Shfaq grafikun sipas:

Aplikacion per publeaks.al- Version 1.1.1
Kerkimi
-
-
                    
NR Institucioni Kategori Objekti Data e dergimit Data e pergjigjes Vonesa Statusi Dokument Koment
2180 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Informacion • Sa është numri i ankesave që ka marrë Komisioneri për të Drejtën e Informimit për vitin 2022 dhe çfarë vendimesh ka marrë në rastet konkrete? 01.02.2023 - 1 -Dite PRITJE - -
2174 Kryeministria Informacion • Kopje të relacionit të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 409, datë 15.06.2022 “Për rregullat, mënyrat dhe afatet e trajtimit të poseduesve të ndërtimeve pa leje që nuk legalizohen”. 24.01.2023 - 9 -Dite PRITJE - -
2172 Bashkia Tirane Informacion 1. Cilat janë linjat e transportit publik për qytetin e Tiranës? 2. Cilat janë kompanitë që ushtrojnë transportin publik në qytetin e Tiranës? 3. Kopje të kontratave të lidhura me operatorë ekonomikë për ushtrimin e transportit publik. 12.01.2023 - 21 -Dite PRITJE - -
2171 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Informacion • Në cilat Bashki do të kryhet votimi elektronik për zgjedhjet lokale 2023? 10.01.2023 11.01.2023 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2170 Kryeministria Zonat e mbrojtura • Kopje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 96, datë 21.11.1966; • Kopje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 102, datë 15.01.1996; • Kopje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 80, datë 18.02.1999. 20.12.2022 - 44 -Dite PRITJE - -
2169 Kryeministria Zonat e mbrojtura • Kopje të relacionit shoqërues të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 694, datë 26.10.2022 “Për ndryshimin e statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemit natyror/ ligatinor “Pishë Poro-Nartë” nga “Rezervat Natyror i Menaxhuar” në “Peizazh i Mbrojtur” dh 20.12.2022 - 44 -Dite ANKIM - -
2168 Kryeministria Informacion • Kopje të relacionit shoqërues të Udhëzimit të Këshillit të Ministrave Nr.3, datë 28.12.2016 “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave, për vitin 2016”. 16.12.2022 - 48 -Dite ANKIM - -
2167 Kontrolli i Lartë i Shtetit Rindertimi • Kopje të raportit përfundimtar të Auditimit në Ministrinë e Shtetit për Rindërtimin, në Bashkinë Durrës dhe në Institutin e Ndërtimit. 08.12.2022 20.12.2022 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2166 Bashkia Tirane Rindertimi • Cilat janë rastet për zgjatjen e afateve të kontratave për rezistencë nga banorët dhe kushtet atmosferike? (pallatet) • Sa raste janë zgjatur afatet e realizimit të kontratave për rezistencë nga banorët dhe sa raste për kushtet atmosferike? • Cilat janë 07.12.2022 - 57 -Dite PRITJE - -
2165 Bashkia Tepelenë Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 - 58 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2164 Bashkia Konispol Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 27.12.2022 21 -Dite PERFUNDUAR Download -
2163 Bashkia Sarandë Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 - 58 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2162 B.Finiq Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 - 58 -Dite ANKIM - -
2161 B.Dropull Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 30.01.2023 55 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2160 Bashkia Delvine Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 01.02.2023 57 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2159 Bashkia Gjirokastër Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 21.12.2022 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
2158 Bashkia Libohove Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 19.12.2022 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
2157 Bashkia Permet Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 15.12.2022 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
2156 Bashkia Kolonje Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 - 58 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2155 Bashkia Kelcyre Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 - 58 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2154 Bashkia Memaliaj Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 - 58 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2153 Bashkia Himarë Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 31.01.2023 56 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2152 Bashkia Vlorë Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 27.12.2022 21 -Dite PERFUNDUAR Download -
2151 Bashkia Selenice Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 23.01.2023 48 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2150 B.Mallakaster Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 15.12.2022 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
2149 Bashkia Poliçan Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 14.12.2022 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
2148 B.Skrapar Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 19.12.2022 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
2147 Bashkia Korçë Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 16.12.2022 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
2146 B.Devoll Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 26.01.2023 51 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2145 Bashkia Maliq Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 22.12.2022 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
2144 B.Berat Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 01.02.2023 57 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2143 Bashkia Patos Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 16.12.2022 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
2142 Bashkia Dimal Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 23.01.2023 48 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2141 B.Kucove Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 06.12.2022 22.12.2022 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
2140 Bashkia Roskovec Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 29.12.2022 26 -Dite PERFUNDUAR Download -
2139 Bashkia Fier Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 19.12.2022 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
2138 B.Pustec Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 20.12.2022 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
2137 Bashkia Pogradec Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 30.12.2022 27 -Dite PERFUNDUAR Download -
2136 Bashkia Gramsh Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 23.01.2023 51 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2135 Bashkia Cërrik Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 - 61 -Dite ANKIM - KDI: Afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2134 Bashkia Belsh Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 23.01.2023 51 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2133 Bashkia Lushnje Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 21.12.2022 18 -Dite PERFUNDUAR Download -
2132 B.Divjake Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 15.12.2022 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
2131 Bashkia Prrenjas Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 09.12.2022 6 -Dite PERFUNDUAR Download -
2130 B.Peqin Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 20.01.2023 48 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2129 Bashkia Elbasan Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 18.01.2023 46 -Dite PERFUNDUAR Download -
2128 Bashkia Rrogozhine Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 23.01.2023 51 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2127 Bashkia Librazhd Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 25.01.2023 53 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
2126 Bashkia Tirane Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 26.01.2023 54 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
2125 Bashkia Kavajë Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 31.01.2023 59 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2124 Bashkia Kamez Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 - 61 -Dite PRITJE - -
2124 Bashkia Kamez Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 16.12.2022 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
2123 Bashkia Vore Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 25.01.2023 53 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2122 Bashkia Shijak Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 15.12.2022 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
2121 Bashkia Bulqize Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 15.12.2022 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
