të procesit të rindërtimit për secilën bashki? • Sa nga këto pallate janë ndërtuar nga buxheti i shtetit dhe sa nga ojf, donatorë të huaj etj? ( të ndarë për secilën bashki) • Cilët kanë qenë ojf, donato 02.08.2022 09.12.2022 129 -Dite PERFUNDUAR Download Riderguar MIE
Pergjigjur me email pas ankimit
2056 Bashkia Tirane Rindertimi • Sa është numri i pallateve të ndërtuara në territorin e Bahkisë Tiranë në funksion të procesit të rindërtimit? • Në cilat zona janë ndërtuar? • Cilat kanë qenë shoqëritë/kompanitë që kanë realizuar ndërtimin e tyre? • Sa ka qenë kostoja e ndërtimit për 02.08.2022 - 721 -Dite VENDIM KOMISIONERI - KDI: pranim ankese, detyrimin e autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2055 Kryeministria Informacion • Kopje të relacionit shoqërues të Vendimit Nr. 970, datë 30.09.2009, 01.08.2022 - 722 -Dite VENDIM KOMISIONERI - -
2054 Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit Bashkia Tirane Rindertimi • Kopje të planit të veprimit për prishjen e pallatit nr 11, Ruga “Vath Korreshi”, Njësia administrative nr 2, sipas VKB nr. 34 dt. 01.03.2021; • Kopje të planit të veprimit të demolimit të pallatit nr.161, Njësia administrative nr 6, sipas vkb nr 43, d 02.08.2022 10.08.2022 8 -Dite PERFUNDUAR - -
2053 Fondi Shqiptar i Zhvillimit Rindertimi 1. Si është vlerësuar pasuria e pronarëve që do të shpronësohen në favor të ndërtimit të Zonës së Re si pasojë e tërmetit, për të përcaktuar vlerën për secilën pronë? (psh sipas çmimit të referencës, numrit të pemëve etj) 2. Kopje të vlerësimit të këtyr 28.07.2022 11.08.2022 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2052 Drejtoria e Pergjithshme e Policise Informacion 1. Sa është numri i përgjimeve në procedimet penale referuar periudhës 2015-2022? 2. Sa është numri i përdorimit të përgjimit parandalues gjatë përiudhës 2015-2022? 3. Cilat janë pajisjet e autorizuara për realizimin e përgjimeve? 4. A janë realizuar përg 26.07.2022 31.10.2022 97 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2051 Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Informacion 1. A keni kryer inspektime gjatë pesë viteve të fundit (2017-2022) për kompanitë: • Bankers Petoleum Albania Ltd • Transoilgroup sh.a.(IEC Visok) • Anio Oil&Gas Sha (ish TransAtlatic Albania Ltd) • Sherëood International Petroleum Ltd • Fin Pek Petroleum 21.07.2022 02.08.2022 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
2050 Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit Bashkia Tirane Rindertimi • Kopje të listës së pallateve të shembura në zonën e Kombinatit deri më sot për të cilat është vendosur shembja e tyre për shkak të dëmtimeve nga tërmeti i datës 26.11.2019. 06.07.2022 18.08.2022 43 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2049 Bashkia Tirane Rindertimi • Kopje të lejeve për prishjen e objekteve për të cilat ka një vendimmarrje për prishje nga Këshilli Bashkiak si pasojë e dëmtimit të shkaktuar nga tërmeti i datës 26.11.2019 dhe për të cilat kërkohet pajisja me leje ndërtimi sipas VKM Nr 887 datë 24.2019 04.07.2022 23.08.2022 50 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2048 Bashkia Tirane Informacion • Kopje të proceverbalit të mbledhjes së Këshillit Bashkiak Tiranë datë 16.07.2020. 04.07.2022 20.07.2022 16 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2047 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi • Kopje të memorandumit të mirëkuptimit të lidhur ndërmjet Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe organizatës amerikane “Patagonia” për shpalljen e lumit Vjosë “Park Kombëtar”. 30.06.2022 04.07.2022 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2046 Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura Informacion • Kopje të mendimeve/opinioneve të dhëna nga AKZM-ja në lidhje me projektin me potencial strategjik “Jonian Heaven”; • Kopje të mendimeve/opinioneve të dhëna nga AKZM-ja në lidhje me projektin e investimit “Manastir Resort - Resort Turistik 2, 3 dhe 4 kat 29.06.2022 12.07.2022 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2045 Kryeministria Informacion • Kopje të relacionit shoqërues të Udhëzimit të Këshillit të Ministrave Nr.3, datë 28.12.2016 “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave, për vitin 2016”. 29.06.2022 - 755 -Dite ANKIM - -