2120 Bashkia Klos Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 29.12.2022 26 -Dite PERFUNDUAR Download -
2119 Bashkia Krujë Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 23.01.2023 51 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2118 Bashkia Durrës Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 19.12.2022 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
2117 Bashkia Dibër Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 - 61 -Dite ANKIM - KDI: Afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2116 B.Mat Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 - 61 -Dite ANKIM - -
2115 B.Kurbin Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 23.01.2023 51 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2114 B.Miredite Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 14.12.2022 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
2113 Bashkia Kukës Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 09.12.2022 6 -Dite PERFUNDUAR Download -
2112 Bashkia Lezhë Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 25.01.2023 53 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2111 Bashkia Puke Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 19.12.2022 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
2110 Bashkia Vau i Dejes Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 19.01.2023 47 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2109 Bashkia Has Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 12.12.2022 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
2108 Bashkia Fushe-Arrez Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 20.01.2023 48 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2107 Bashkia Tropojë Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 19.01.2023 47 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2106 Bashkia Shkodër Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 15.12.2022 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
2105 B. Malesi e Madhe Zonat e mbrojtura • A ju është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimit të VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mje 03.12.2022 20.01.2023 48 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2104 Ministria e Drejtësisë Mjedisi • Kopje të dy mendimeve/opinoneve të dhëna nga Minsitria e Drejtësisë në lidhje me VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mjedisore? 01.12.2022 - 63 -Dite PRITJE - -
2103 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi • A janë kryer konsultime publike me organizata mjedisore në lidhje me VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mjedisore? • Nëse po, 01.12.2022 - 63 -Dite PRITJE - -
2102 Instituti i Ndertimit Rindertimi • Sa është numri i akt konstatimeve të realizuara nga Instituti i Ndërtimit, sipas të cilave dëmtimet nga tërmeti i datës 26.11.2019 janë të nivelit DS4 dhe DS5? (të ndara sipas qyteteve) • Sa prej tyre janë kryer akt ekspertiza të thelluara? (të ndara si 30.11.2022 12.12.2022 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2101 Bashkia Tirane Rindertimi • Kopje të vendimit të Këshillit Bashkiak Nr.110 datë 15.11.2022 (hardcopy me firmë ). 25.11.2022 20.12.2022 25 -Dite PERFUNDUAR Download -
2100 Instituti i Ndertimit Rindertimi • Sa është kostoja për realizimin e një akt ekspertize të thelluar? • Sa është kostoja për realizimin e një oponence teknike? • Kopje të marrëveshjes me Bashkinë Tiranë për realizimin e akt ekspertizave nga punonjësit e IN për dëmtimet nga tërmeti i datës 25.11.2022 - 69 -Dite PRITJE - -
2099 Bashkia Tirane Rindertimi • Kopje të oponencës teknike për akt ekspertizën e thelluar për pallatin nr.47 “Rruga Llambi Bonata”, Kombinat, Tiranë dërguar Bashkisë Tiranë me shkresën Nr.1833/2Prot datë 28.07.2020 nga Instituti i Ndërtimit; • Kopje të akt ekspertizës së thelluar për 25.11.2022 - 69 -Dite PRITJE - -
2098 Instituti i Ndertimit Rindertimi • Kopje të oponencës teknike për akt ekspertizën e thelluar për pallatin nr.47 “Rruga Llambi Bonata”, Kombinat, Tiranë dërguar Bashkisë Tiranë me shkresën Nr.1833/2Prot datë 28.07.2020; • Kopje të akt ekspertizës së thelluar për pallatin nr.47 “Rruga Llam 25.11.2022 - 69 -Dite PRITJE - -
2097 Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural Mjedisi • Kopje të Rregullores Nr. 1, datë 27.07.1977 “Për shpalljen Rezervat Natyror i Pishë Poro” e Ministrisë së Bujqësisë. 09.11.2022 23.11.2022 14 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
Aplikimi sipas ligjit te arkivave
2096 Instituti i Ndertimit Rindertimi • Kopje të plotë të listës së objekteve që Instituti i Ndërtimit i ka dërguar Bashkisë Tiranë për kryerjen e akt ekspertizave të thelluara për objektet e dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019. 09.11.2022 - 85 -Dite PRITJE - Email sqarues
2095 Bashkia Tirane Rindertimi • Kopje të plotë të listës së objekteve që Bashkia Tiranë ka marrë nga Instituti i Ndërtimit për kryerjen e aktekspertizave të thelluara në territorin e Bashkisë Tiranë. 09.11.2022 - 85 -Dite PRITJE - -
2094 Bashkia Tirane Rindertimi 1. Kur është realizuar njoftimi i banorëve për nisjen e procedurës së prishjes të pallatit nr.19? 2. Një kopje të procesverbalit të njoftimit të banorëve për prishjen e pallatit nr.19; 3. Një kopje të dokumentacionit (vendim, akte, procesverbale etj) të m 28.10.2022 16.11.2022 19 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2093 Keshilli i Larte Gjyqesor Informacion • Kopje të dokumentit “Udhëzime për një metodologji për rishikimin e hartës gjyqësore’’ CEPEJ (korrik 2018). 27.10.2022 08.11.2022 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2092 Bashkia Tirane Rindertimi • Kopje të kontratave të lidhura nga Bashkia Tiranë me operatorët e shpallur fitues për “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësinë administrative 6, zona “Kombinat”, Bashkia Tiranë, në ba 26.10.2022 - 99 -Dite ANKIM - -
2091 Bashkia Tirane Rindertimi • Kopje të Studim Projektimi “Rikualifikim urban i Sheshit Garibaldi dhe hapësirave përreth tij”, të hartuar sipas tenderit me numër reference REF-72654-09-22-2020: • Kopje të kontratës që Bashkia Tiranë ka nënshkruar me shoqëritë “Atelier 4” shpk –“Kejsi 26.10.2022 23.12.2022 58 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2090 Bashkia Tirane Rindertimi • Kopje të Studim Projektimi i ndërtimit të infrastrukturës publike Njësia administrative nr 6, Zona Kombinat”, të hartuar sipas tenderit me numër reference REF-72654-09-22-2020: • Kopje të kontratës që Bashkia Tiranë ka nënshkruar me shoqëritë “Derbi -E” 26.10.2022 23.12.2022 58 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2089 Bashkia Tirane Rindertimi • Kopje të projektit për zonën e re zhvillimore në Kombinat të hartuar nga kompanitë e kontraktuara nga Bashkia Tiranë në bazë të tenderit “Studim Projektimi në kuadër të procesit të rindërtimit në zonën e re zhvillimore “Kombinat” “me numër reference REF 26.10.2022 - 99 -Dite ANKIM - -
2088 Bashkia Tirane Rindertimi • Kopje të Planit të Detyruar Vendor Njësitë Administrative 4 dhe 8, zona “5 Maji”, të hartuara nga Stefano Boeri Architetti SRL & Son Engineering & Construction Shpk; • Kopje të kontratës që Bashkia Tiranë ka nënshkruar me Stefano Boeri Architetti SRL & 26.10.2022 23.12.2022 58 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2087 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë Rindertimi 1. Për cilat vepra penale ka filluar hetimet Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë ndaj shtetasit Dh.P? 2. Për cilat vepra penale është dërguar për gjykim pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë? 3. Kopje të kërkesës për gjykim; 4. Nëse Prokuroria ka di 17.10.2022 31.10.2022 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2086 Kryeministria Informacion • Kopje të relacionit shoqërues të Vendimit Nr. 578, datë 3.10.2018 “Për procedurat e referimit e të menaxhimit të rastit, hartimin dhe përmbjatjen e planit individual të mbrojtjes, financimin e shpenzimeve për zbatimin e tij, si dhe zbatimin e masave të 14.10.2022 - 111 -Dite ANKIM - -
2085 INSTAT Informacion • Sa është numri i familjeve që janë nën kufirin e varfërisë absolute? • Sa është numri mesatar i anëtareve të familjeve në ndihmë ekonomike dhe përbërja sipas moshës mesatare të pjesëtareve të familjes (nëse ka të dhëna)? • Sa është numri i personave që 28.09.2022 07.10.2022 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
2084 Institutit i Sigurimeve Shoqërore Informacion • Sa është numri i individëve që përfitojnë pension social ? • Sa është numri i individëve që përfitojnë pension nën shumën 17 895 lekë? • Sa është numri i personave me pension invaliditeti; pension invaliditeti i pjesshëm; pension invaliditeti i reduktua 28.09.2022 04.10.2022 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2083 Sherbimi Social Shteteror Informacion • Sa është numri i familjeve që aktualisht gjenden në skemën e përfitimit të ndihmës ekonomike? • Sa nga këto familje kanë në përbërjen e tyre familjare anëtarë të moshës 30-60 vjeç? 28.09.2022 30.09.2022 2 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2082 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi Në faqen 32 të Raportit të Thelluar të Aeroportit Ndërkombetar të Vlorës thuhet: 27.09.2022 - 128 -Dite PRITJE - -
2081 Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura Mjedisi • Kopje të hartave dixhitale, në formatin .shp (shapefile), të Zonave të Mbrojtura Natyrore, sipas kufijve të miratuar në VKM nr. 59, datë 26.1.2022 27.09.2022 25.10.2022 28 -Dite PERFUNDUAR - Materiali voluminoz
2080 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi 1. Kopje të dokumentacionit dhe kopje të korrespondencës të administruar prej AKM-së në procesin e VNM-së të Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës, nga Shtatori 2021 (me paraqitjen nga zhvilluesi të kërkesës nr.AN130920210004 përcjellë me datë 13.09.2021) der 27.09.2022 04.11.2022 38 -Dite PERFUNDUAR Download Materiali voluminoz
2079 Ministria e Brendshme Informacion • Sa është kostoja për mirëmbajtjen/administrimin e kampit të refugjatëve në Durrës? • Sa është numri i refugjatëve në këtë kamp? 26.09.2022 10.11.2022 45 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2078 Ministria e Financave dhe Ekonomise Informacion • Sa është shuma e të ardhurave në buxhetin e shtetit të përfituara nga taksat mbi naftën dhe gazin për periudhën 01.01.2021 – 26.09.2022 ? (të ndara sipas muajve) 26.09.2022 05.10.2022 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2077 Kryeministria Informacion • Cilat janë arsyet/ shkaqet e mbylljes së institucionit arsimor privat parauniversitar “Mehmet Akif Ersoy”? • Kopje të relacionit shoqërues të Vendimit Nr. 614, datë 22.9.2022 “Për Mbylljen e veprimtarisë së institucionit arsimor privat parauniversitar “ 26.09.2022 - 129 -Dite ANKIM - -
2076 Ministria e Arsimit dhe Sportit Informacion • Cilat janë arsyet/ shkaqet e mbylljes së institucionit arsimor privat parauniversitar “Mehmet Akif Ersoy”? 26.09.2022 30.09.2022 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2075 Bashkia Vlorë Mjedisi • Kopje për njoftimet, konsultimet, dëgjesat publike, korrespondencat e shkëmbyera apo cdo dokumentacion që keni patur dhe ju është vënë në dispozicion nga AKM, ARM Vlorë/Fier/Gjirokastër si dhe shoqëria Vlora International Airport sh.p.k. (Zhvilluesi), 22.09.2022 27.09.2022 5 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2074 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi • Kopje të plotë të Studimit të Fizibilitetit i dorëzuar nga Shoqëria “Seed Consulting”, për 22.09.2022 - 133 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2073 Agjencia e Zhvillimit te Territoritr Mjedisi • A është miratuar nga KKT, Plani i Detajuar për Zonë me Rëndësi Kombëtare Vjosë-Nartë, Bashkia Vlorë? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion kopje të Vendimit të KKT-së për miratimin e këtij plani. 22.09.2022 09.12.2022 78 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2072 Agjencia e Zhvillimit te Territoritr Mjedisi 1. A është shprehur KKT sipas nenit 10/1 pika 5 të VKM nr.408/2015? Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion dokumentin; 2. A është shprehur KKT në lidhje me këtë projekt sipas nenit 13 të Ligjit Nr.45/2019? Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një 22.09.2022 - 133 -Dite PRITJE - -
2071 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Informacion • Në formularin tip për nismat ligjvënëse, tek të dhënat për nënshkruesit vendoset numri personal apo numri i kartës së identitetit/pasaportës? 22.09.2022 29.09.2022 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2070 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Informacion • Në çfarë faze ndodhet zbatimi i Projektit për ndërtimin/rehabilitimin e Hekurudhës Tiranë -Rinas –Durrës? • Kur është parashikuar përfundimi i punimeve? • Kopje të planit aktual të zbatimit të projektit dhe kopje të planit të zbatimit të parashikuar në 20.09.2022 17.11.2022 58 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2069 Kryeministria Informacion • Kopje të dokumentacionit shoqërues të Vendimit Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zonave të mbrojtura mjedisore”, ( ku të përfshihen psh: projektprop 16.09.2022 - 139 -Dite ANKIM - -
2068 Bashkia Tirane Ndertimet • A është miratuar leja e ndërtimit për objektin “Godinë banimi dhe shërbimi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10 dhe 11 kat, me 2 kat parkimi nëntokë, në rrugët “Qemal Stafa” dhe “Faik Tërnova”, Njësia Administrative Nr.8, Tiranë, në pasuritë nr.3/173; 3/197? ( apli 16.09.2022 07.10.2022 21 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2067 Agjensia Kombetare e Planifikimit te Territorit Mjedisi • Kopje të dokumentacionit shoqërues të Vendimit Nr.10 datë 28.12.2020 të KKT-së “Për miratimin e kufijve të zonave të mbrojtura”, ku të përfshihen, propozimi për rishikimin e kufijve, dhënia e mendimeve të institucioneve të përfshira, Bashkive, relacioni 13.09.2022 - 142 -Dite PRITJE - -
2066 Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura Mjedisi • Kopje të VNM-eve përkatëse për ndryshimin e zonave të mbrojtura hartuar para dhe në kuadër të nxjerrjes së VKM Nr. 59, datë 26.1.2022 “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të zona 13.09.2022 - 142 -Dite PRITJE - -
2065 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi • Kopje të praktikave të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit ( propozimi dërguar KKT, dhënie opinioni/mendimi, projektpropozimi dërguar Këshillit të Ministrave, etj ), para miratimit të Vendimit Nr.10 datë 28.12.2020 të KKT-së “Për miratimin e kufijve të 13.09.2022 - 142 -Dite PRITJE - -
2064 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Informacion • A duhet të plotësojë një Përfaqësi ndonjë afat specifik për të dalë të mbledhë nënshkrimet e nevojshme apo mund ta realizojë menjëherë pas miratimit nga KQZ-ja të formularit Tip? • Gjatë mbledhjes së nënshkrimeve për nismat ligjore a nevojitet fotokopje 12.09.2022 22.09.2022 10 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2063 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi • Kopje të listës së ekspertëve të licensuar për VNM; • Kopje të listës së ekspertëve të licensuar për VSM. 31.08.2022 - 155 -Dite PRITJE - Pergjigje e pjesshme, email sqarues
2062 Bashkia Vlorë Informacion • Kopje të kontratës së fundit të lidhur për pastrimin e qytetit të Vlorës lidhur ndërmjet Bashkisë Vlorë dhe shoqërisë 31.08.2022 14.09.2022 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2061 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Informacion • Kopje të relacionit shoqërues të ligjit Nr. 8116, datë 29.03.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”. 31.08.2022 07.09.2022 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
2060 Bashkia Tirane Rindertimi • Sa është numri i banesave individuale dhe kolektive (pallate) të cilat i janë nënshtruar rikonstruksionit si pasojë e dëmtimit nga tërmeti i datës 26.11.2019? • Cilët janë operatorët ekonmikë të kontraktuar për rikonstruksionin e banesave dhe pallateve 02.08.2022 - 184 -Dite PRITJE - Derguar per kompetence Drejtorise se ojekteve ne bashkepronesi
2059 Bashkia Tirane Rindertimi • Cila është kompania/studio e cila ka realizuar projektin për ndërtimin e KombinArt në zonën e Kombinatit? • Cila është procedura e përzgjedhjes së kompanisë/studios fituese? • Kopje të dokumentave për përzgjedhjen e kompanisë/studios; • Kopje të kontrat 02.08.2022 - 184 -Dite ANKIM - -
2058 Bashkia Tirane Rindertimi • Sa pallate janë miratuar për tu shembur si pasojë e dëmtimeve të tërmetit të datës 26.11.2019 në territorin e Bashkisë Tiranë? • Sa prej tyre janë shembur deri më tani dhe kur është planifikuar shembja e pallateve të tjera? (të ndara siaps zonave) • Cil 02.08.2022 - 184 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2057 Ministri i Shtetit per Rindertimin Rindertimi • Sa është numri i pallateve të ndërtuara në kuadër të procesit të rindërtimit për secilën bashki? • Sa nga këto pallate janë ndërtuar nga buxheti i shtetit dhe sa nga ojf, donatorë të huaj etj? ( të ndarë për secilën bashki) • Cilët kanë qenë ojf, donato 02.08.2022 09.12.2022 129 -Dite PERFUNDUAR Download Riderguar MIE
Pergjigjur me email pas ankimit
2056 Bashkia Tirane Rindertimi • Sa është numri i pallateve të ndërtuara në territorin e Bahkisë Tiranë në funksion të procesit të rindërtimit? • Në cilat zona janë ndërtuar? • Cilat kanë qenë shoqëritë/kompanitë që kanë realizuar ndërtimin e tyre? • Sa ka qenë kostoja e ndërtimit për 02.08.2022 - 184 -Dite VENDIM KOMISIONERI - KDI: pranim ankese, detyrimin e autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2055 Kryeministria Informacion • Kopje të relacionit shoqërues të Vendimit Nr. 970, datë 30.09.2009, 01.08.2022 - 185 -Dite ANKIM - -