2044 Bashkia Tirane Rindertimi • A janë realizuar/zbatuar: Kontrata me nr.Prot 29966/4 datë 11.08.2021 me objekt “Demolimi dhe evadimi i mbjetjeve ndërtimore, për 13 pallate”; Kontrata me nr.Prot 29967/3 datë 11.08.2021 me objekt “Demolimi dhe evadimi i mbjetjeve ndërtimore, për 15 pal 22.06.2022 - 762 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2043 Ministria e Financave dhe Ekonomise Rindertimi • Sa është shuma e fondeve/donacioneve të mbledhura nga subjekte private, organizata vendase e të huaja etj si ndihmë për pasojat e tërmetit të datës 26.11.2019? • Kopje të listës së donatorëve së bashku me shumën e dhuruar. 22.06.2022 17.11.2022 148 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas Vendimit te Komisionerit
2042 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë Informacion • Kopje të listës së Partive Politike të regjistruara për periudhën 1990-2021 21.06.2022 27.06.2022 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2041 FSDKSH Informacion • Sa është paga bazë për kategorinë e punonjësve “sanitare” të Qendrave Shëndetësore, në Republikën e Shqipërisë? • A janë reflektuar Vendimet e Këshillit të Ministrave për rritjen e pagës minimale për këtë kategori duke filluar nga:  VKM, datë 16.12.202 14.06.2022 14.07.2022 30 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2040 Bashkia Tirane Informacion • Kopje të listës së subjekteve të cilëve u është falur masa administrative të vendosura nga Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit për shkeljet e konstatuara gjatë kryerjes së punimeve për riparimin/rindërtimin e banesave individuale, të falura sipas VKB 07.06.2022 17.08.2022 71 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
Dokumenti permban te dhena personale
2039 Bashkia Krujë Rindertimi 1. Si është vlerësuar pasuria e pronarëve që do të shpronësohen në favor të ndërtimit të Zonës së Re si pasojë e tërmetit, për të përcaktuar vlerën për secilën pronë? (psh sipas çmimit të referenceës, numrit të pemëve etj) 2. Kopje të vlerësimit të këty 26.05.2022 13.07.2022 48 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2038 * Bashkia Tirane Kerkesa: 2273
1 x - Bashkia Tirane (perfunduar)
1 x - Agjencia për Dialog dhe Bashkëverisje (perfunduar)
Informacion • A ka patur konsultim publik në lidhje me Planin e Detajuar Vendor Tr/7? • A janë njofuar banorët në lidhje me këtë plan? • Kopje të dokumentave për miratimin e Planit të Detajuar Vendor Tr/7 (përfshirë kopje të vendimit të miratimit të planit, kopje të 24.05.2022 02.08.2022 70 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2037 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave Informacion • Kopje të Vendimit nr. 1886, datë 10.06.1973 të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës. 19.05.2022 04.07.2022 46 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
Aplikimi sipas ligjit te arkivave
2036 Ministria e Drejtësisë Informacion • Sa është numri i përgjithshëm i çështjeve penale të gjykuara për 2021? • Sa çështje penale janë gjykuar në procedurë të zakonshme, sa me gjykim të shkurtuar dhe sa me marrëveshje fajësie? • Sa është numri i të pandehurve të shpallur fajtorë dhe sa të pa 17.05.2022 24.05.2022 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2035 Bashkia Tirane Rindertimi • Kopje të draft akt-marrëveshjes paraprake për premtim shkëmbimi të pasurisë aktuale me pasurinë e ardhshme që do të lidhet ndërmjet Bashkisë Tiranë dhe përfituesve, pasuritë e të cilëve shpronësohen për interes publik, në funksion të procesit të rindërt 12.05.2022 31.05.2022 19 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2034 Kontrolli i Lartë i Shtetit Informacion • Kopje të Raportit Përfundimtar të Auditimit (auditim i përputhshmërisë), Instituti i Monumenteve të Kulturës (IMK), maj 2020 (format hard copy). 27.04.2022 11.05.2022 14 -Dite PERFUNDUAR - Materiali voluminoz
2033 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Informacion • Kopje të Vendimit nr. 1886, datë 10.06.1973 të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës. 27.04.2022 06.05.2022 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2032 OST Informacion • Kopje të Urdhërit të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.48 datë 30.01.2019. 22.04.2022 31.05.2022 39 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2031 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Informacion • Kopje të Urdhërit të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.48 datë 30.01.2019. 22.04.2022 31.05.2022 39 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2030 Teatri Kombetar Eksperimental "Kujtim Spahivogli" Informacion • Cilat kanë qenë projektet fituese nga hapja e thirrjeve në fundvitin e 2021? • Cili është motivacioni për secilin fitues, bashkë me pikët apo arsyetimin e bordit përzgjedhës? • Cili është buxheti i miratuar me zërat përkatës për secilën shfaqje të aprov 22.04.2022 09.05.2022 17 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2029 Bashkia Tirane Informacion • A ka një akt delegimi nënkryetarja e Bashkisë Anisa Rustemi, për marrjen e vendimit nr 51137, dt 23.11.2021 për ankimin administartiv nr A-19957 prot, datë 08.09.2021, të kryer nga shtetasi Artan Tabaku? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një 20.04.2022 12.05.2022 22 -Dite PERFUNDUAR Download -