2054 Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit Bashkia Tirane Rindertimi • Kopje të planit të veprimit për prishjen e pallatit nr 11, Ruga “Vath Korreshi”, Njësia administrative nr 2, sipas VKB nr. 34 dt. 01.03.2021; • Kopje të planit të veprimit të demolimit të pallatit nr.161, Njësia administrative nr 6, sipas vkb nr 43, d 02.08.2022 - 184 -Dite PRITJE - -
2053 Fondi Shqiptar i Zhvillimit Rindertimi 1. Si është vlerësuar pasuria e pronarëve që do të shpronësohen në favor të ndërtimit të Zonës së Re si pasojë e tërmetit, për të përcaktuar vlerën për secilën pronë? (psh sipas çmimit të referencës, numrit të pemëve etj) 2. Kopje të vlerësimit të këtyr 28.07.2022 11.08.2022 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2052 Drejtoria e Pergjithshme e Policise Informacion 1. Sa është numri i përgjimeve në procedimet penale referuar periudhës 2015-2022? 2. Sa është numri i përdorimit të përgjimit parandalues gjatë përiudhës 2015-2022? 3. Cilat janë pajisjet e autorizuara për realizimin e përgjimeve? 4. A janë realizuar përg 26.07.2022 31.10.2022 97 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2051 Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Informacion 1. A keni kryer inspektime gjatë pesë viteve të fundit (2017-2022) për kompanitë: • Bankers Petoleum Albania Ltd • Transoilgroup sh.a.(IEC Visok) • Anio Oil&Gas Sha (ish TransAtlatic Albania Ltd) • Sherëood International Petroleum Ltd • Fin Pek Petroleum 21.07.2022 02.08.2022 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
2050 Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit Bashkia Tirane Rindertimi • Kopje të listës së pallateve të shembura në zonën e Kombinatit deri më sot për të cilat është vendosur shembja e tyre për shkak të dëmtimeve nga tërmeti i datës 26.11.2019. 06.07.2022 18.08.2022 43 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2049 Bashkia Tirane Rindertimi • Kopje të lejeve për prishjen e objekteve për të cilat ka një vendimmarrje për prishje nga Këshilli Bashkiak si pasojë e dëmtimit të shkaktuar nga tërmeti i datës 26.11.2019 dhe për të cilat kërkohet pajisja me leje ndërtimi sipas VKM Nr 887 datë 24.2019 04.07.2022 23.08.2022 50 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2048 Bashkia Tirane Informacion • Kopje të proceverbalit të mbledhjes së Këshillit Bashkiak Tiranë datë 16.07.2020. 04.07.2022 20.07.2022 16 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2047 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi • Kopje të memorandumit të mirëkuptimit të lidhur ndërmjet Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe organizatës amerikane “Patagonia” për shpalljen e lumit Vjosë “Park Kombëtar”. 30.06.2022 04.07.2022 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2046 Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura Informacion • Kopje të mendimeve/opinioneve të dhëna nga AKZM-ja në lidhje me projektin me potencial strategjik “Jonian Heaven”; • Kopje të mendimeve/opinioneve të dhëna nga AKZM-ja në lidhje me projektin e investimit “Manastir Resort - Resort Turistik 2, 3 dhe 4 kat 29.06.2022 12.07.2022 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2045 Kryeministria Informacion • Kopje të relacionit shoqërues të Udhëzimit të Këshillit të Ministrave Nr.3, datë 28.12.2016 “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave, për vitin 2016”. 29.06.2022 - 218 -Dite ANKIM - -
2044 Bashkia Tirane Rindertimi • A janë realizuar/zbatuar: Kontrata me nr.Prot 29966/4 datë 11.08.2021 me objekt “Demolimi dhe evadimi i mbjetjeve ndërtimore, për 13 pallate”; Kontrata me nr.Prot 29967/3 datë 11.08.2021 me objekt “Demolimi dhe evadimi i mbjetjeve ndërtimore, për 15 pal 22.06.2022 - 225 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
2043 Ministria e Financave dhe Ekonomise Rindertimi • Sa është shuma e fondeve/donacioneve të mbledhura nga subjekte private, organizata vendase e të huaja etj si ndihmë për pasojat e tërmetit të datës 26.11.2019? • Kopje të listës së donatorëve së bashku me shumën e dhuruar. 22.06.2022 17.11.2022 148 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas Vendimit te Komisionerit
2042 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë Informacion • Kopje të listës së Partive Politike të regjistruara për periudhën 1990-2021 21.06.2022 27.06.2022 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2041 FSDKSH Informacion • Sa është paga bazë për kategorinë e punonjësve “sanitare” të Qendrave Shëndetësore, në Republikën e Shqipërisë? • A janë reflektuar Vendimet e Këshillit të Ministrave për rritjen e pagës minimale për këtë kategori duke filluar nga:  VKM, datë 16.12.202 14.06.2022 14.07.2022 30 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2040 Bashkia Tirane Informacion • Kopje të listës së subjekteve të cilëve u është falur masa administrative të vendosura nga Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit për shkeljet e konstatuara gjatë kryerjes së punimeve për riparimin/rindërtimin e banesave individuale, të falura sipas VKB 07.06.2022 17.08.2022 71 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
Dokumenti permban te dhena personale
2039 Bashkia Krujë Rindertimi 1. Si është vlerësuar pasuria e pronarëve që do të shpronësohen në favor të ndërtimit të Zonës së Re si pasojë e tërmetit, për të përcaktuar vlerën për secilën pronë? (psh sipas çmimit të referenceës, numrit të pemëve etj) 2. Kopje të vlerësimit të këty 26.05.2022 13.07.2022 48 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2038 * Bashkia Tirane Kerkesa: 2273
1 x - Bashkia Tirane (perfunduar)
1 x - Agjencia për Dialog dhe Bashkëverisje (perfunduar)
Informacion • A ka patur konsultim publik në lidhje me Planin e Detajuar Vendor Tr/7? • A janë njofuar banorët në lidhje me këtë plan? • Kopje të dokumentave për miratimin e Planit të Detajuar Vendor Tr/7 (përfshirë kopje të vendimit të miratimit të planit, kopje të 24.05.2022 02.08.2022 70 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2037 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave Informacion • Kopje të Vendimit nr. 1886, datë 10.06.1973 të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës. 19.05.2022 04.07.2022 46 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
Aplikimi sipas ligjit te arkivave
2036 Ministria e Drejtësisë Informacion • Sa është numri i përgjithshëm i çështjeve penale të gjykuara për 2021? • Sa çështje penale janë gjykuar në procedurë të zakonshme, sa me gjykim të shkurtuar dhe sa me marrëveshje fajësie? • Sa është numri i të pandehurve të shpallur fajtorë dhe sa të pa 17.05.2022 24.05.2022 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2035 Bashkia Tirane Rindertimi • Kopje të draft akt-marrëveshjes paraprake për premtim shkëmbimi të pasurisë aktuale me pasurinë e ardhshme që do të lidhet ndërmjet Bashkisë Tiranë dhe përfituesve, pasuritë e të cilëve shpronësohen për interes publik, në funksion të procesit të rindërt 12.05.2022 31.05.2022 19 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2034 Kontrolli i Lartë i Shtetit Informacion • Kopje të Raportit Përfundimtar të Auditimit (auditim i përputhshmërisë), Instituti i Monumenteve të Kulturës (IMK), maj 2020 (format hard copy). 27.04.2022 11.05.2022 14 -Dite PERFUNDUAR - Materiali voluminoz
2033 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Informacion • Kopje të Vendimit nr. 1886, datë 10.06.1973 të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës. 27.04.2022 06.05.2022 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2032 OST Informacion • Kopje të Urdhërit të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.48 datë 30.01.2019. 22.04.2022 31.05.2022 39 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2031 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Informacion • Kopje të Urdhërit të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.48 datë 30.01.2019. 22.04.2022 31.05.2022 39 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2030 Teatri Kombetar Eksperimental "Kujtim Spahivogli" Informacion • Cilat kanë qenë projektet fituese nga hapja e thirrjeve në fundvitin e 2021? • Cili është motivacioni për secilin fitues, bashkë me pikët apo arsyetimin e bordit përzgjedhës? • Cili është buxheti i miratuar me zërat përkatës për secilën shfaqje të aprov 22.04.2022 09.05.2022 17 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2029 Bashkia Tirane Informacion • A ka një akt delegimi nënkryetarja e Bashkisë Anisa Rustemi, për marrjen e vendimit nr 51137, dt 23.11.2021 për ankimin administartiv nr A-19957 prot, datë 08.09.2021, të kryer nga shtetasi Artan Tabaku? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një 20.04.2022 12.05.2022 22 -Dite PERFUNDUAR Download -
2028 Ministri i Shtetit per Rindertimin Rindertimi • Sa është fondi i akorduar për secilën Bashki për dëmtimet nga tërmeti i datës 26.11.2019? • Sa është shuma e fondeve/donacioneve të mbledhura nga subjekte private, organizata vendase e të huaja etj? • Kopje të listës së donatorëve së bashku me shumën e 20.04.2022 17.06.2022 58 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2027 Bashkia Tirane Rindertimi • Sa studio të licensuara janë kontraktuar për realizmin e akt ekspertizave të thelluara për objektet e dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019? • Sa është numri i akt ekspertizave të realizuara dëri më sot dhe sa janë ende në proces? • Sa është shuma e p 20.04.2022 - 288 -Dite GJYKIM SHK 1 - Pergjigje e pjesshme me email pas ankimit
2026 Ministri i Shtetit per Rindertimin Rindertimi • Sa është numri i banesave të planifikuara për tu rindërtuar për familjet e dëmtura nga tërmeti i datës 26.11.2019? • Sa prej tyre janë rindërtura deri më sot dhe sa prej tyre janë në proces? • Cilët kanë qenë financuesit për ndërtimin e tyre dhe për sa 20.04.2022 17.06.2022 58 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2025 Bashkia Tirane Rindertimi • Kur është vendosur mbyllja e aplikimit online mbi grantin e rindërtimit dhe me çfarë akti është vendosur mbyllja e tij ? • A ka një plan rihapje të aplikimit online? 19.04.2022 01.06.2022 43 -Dite PERFUNDUAR Download -
2024 Bashkia Tirane Rindertimi • Sa është numri i aplikimeve për përfitim nga Granti i Rindërtimit? • Sa është numri i pranimeve të këtyre aplikimeve në periudhën kohore 2020-2022? • Sa është numri i ankimimeve ndaj refuzimeve të Komisionit dhe sa prej tyre janë rrëzuar në periudhën ko 19.04.2022 - 289 -Dite PRITJE - -
2023 Bashkia Tirane Rindertimi 1. Kopje të udhëzuesit “Për detajimin e procedurave për të përfituar nga programet e procesit të rindërtimit” miratuar me vendimin e Këshillit Bashkiak nr.70, datë 12.06.2020; 2. Kopje të Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 65, datë 19.04.2021 (së bashku m 15.04.2022 04.05.2022 19 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2022 BashkiaTiranë Rindertimi 1. Sa është numri i objekteve të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019? (të ndara sipas zonave dhe llojit psh: banesë, biznes etj) 2. Sa prej këtyre objekteve është vendosur rikonstruksioni dhe sa prej tyre është vendosur shembja? 12.04.2022 - 296 -Dite PRITJE - -
2021 Ministria e Brendshme Informacion • A janë hartuar dhe miratuar rregullore sipas nenit 10, shkronja (a) e ligjit nr 152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të tyre. 07.04.2022 20.04.2022 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
2020 Agjencia e Zhvillimit te Territoritr Informacion • A është vënë në dijeni Këshilli Kombëtar i Territorit kur është aplikuar nga subjekti për marrjen e lejes së zhvillimit dhe lejes së ndërtimit për ndërtimin e “Shkollës së Mesme të Përgjithshme “Sami Frashëri” se përpara aplikimit për leje kjo ndërtesë 06.04.2022 08.06.2022 63 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2019 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Informacion • Kopje të dokumentave të paraqitura nga Z. Luan Daci në raundin e parë për organet e vettingut: • Kopje të dokumentave të paraqitura nga Z. Luan Daci në raundin e dytë për organet e vettingut. 05.04.2022 19.04.2022 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
2018 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Informacion 1. Cila është procedura që duhet të ndiqet nga një shtetas i huaj (grek) i cili ka një “person fizik” të krijuar dhe regjistruar në Shqipëri, për shmangien e taksimit të dyfishtë sipas Konventës “Për Shmangien e tatimeve të dyfishta lidhur me tatimet mbi 05.04.2022 12.04.2022 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2017 B.Kurbin Rindertimi (Lac) • Kopje të listës së banorëve të cilëve u janë shpërndarë 522 apartamente në zonën e re të Laçit (sipas tipit të apartamentit të përfituar). 30.03.2022 07.04.2022 8 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
Materiali voluminoz
2016 Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres Rindertimi 1. Numri i referencave të procedimeve të regjistruara nga Prokuroria e Durrësit për abuzimet me ndërtimet pas tërmetit të 26 nëntorit 2019; 2. Për cilat vepra penale po procedohet? 3. Cilët janë personat ndaj të cilëve është regjistruar procedimet penale 29.03.2022 12.05.2022 44 -Dite PERFUNDUAR - Pergjijgur me email pas ankimit
Materiali voluminoz
2015 BashkiaTiranë Ndertimet • Kur është realizuar aplikimi për leje ndërtimi për objektin: “Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Sami Frashëri” 1, 2 dhe 4 kate, me 1 kat nëntokë”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë, me zhvillues Bashkinë Tiranë? • Kopje të vendimit për miratimin e “Leje N 29.03.2022 20.05.2022 52 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2014 Agjencia e Zhvillimit te Territoritr Ndertimet • Kur është realizuar aplikimi për leje ndërtimi për objektin: “Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Sami Frashëri” 1, 2 dhe 4 kate, me 1 kat nëntokë”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë, me zhvillues Bashkinë Tiranë? • Kopje të vendimit “Leje Ndërtimi për obje 29.03.2022 13.05.2022 45 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2013 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Informacion • Sa është numri i personave të ndaluar, shoqëruar, arrestuar etj gjatë protestave të realizuara për periudhën 09.03.2022 e deri më sot? (të ndara sipas qyteteve) • Për cilat vepra penale janë ndaluar, shoqëruar, arrestuar etj këto persona? • Nga sa prej 29.03.2022 04.04.2022 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2012 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin Rindertimi 1. Numri i referencave të procedimeve të regjistruara nga Prokuroria e Kurbinit për abuzimet me ndërtimet pas tërmetit të 26 nëntorit 2019; 2. Për cilat vepra penale po procedohet? 3. Cilët janë personat ndaj të cilëve është regjistruar procedimet penale 28.03.2022 01.04.2022 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2011 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Informacion • Kopje të manualit të Procedurave Standarte për Rendin dhe Sigurinë Publike, miratuar me Urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë Shtetit, Nr. 1417, datë 11.12.2009; • Rregullore e Shërbimeve të Policisë Shtetit, miratuar me Urdhër të Ministrit të 28.03.2022 08.07.2022 102 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
Materiali voluminoz
2010 Ministria e Kulturës Informacion • Kopje të dokumentave shoqërues mbi të cilat është mbështetur Vendimi nr. 162 datë 25.06.2019 i Këshillit Kombëtar të Arkeologjisë. 23.03.2022 31.03.2022 7 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
Materiali voluminoz
2009 Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore Informacion • Kopje të Rregullores “Për funksionimin e veprimatrisë së grupit të Oponencës Teknike të projekteve të ndërtimit të hidrocetraleve me koncesion”. 21.03.2022 31.03.2022 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2008 Instituti Kombetar i Trashegimise Kulturore Informacion • Kopje të Vendimit të Këshillit Kombëtar të Restaurimeve me nr. 195, datë 06.06.2019, për miratimin e projektit “Ndërtimi i kaskadës së hidrocentraleve mbi lumin Shushicë në Qarkun e Vlorës me aplikues “Sh. H. shpk”. 21.03.2022 - 318 -Dite PRITJE - -
2007 BashkiaTiranë Informacion • A është miratuar Plani i Pjesshëm Vendor i Bashkisë Tiranë konkretisht për zonën Tr/7 ? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të planit. • Cilat janë prioritet kryesore që ka vendosur ky institucion për zhvillimin e kësaj zone? 21.03.2022 21.04.2022 30 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
2006 Kontrolli i Lartë i Shtetit Informacion • Si ka proceduar KLSH-ja lidhur me kërkesën e datës 19.10.2020, për kontrollin lidhur me procedurat e projektit për ndërtimin e Hec-ve në lumin Shushicë ? • A ka raport kontrolli lidhur me këtë praktikë? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një ko 17.03.2022 31.03.2022 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
2005 Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore Mjedisi • A ka aplikim/ vendim etj për pajisjen me leje për përdorimin e burimeve ujore për subjektin “Shushica Hydropower” shpk?etj 16.03.2022 31.03.2022 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2004 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi • Kopje të Urdhërit të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë për vendosjen në parim të procedurave koncensionare lidhur me ndërtimin e 4 HEc-eve mbi lumin Shushicë. 15.03.2022 24.03.2022 9 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email, kerkesa e paqarte