2028 Ministri i Shtetit per Rindertimin Rindertimi • Sa është fondi i akorduar për secilën Bashki për dëmtimet nga tërmeti i datës 26.11.2019? • Sa është shuma e fondeve/donacioneve të mbledhura nga subjekte private, organizata vendase e të huaja etj? • Kopje të listës së donatorëve së bashku me shumën e 20.04.2022 17.06.2022 58 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2027 Bashkia Tirane Rindertimi • Sa studio të licensuara janë kontraktuar për realizmin e akt ekspertizave të thelluara për objektet e dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019? • Sa është numri i akt ekspertizave të realizuara dëri më sot dhe sa janë ende në proces? • Sa është shuma e p 20.04.2022 - 825 -Dite EKZEKUTIM GJYQI - Gjykata Administrative e Shkalles se Pare: pranimim e padise, detyrimin e Bashkise Tirane per te vene ne dispozicion informacionin
2026 Ministri i Shtetit per Rindertimin Rindertimi • Sa është numri i banesave të planifikuara për tu rindërtuar për familjet e dëmtura nga tërmeti i datës 26.11.2019? • Sa prej tyre janë rindërtura deri më sot dhe sa prej tyre janë në proces? • Cilët kanë qenë financuesit për ndërtimin e tyre dhe për sa 20.04.2022 17.06.2022 58 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2025 Bashkia Tirane Rindertimi • Kur është vendosur mbyllja e aplikimit online mbi grantin e rindërtimit dhe me çfarë akti është vendosur mbyllja e tij ? • A ka një plan rihapje të aplikimit online? 19.04.2022 01.06.2022 43 -Dite PERFUNDUAR Download -
2024 Bashkia Tirane Rindertimi • Sa është numri i aplikimeve për përfitim nga Granti i Rindërtimit? • Sa është numri i pranimeve të këtyre aplikimeve në periudhën kohore 2020-2022? • Sa është numri i ankimimeve ndaj refuzimeve të Komisionit dhe sa prej tyre janë rrëzuar në periudhën ko 19.04.2022 13.05.2022 24 -Dite PERFUNDUAR - -
2023 * Bashkia Tirane Kerkesa: 2260
1 x - Bashkia Tirane (perfunduar)
1 x - Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura
Rindertimi 1. Kopje të udhëzuesit “Për detajimin e procedurave për të përfituar nga programet e procesit të rindërtimit” miratuar me vendimin e Këshillit Bashkiak nr.70, datë 12.06.2020; 2. Kopje të Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 65, datë 19.04.2021 (së bashku m 15.04.2022 04.05.2022 19 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2022 BashkiaTiranë Rindertimi 1. Sa është numri i objekteve të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019? (të ndara sipas zonave dhe llojit psh: banesë, biznes etj) 2. Sa prej këtyre objekteve është vendosur rikonstruksioni dhe sa prej tyre është vendosur shembja? 12.04.2022 26.05.2022 44 -Dite PERFUNDUAR - -
2021 Ministria e Brendshme Informacion • A janë hartuar dhe miratuar rregullore sipas nenit 10, shkronja (a) e ligjit nr 152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të tyre. 07.04.2022 20.04.2022 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
2020 Agjencia e Zhvillimit te Territoritr Informacion • A është vënë në dijeni Këshilli Kombëtar i Territorit kur është aplikuar nga subjekti për marrjen e lejes së zhvillimit dhe lejes së ndërtimit për ndërtimin e “Shkollës së Mesme të Përgjithshme “Sami Frashëri” se përpara aplikimit për leje kjo ndërtesë 06.04.2022 08.06.2022 63 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2019 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Informacion • Kopje të dokumentave të paraqitura nga Z. Luan Daci në raundin e parë për organet e vettingut: • Kopje të dokumentave të paraqitura nga Z. Luan Daci në raundin e dytë për organet e vettingut. 05.04.2022 19.04.2022 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
2018 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Informacion 1. Cila është procedura që duhet të ndiqet nga një shtetas i huaj (grek) i cili ka një “person fizik” të krijuar dhe regjistruar në Shqipëri, për shmangien e taksimit të dyfishtë sipas Konventës “Për Shmangien e tatimeve të dyfishta lidhur me tatimet mbi 05.04.2022 12.04.2022 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2017 B.Kurbin Rindertimi (Lac) • Kopje të listës së banorëve të cilëve u janë shpërndarë 522 apartamente në zonën e re të Laçit (sipas tipit të apartamentit të përfituar). 30.03.2022 07.04.2022 8 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