2003 Bashkia Selenice Mjedisi • Kopje të përgjigjes së Bashkisë Selenicë lidhur me shkresën e datës 20.03.2020, dhe me Nr. 06 Prot. ku “Shushica Hydropower” sh.p.k. ka kërkuar nga Bashkia Selenicë marrjen në përdorim të sipërfaqeve që janë pjesë e fondit pyjor dhe kullosor të Bashkisë 15.03.2022 11.05.2022 56 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
2002 Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore Mjedisi • Kopje të Raportit të Oponencës Teknike të paraqitur nga subjekti “Shushica Hydropower” sh.p.k. për projektin e ndërtimeve të HEC-eve mbi lumin Shushicë. 15.03.2022 17.03.2022 2 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2001 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Informacion • Sa kontrolle ka realizuar Komisioneri lidhur me tarifat për dhënien e informacionit të bëra publike nga autoritetet publike për periudhën 2020-2021? • Në sa raste është urdhëruar ndryshimi i tarifave? 15.03.2022 17.03.2022 2 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
2000 BashkiaTiranë Rindertimi 1. Kopje të kontratës datë 09.02.2022 lidhur ndërmjet Bashkisë Tiranë dhe Bashkimit të shoqërive “Salillari” shpk & “Arb&Trans 2010” shpk, me objekt “Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore, per 11 (njëmbëdhjetë) pallate”; 2. Kopje të kontratës datë 09 11.03.2022 09.06.2022 89 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
Materiali voluminoz
1999 Instituti i Ndertimit Rindertimi • Sa është numri i objekteve që Instituti i Ndërtimit ka referuar në Bashkinë Tiranë për rikonstruksionin e dëmeve të shkaktuara nga tërmeti i 26 nëntor 2019 në Bashkinë Tiranë? • Sa është numri i objekteve që Instituti i Ndërtimit ka referuar në Bashkin 10.03.2022 04.05.2022 54 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1998 Bashkia Selenice Mjedisi • A është kërkuar mendim/konsultim nga ana e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit në lidhje me VNM për ndërtimin e Hec-ve në lumin Shushicë? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion kopje të mendimeve/konsultimeve dërguar AKM-së në lidhje me VNM për ndërtim 10.03.2022 27.04.2022 47 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1997 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi • A është kërkuar mendim/konsultim nga ana e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit në lidhje me VNM për ndërtimin e Hec-ve në lumin Shushicë? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion kopje të mendimeve/konsultimeve dërguar AKM-së në lidhje me VNM për ndërtim 10.03.2022 29.03.2022 18 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1996 Ministria e Kulturës Mjedisi • A është kërkuar mendim/konsultim nga ana e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit në lidhje me VNM për ndërtimin e Hec-ve në lumin Shushicë? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion kopje të mendimeve/konsultimeve dërguar AKM-së në lidhje me VNM për ndërtim 10.03.2022 17.03.2022 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1994 Gjykata e Apelit Tiranë Informacion • Sa vendime janë marrë nga gjyqtarët e medias për periudhën 2020-2021? • Ju lutemi na vini në dispozicion kopje të vendimeve të marra. 10.03.2022 21.03.2022 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1993 Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore Mjedisi • A është kërkuar mendim/konsultim nga ana e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit në lidhje me VNM për ndërtimin e Hec-ve në lumin Shushicë? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion kopje të mendimeve/konsultimeve dërguar AKM-së në lidhje me VNM për ndërtim 09.03.2022 24.03.2022 15 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1992 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi • Kopje të aplikimit për leje ndërtimi dhe leje zhvillimi për ndërtimin e Hec-ve në lumin Shushicë; • Kopje të lejes së ndërtimit dhe lejes së zhvillimit për ndërtimin e Hec-ve në lumin Shushicë. 09.03.2022 09.03.2022 0 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1991 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi • Cilët janë ministritë dhe cilët janë institucionet të cilave u është kërkuar mendim/konsultim në lidhje me VNM për ndërtimin e Hec-ve në lumin Shushicë (bazuar në pikën 4/b të VKM nr. 686 datë 29.07.2015)? • Kopje të mendimeve/konsultimeve të ministrive 09.03.2022 09.03.2022 0 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1989 Agjencia e Zhvillimit te Territoritr Mjedisi • Kopje të vendimit datë 12.07.2019 të Këshillit Kombëtar të Territorit “Ndërtimi i Hidrocentralit “KUÇ” në rrjedhën e sipërme të pellgut ujëmbledhës të Lumit të Shushicës, Bashkia Himarë, Qarku Vlorë. 09.03.2022 15.04.2022 36 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1987 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Informacion • Kopje të Strategjisë për të drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 2021-2023; • Kopje të rekomandimeve/opinioneve të Komisionerit për rishikimin e Udhëzimit Nr. 4059/2 datë 07.06.2016 “Për mënyrën e publikimit të vendimeve gjyqësore n 08.03.2022 11.03.2022 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1986 BashkiaTiranë Rindertimi 1. Një kopje të listës së personave që kanë përfituar bonusin e qerasë nga Bashkia Tiranë për shkak të dëmtimit të objekteve të banimit si pasojë e tërmetit të datës 26 nëntor 2019 në Bashkinë Tiranë;etj 08.03.2022 09.05.2022 61 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
Materiali voluminoz
1985 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kruje Informacion Sa procedime penale ka nisur prokuroria për abuzimet me ndërtimet pas tërmetit të 26 nëntorit 2019 08.03.2022 20.04.2022 42 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1984 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Lezhe Informacion Sa procedime penale ka nisur prokuroria për abuzimet me ndërtimet pas tërmetit të 26 nëntorit 2019 08.03.2022 16.03.2022 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1983 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin Informacion Sa procedime penale ka nisur prokuroria për abuzimet me ndërtimet pas tërmetit të 26 nëntorit 2019 etj 08.03.2022 11.03.2022 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1982 Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres Informacion Sa procedime penale ka nisur prokuroria për abuzimet me ndërtimet pas tërmetit të 26 nëntorit 2019 etjetj 08.03.2022 28.03.2022 19 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas emailit sqarues
1981 Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë Informacion Sa procedime penale ka nisur prokuroria për abuzimet me ndërtimet pas tërmetit të 26 nëntorit 2019etj 08.03.2022 14.04.2022 36 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1980 Bashkia Durrës Rindertimi • Sa është numri i institucioneve arsimore të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019? • Sa prej tyre janë vlerësuar për tju nënshtruar rikonstruksionit dhe për sa prej tyre është vendosur shembja dhe rindërtimi i tyre? • Sa është vlera totale e rikonstru 04.03.2022 11.03.2022 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1979 Bashkia Durrës Rindertimi • Sa është numri i ndërtesave të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019? (të ndara sipas llojit psh: banesa private, pallate, biznese, institucione, shkolla etj) • Sa prej tyre janë vlerësuar si të banueshme dhe është përcaktuar vlera e rikonstruksionit 04.03.2022 15.03.2022 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1978 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi • Cilët janë ekspertët mjedisorë të “Gr Albania” shpk të cilët kanë përgatitur Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis për projektin “Ndërtimi i hidrocentraleve në pellgun e lumit të Shushicës”, shtator 2021. 04.03.2022 - 335 -Dite ANKIM - Pergjigje e pjesshme
1977 Agjencia e Zhvillimit te Territoritr Informacion • Kopje të vendimit nr 19, dt. 12.07.2019 të Këshillit Kombëtar të Territorit. 03.03.2022 07.03.2022 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1976 Agjencia për Dialog dhe Bashkëverisje Informacion 1. Kopje të kontratave për realizimin e spotit informues për “Këshillimin Kombëtar”; 2. Kopje të kontratave me televizionet për shpërndarjen dhe reklamimin e spotit informues; 3. Sa aktivitete ka zvilluar Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje për ndërgj 02.03.2022 19.04.2022 47 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1975 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi • Kopje të Deklaratës mjedisore, e rinovuar lidhur me ndërtimin e HEC Shushica; • Kopje të vendimit për rinovimin e afatit dy vjecar të deklaratës mjedisore nr 7162 prot, dt. 03.09.2018; • Kopje të VNM paraprake me nr. AN100920210004, dt 16.11.2021, komis 28.02.2022 04.03.2022 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas email sqarues
Materiali voluminoz
1974 Agjensia Kombetare e Planifikimit te Territorit Informacion • Kopje të vendimit nr 19, dt. 12.07.2019 të Këshillit Kombëtar të Territorit. 28.02.2022 01.03.2022 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1973 Enti Rregullator i Energjise Informacion • Kopje të dokumentacionit lidhur me Vendimin nr 239, dt 26.11.2021, “Mbi fillimin e procedurës për licensimin e shoqërisë AGE KUC shpk, në verimtarinë e prodhimit të Energjisë Elektrike nga HEC KUC me kapacitet të instaluar 1930KW. 28.02.2022 15.03.2022 15 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1972 Fondi Shqiptar i Zhvillimit Informacion • Si është proceduar me projektin 28.02.2022 01.03.2022 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1971 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Informacion • Kopje të shtesë kontratës koncensionare nr 9 rep/nr4/1kol, dt 04.01.2019, “Për disa ndryshime në kontratën e koncensionit e formës BOT për ndërtimin e Kaskadës së HEC mbi lumin Shushicë”; • A ka një vendimarrje lidhur me konfliktin ( mbivendosjen) e pro 28.02.2022 18.03.2022 18 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1970 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Informacion • Kopje të relacionit shoqërues për: 1. Ligji nr.81/2017 “Për zonat e mbrojtura”; 2. Ligji nr. 107/ 2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”; 3. Ligji nr. 8934, datë 05.09.2022 “Për mbrojtjen e mjedisit”; 4. Ligji nr. 10 440, datë 07.07.2011 “ 25.02.2022 10.03.2022 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1969 Kryeministria Informacion Kopje të relacioneve për: 1. VKM Nr. 680, datë 22.10.2004 “Për shpalljen e sistemit ligatinor Vjosë-Nartë peisazh ujor/tokësor i mbrojtur”; 2. VKM nr. 247, datë 30.04.2014 “Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave e të procedurave për informimin dhe për 25.02.2022 13.05.2022 76 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1968 Kryeministria Informacion • Me cilat televizione është lidhur marrëveshje për transmetimin e informacionit (reklamimin) e programit “Këshillimi Kombëtar”? • Sa është kostoja për secilin television? • Kopje të kontratave të lidhura me televizionet për transmetimin e informacionit ( 24.02.2022 25.02.2022 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1967 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Informacion 1. Si realizohet vlerësimi i bilancit të pasurisë për deklaratat e pasurisë të subjekteve të rivlerësimit nga këshilltarët ekonomikë? 2. Cila është metoda / software kontabiliteti të përdorur nga këshilltarët ekonomik për vlerësimin e bilancit të pasurisë 22.02.2022 25.02.2022 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1966 Banka e Shqiperise Informacion 1. A është e lejueshme kjo praktikë e ndjekur nga banka për të ndërmjetësuar dhënien e një huaje nga klientë të saj në favor të një klienti tjetër dhe likuidimi i huasë pas lëvrimit të kredisë? 2. Nëse po, kopje të dokumentit ku pasqyrohet kjo politikë 22.02.2022 25.02.2022 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1965 Ministria e Drejtësisë Drejtesi • Kopje të opinionit të CEPEJ për metodologjinë e përgatitjes së hartës së re gjyqësore; • Kopje të opinionit të CEPEJ për vetë hartën e re gjyqësore të përgatitur gjatë 2021 dhe që vijon të jetë në proces konsultimi publik (nëse ka). 18.02.2022 - 349 -Dite PRITJE Download Pergjigjur me email
1964 Keshilli i Larte Gjyqesor Drejtesi • Kopje të opinionit të CEPEJ për metodologjinë e përgatitjes së hartës së re gjyqësore; • Kopje të opinionit të CEPEJ për vetë hartën e re gjyqësore të përgatitur gjatë 2021 dhe që vijon të jetë në proces konsultimi publik (nëse ka). 18.02.2022 07.03.2022 17 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1963 Ministria e Kulturës Informacion • Në përzgjedhjen e projekteve fituese, cilat disiplina kulturore kanë pasur përparësi dhe pse? • Sa projekte teatri, baleti, muzike, trashëgimi kulturore, etj. janë mbështetur për vitin 2022 në bazë të projekteve fituese? • Sa artistë të rinjë janë finan 17.02.2022 22.02.2022 5 -Dite PERFUNDUAR Download -
1962 BashkiaTiranë Informacion 1. Kur është realizuar njoftimi i banorëve për nisjen e procedurës së prishjes të pallatit nr.154? 2. Një kopje të procesverbalit të njoftimit të banorëve për prishjen e pallatit nr.154; 3. Një kopje të dokumentacionit (vendim, akte, procesverbale etj) të 15.02.2022 10.03.2022 23 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1961 BashkiaTiranë Informacion 1. Kur është realizuar njoftimi i banorëve për nisjen e procedurës së prishjes të pallatit nr.163? 2. Një kopje të procesverbalit të njoftimit të banorëve për prishjen e pallatit nr.163; 3. Një kopje të dokumentacionit (vendim, akte, procesverbale etj) të 15.02.2022 10.03.2022 23 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1960 BashkiaTiranë Informacion • Kopje në formatin hardcopy (me firmë) të vendimit të Këshillit Bashkiak me Nr. 157 datë 24.11.2021; • Kopje të oponencës teknike për pallatin nr.21, Rruga “Petraq Leka”, Njësia Administrative Nr.6, Bashkia Tiranë. 14.02.2022 10.03.2022 24 -Dite PERFUNDUAR Download -
1959 Instituti i Ndertimit Rindertimi (Thumane)1. Kopje të akt konstatimeve për të gjitha ndërtesat e dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019 në zonën e Thumanës; 2. Kopje të akt ekspertizave të thelluara për ndërtesat e dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019 në zonën e Thumanës 3. Kopje të 11.02.2022 - 356 -Dite GJYKIM SHK 1 - -
1958 Instituti i Ndertimit Rindertimi (Lac)1. Kopje të akt konstatimeve për të gjitha ndërtesat e dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019 në zonën e Laçit; 2. Kopje të akt ekspertizave të thelluara për ndërtesat e dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019 në zonën e Laçit 3. Kopje të oponencave 11.02.2022 - 356 -Dite GJYKIM SHK 1 - -
1957 Kryeministria Informacion • Kopje të relacionit shoqërues për VKM Nr. 478, datë 17.6.2020 “Për kalimin në pronësi, nga Ministria e Mbrojtjes te Bashkia Tiranë, të një sipërfaqeje trualli funksional dhe të disa objekteve, me sipërfaqe të përgjithshme prej 3 300 (tre mijë e treqind) 09.02.2022 - 358 -Dite ANKIM - -
1956 BashkiaTiranë Informacion • Kopje të Vendimit të Këshillit Bashkiak nr 70, datë 12.06.2020 (së bashku me Ankesin nr.1). 09.02.2022 21.02.2022 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1953 B.Kurbin Rindertimi (Lac)1. Sa është numri i ndërtesave të dëmtura nga tërmeti i datës 26.11.2019 në zonën e Laçit për të cilat është vendosur shembja e tyre? 2. Kopje të vendimeve të Këshillit Bashkiak të cilat kanë miratuar shembjen e ndërtesave të mësipërme. 08.02.2022 25.02.2022 17 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1952 Bashkia Krujë Rindertimi (Thumane)1. Sa është numri i ndërtesave të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019 në zonën e Thumanës për të cilat është vendosur shembja e tyre? 2. Kopje të vendimeve të Këshillit Bashkiak të cilat kanë miratuar shembjen e ndërtesave të mësipërme. 08.02.2022 11.04.2022 61 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1951 B.Kurbin Rindertimi (Lac) 1. Cila është shoqëria fituese për demolimin e mbetjeve të shkaktuara nga tërmeti i datës 26.11.2019 në Laç? 2. Sa është kostoja e paguar për demolimin e mbetjeve nga tërmeti në Laç? 3. Nga kush është përballuar kostoja (psh: fondi i rindërtimit, b 07.02.2022 21.02.2022 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1949 Bashkia Krujë Rindertimi (Thumane)1. Cila është shoqëria fituese për demolimin e mbetjeve të shkaktuara nga tërmeti i datës 26.11.2019 në Thumanë? 2. Sa është kostoja e paguar për demolimin e mbetjeve nga tërmeti në Thumanë? 3. Nga kush është përballuar kostoja (psh: fondi i rin 04.02.2022 15.03.2022 39 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1948 B.Kurbin Rindertimi (Lac)• Kopje të informacionit në lidhje me dëmtimet nga tërmeti i datës 6.11.2019 në zonën e Laçit: 1. Sa është numri i banesave të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019 në zonën e Laçit? etj 04.02.2022 21.02.2022 17 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1947 Ministria e Drejtësisë Informacion • A është realizuar njoftimi për Noteren Rezarta Koçi për tu kthyer në detyrë sipas Vendimit nr. 2892 (2955), datë 21.10.2021 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë për ushtrimin e veprimtarisë noteriale të Noteres Rezarta Koçi ? • Nëse po, 04.02.2022 - 363 -Dite PRITJE - Nuk ka informacion
1946 Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural Informacion • A ka një udhëzim për përcaktimin e rregullave dhe procedurave në rastet kur lejohet djegia e kullotës apo livadhit? ( bazuar në parashikimin e nenit 22 të ligjit Nr.9693, datë 19.3.2007 “Për fondin kullosor” i ndryshuar) • Nëse po, ju lutemi na vini në 02.02.2022 17.02.2022 15 -Dite PERFUNDUAR Download Email pergjigje