Materiali voluminoz
2016 Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres Rindertimi 1. Numri i referencave të procedimeve të regjistruara nga Prokuroria e Durrësit për abuzimet me ndërtimet pas tërmetit të 26 nëntorit 2019; 2. Për cilat vepra penale po procedohet? 3. Cilët janë personat ndaj të cilëve është regjistruar procedimet penale 29.03.2022 12.05.2022 44 -Dite PERFUNDUAR - Pergjijgur me email pas ankimit
Materiali voluminoz
2015 BashkiaTiranë Ndertimet • Kur është realizuar aplikimi për leje ndërtimi për objektin: “Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Sami Frashëri” 1, 2 dhe 4 kate, me 1 kat nëntokë”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë, me zhvillues Bashkinë Tiranë? • Kopje të vendimit për miratimin e “Leje N 29.03.2022 20.05.2022 52 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2014 Agjencia e Zhvillimit te Territoritr Ndertimet • Kur është realizuar aplikimi për leje ndërtimi për objektin: “Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Sami Frashëri” 1, 2 dhe 4 kate, me 1 kat nëntokë”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë, me zhvillues Bashkinë Tiranë? • Kopje të vendimit “Leje Ndërtimi për obje 29.03.2022 13.05.2022 45 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2013 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Informacion • Sa është numri i personave të ndaluar, shoqëruar, arrestuar etj gjatë protestave të realizuara për periudhën 09.03.2022 e deri më sot? (të ndara sipas qyteteve) • Për cilat vepra penale janë ndaluar, shoqëruar, arrestuar etj këto persona? • Nga sa prej 29.03.2022 04.04.2022 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2012 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin Rindertimi 1. Numri i referencave të procedimeve të regjistruara nga Prokuroria e Kurbinit për abuzimet me ndërtimet pas tërmetit të 26 nëntorit 2019; 2. Për cilat vepra penale po procedohet? 3. Cilët janë personat ndaj të cilëve është regjistruar procedimet penale 28.03.2022 01.04.2022 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2011 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Informacion • Kopje të manualit të Procedurave Standarte për Rendin dhe Sigurinë Publike, miratuar me Urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë Shtetit, Nr. 1417, datë 11.12.2009; • Rregullore e Shërbimeve të Policisë Shtetit, miratuar me Urdhër të Ministrit të 28.03.2022 08.07.2022 102 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
Materiali voluminoz
2010 Ministria e Kulturës Informacion • Kopje të dokumentave shoqërues mbi të cilat është mbështetur Vendimi nr. 162 datë 25.06.2019 i Këshillit Kombëtar të Arkeologjisë. 23.03.2022 31.03.2022 7 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
Materiali voluminoz
2009 Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore Informacion • Kopje të Rregullores “Për funksionimin e veprimatrisë së grupit të Oponencës Teknike të projekteve të ndërtimit të hidrocetraleve me koncesion”. 21.03.2022 31.03.2022 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2008 Instituti Kombetar i Trashegimise Kulturore Informacion • Kopje të Vendimit të Këshillit Kombëtar të Restaurimeve me nr. 195, datë 06.06.2019, për miratimin e projektit “Ndërtimi i kaskadës së hidrocentraleve mbi lumin Shushicë në Qarkun e Vlorës me aplikues “Sh. H. shpk”. 21.03.2022 23.03.2022 2 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
2007 BashkiaTiranë Informacion • A është miratuar Plani i Pjesshëm Vendor i Bashkisë Tiranë konkretisht për zonën Tr/7 ? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të planit. • Cilat janë prioritet kryesore që ka vendosur ky institucion për zhvillimin e kësaj zone? 21.03.2022 21.04.2022 30 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2006 Kontrolli i Lartë i Shtetit Informacion • Si ka proceduar KLSH-ja lidhur me kërkesën e datës 19.10.2020, për kontrollin lidhur me procedurat e projektit për ndërtimin e Hec-ve në lumin Shushicë ? • A ka raport kontrolli lidhur me këtë praktikë? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një ko 17.03.2022 31.03.2022 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
2005 Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore Mjedisi • A ka aplikim/ vendim etj për pajisjen me leje për përdorimin e burimeve ujore për subjektin “Shushica Hydropower” shpk?etj 16.03.2022 31.03.2022 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2004 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi • Kopje të Urdhërit të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë për vendosjen në parim të procedurave koncensionare lidhur me ndërtimin e 4 HEc-eve mbi lumin Shushicë. 15.03.2022 24.03.2022 9 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email, kerkesa e paqarte
2003 Bashkia Selenice Mjedisi • Kopje të përgjigjes së Bashkisë Selenicë lidhur me shkresën e datës 20.03.2020, dhe me Nr. 06 Prot. ku “Shushica Hydropower” sh.p.k. ka kërkuar nga Bashkia Selenicë marrjen në përdorim të sipërfaqeve që janë pjesë e fondit pyjor dhe kullosor të Bashkisë 15.03.2022 11.05.2022 56 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2002 Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore Mjedisi • Kopje të Raportit të Oponencës Teknike të paraqitur nga subjekti “Shushica Hydropower” sh.p.k. për projektin e ndërtimeve të HEC-eve mbi lumin Shushicë. 15.03.2022 17.03.2022 2 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2001 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Informacion • Sa kontrolle ka realizuar Komisioneri lidhur me tarifat për dhënien e informacionit të bëra publike nga autoritetet publike për periudhën 2020-2021? • Në sa raste është urdhëruar ndryshimi i tarifave? 15.03.2022 17.03.2022 2 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2000 BashkiaTiranë Rindertimi 1. Kopje të kontratës datë 09.02.2022 lidhur ndërmjet Bashkisë Tiranë dhe Bashkimit të shoqërive “Salillari” shpk & “Arb&Trans 2010” shpk, me objekt “Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore, per 11 (njëmbëdhjetë) pallate”; 2. Kopje të kontratës datë 09 11.03.2022 09.06.2022 89 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
Materiali voluminoz
1999 Instituti i Ndertimit Rindertimi • Sa është numri i objekteve që Instituti i Ndërtimit ka referuar në Bashkinë Tiranë për rikonstruksionin e dëmeve të shkaktuara nga tërmeti i 26 nëntor 2019 në Bashkinë Tiranë? • Sa është numri i objekteve që Instituti i Ndërtimit ka referuar në Bashkin 10.03.2022 04.05.2022 54 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1998 Bashkia Selenice Mjedisi • A është kërkuar mendim/konsultim nga ana e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit në lidhje me VNM për ndërtimin e Hec-ve në lumin Shushicë? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion kopje të mendimeve/konsultimeve dërguar AKM-së në lidhje me VNM për ndërtim 10.03.2022 27.04.2022 47 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1997 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi • A është kërkuar mendim/konsultim nga ana e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit në lidhje me VNM për ndërtimin e Hec-ve në lumin Shushicë? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion kopje të mendimeve/konsultimeve dërguar AKM-së në lidhje me VNM për ndërtim 10.03.2022 29.03.2022 18 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1996 Ministria e Kulturës Mjedisi • A është kërkuar mendim/konsultim nga ana e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit në lidhje me VNM për ndërtimin e Hec-ve në lumin Shushicë? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion kopje të mendimeve/konsultimeve dërguar AKM-së në lidhje me VNM për ndërtim 10.03.2022 17.03.2022 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1995 Keshilli i Larte Gjyqesor Informacion • Sa vendime janë marrë nga gjyqtarët e medias për periudhën 2020-2021? • Ju lutemi na vini në dispozicion kopje të vendimeve të marra. 11.03.2022 - 865 -Dite PRITJE - -
1994 Gjykata e Apelit Tiranë Informacion • Sa vendime janë marrë nga gjyqtarët e medias për periudhën 2020-2021? • Ju lutemi na vini në dispozicion kopje të vendimeve të marra. 10.03.2022 21.03.2022 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1993 Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore Mjedisi • A është kërkuar mendim/konsultim nga ana e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit në lidhje me VNM për ndërtimin e Hec-ve në lumin Shushicë? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion kopje të mendimeve/konsultimeve dërguar AKM-së në lidhje me VNM për ndërtim 09.03.2022 24.03.2022 15 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email