1945 Bashkia Krujë Rindertimi (Thumane)1. Sa është numri i banesave të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019 në zonën e Thumanës? 2. Sa prej tyre janë vlerësuar të pabanueshme dhe është vendosur shembja? 3. Sa është numri i familjeve të cilave u janë dëmtuar banesat nga tërmeti i d 01.02.2022 05.04.2022 62 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1944 BashkiaTiranë Informacion • Kopje të Vendimit të Këshillit Bashkiak nr 08, datë 13.02.2021 (së bashku me listën bashkëlidhur: Ankesi nr.1 dhe Aneksi nr.2). 01.02.2022 08.02.2022 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1943 Agjencia për Dialog dhe Bashkëverisje Informacion • Cila është kompania që ka realizuar/hartuar pyetësorin “Këshillimi Kombëtar”? • Kopje të dokumentave të tenderit për shpalljen e fituesit të kompanisë që ka realizuar/hartuar pyetësorin “Këshillimi Kombëtar;etj 31.01.2022 28.02.2022 28 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
Materiali voluminoz
1942 Posta Shqiptare sh.a. Informacion • Kopje të marrëveshjes ndërmjet qeverisë dhe Postës Shqiptare për shpërndarjen e pyetësorit “Këshillimi Kombëtar”; • Kopje të faturës financiare për realizimin e këtij shërbimi. 31.01.2022 07.03.2022 35 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1941 Kryeministria Rindertimi Kopje të relacionit dhe akte të tjera shoqëruese për: 1. VKM Nr. 78, datë 31.1.2020 “Për shpalljen e zonës së Re për Zhvillim në Njësitë Administrative 4 dhe 8, zona “5 Maji”, Bashkia Tiranë dhe caktimin e Bashkisë Tiranë si njësi zbatuese”; 2. VKM Nr. 81 28.01.2022 - 370 -Dite GJYKIM SHK 1 - -
1940 BashkiaTiranë Rindertimi Kopje të Planeve të Detyruara Vendore: 1. Për shpalljen e zonës së Re për Zhvillim në Njësinëtë Administrative 4 dhe 8, zona “5 Maji”, Bashkia Tiranë; 2. Për shpalljen e zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative 11, Universiteti Bujqësor i Tiranë 28.01.2022 23.03.2022 54 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1939 KDIMDHP Informacion • Sa është numri i ankesave që ka marrë Komisioneri për të Drejtën e Informimit për vitin 2021 dhe çfarë vendimesh ka marrë në rastet konkrete? • Sa është numri i ankesave që ka marrë Komisioneri për të Drejtën e Informimit nga gazetarët për vitin 2021 dh 25.01.2022 27.01.2022 2 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1938 Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit Informacion • A është realizuar ngritja e portalit unik për tërmetin? • Nëse po, sa është kostoja e krijimit të këtij portali? • Nëse jo, kur është planifikuar ndërtimi i tij? 21.01.2022 26.01.2022 5 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1937 Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor Mjedisi • Cila është procedura e kontrollit teknik të zhurmave nga mjetet e transportit? • A shoqërohen mjetet e reja me një certifikatë për zhurmat para se të hyjnë në tregun shqiptar? • A ka ndonjë rregullore apo udhëzim apo akt tjetër lidhur përsa më sipër? 18.01.2022 04.02.2022 17 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas emailit sqarues
1936 BashkiaTiranë Mjedisi • A ka realizuar Bashkia Tiranë hartëzimin e zhurmave për qytetin e Tiranës? Nëse po, kopje të dokumentit; • A ka shpallur Bashkia Tiranë zona të qeta në territorin që ajo administron? Nëse po, cilat janë këto zona?etj 17.01.2022 04.03.2022 46 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1935 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Informacion • Kopje të relacionit shoqërues të ligjit Nr.97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”. 17.01.2022 21.01.2022 4 -Dite PERFUNDUAR Download -
1934 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi 1. A ka në MTM sektor/drejtori/specialist të profilizuar dhe përgjegjës lidhur me manaxhimin e ndotjes akustike sipas pikës 3 të nenit 2 të ligjit nr. 9774 datë 12.07.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis” ? etj 17.01.2022 27.01.2022 10 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas emailit sqarues
1933 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Informacion • Kopje të kontratës koncesionare për ndërtimin e Aeroportit të Vlorës. 17.01.2022 11.02.2022 25 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigje me email pas emailit sqarues
Materiali voluminoz
1932 Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Informacion • Kopje të Vendimit për miratimin e vendimit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar datë 06.05.2021, që ka lënë në fuqi vendimin e SPAK për mosfillimin e procedimit penal ndaj shtetasve 13.01.2022 19.04.2022 95 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas Vendimit te Komisionerit
1931 Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Informacion • Kopje të Vendimit të pushimit të procedimit penal ndaj shtetases Alma Vokopola Faskaj (komisionere pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit). 11.01.2022 13.01.2022 2 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
1930 Gjykata Kushtetuese Informacion • Kopje të plotë të Vendimit nr. 15, datë 03.06.1997 të Gjykatës Kushtetuese. 11.01.2022 27.01.2022 16 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1929 Avokati i Popullit Informacion 1- Gjatë procesit të shembjes, a ka kryer Avokati i Popullit vlerësime në terren në lidhje me vendimin e Këshillit Bashkiak Tiranë nr. 121 datë 28.09.2020 për demolimin e pallatit nr.153 Rruga “Sokrat Mosko” më datë 20.06.2021 dhe largimin e banorëve të k 10.01.2022 02.03.2022 51 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1928 Agjensia Kombetare e Planifikimit te Territorit Informacion 1. A është miratuar Plani i Përgjithshëm Vendor për Bashkinë Selenicë? 2. Nëse jo, në cilën fazë ndodhet miratimi i këtij plani? 3. Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion kopje të vendimit të miratimit dhe kopje të planit të Përgjithshëm Vendor të Bash 07.01.2022 10.01.2022 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1927 INSTAT Informacion • Sa është numri i lindjeve të regjistruara për të gjithë shtetasit shqiptarë, sipas qarqeve përkatëse, për periudhën 2008 - 2020 (në format excel)? 23.12.2021 31.12.2021 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1926 BashkiaTiranë Informacion • Kopje në formatin hardcopy (me firmë) të vendimit të Këshillit Bashkiak me Nr. 34 datë 01.03.2021. 17.12.2021 05.01.2022 19 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1925 Galeria Kombetare e Arteve Informacion 1. Kopje të projektit të rindërtimit e Galerisë Kombëtare të Arteve; 2. Kopje të procedurave të tenderit për rindërtimin e Galerisë Kombëtare të Arteve; 17.12.2021 22.12.2021 5 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1924 Ministria e Kulturës Informacion 1. Kopje të projektit të rindërtimit e Galerisë Kombëtare të Arteve; 2. Kopje të procedurave të tenderit për rindërtimin e Galerisë Kombëtare të Arteve etj 17.12.2021 18.01.2022 32 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1923 Ministria e Drejtësisë Informacion • A është caktuar noteri për kalimin e arkivës së Noteres Rezarta Koçi në zbatim të urdhërit të Ministrit të Drejtësisë nr. 35 datë 26.05.2021 “Për heqjen e liçencës së ushtrimit të profesionit të Noterit, Noteres Rezarta Koçi”?etj 13.12.2021 16.12.2021 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1922 Drejtoria e Pergjithshme e Gjendjes Civile Informacion • Sa është numri i lindjeve të regjistruara për të gjithë shtetasit shqiptarë, sipas qarqeve përkatëse, për periudhën 2008 - 2020 (në format excel)? 14.12.2021 20.12.2021 6 -Dite PERFUNDUAR Download -
1921 Bashkia Berat Informacion • Kopje të Projektit: “Ndërtimi i godinës së parkimit dhe hapësirave mbështetëse, Berat” në sheshin “ Teodor Muzaka” Berat; etj 07.12.2021 - 422 -Dite ANKIM - KDI:afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
1920 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Informacion • Kopje të procesverbalit të mbledhjes së Komisionit për Çështjet Ligjore, Admistratës Publike dhe të Drejtave të Njeriut datë 11.11.2021; • Kopje të procesverbalit të mbledhjes së përbashkët të Këshillit për Legjislacionin dhe Komisionit për Çështjet Li 01.12.2021 15.12.2021 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1919 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Fier Mjedisi • Kopje te aplikimit të “Shushica Hydropower” për ndërtimin e 4 HEC- eve mbi lumin Shushicë, për leje mjedisore; • Kopje të procesverbalit/ve për zhvillimin e dëgjesës/ve publike të zhvilluar gjatë vitit 2021 për këtë projekt; etj 23.11.2021 01.12.2021 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1918 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Vlore Mjedisi • Kopje te aplikimit të “Shushica Hydropower” për ndërtimin e 4 HEC- eve mbi lumin Shushicë, për leje mjedisore; • Kopje të procesverbalit/ve për zhvillimin e dëgjesës/ve publike të zhvilluar gjatë vitit 2021 për këtë projekt;etj 23.11.2021 01.02.2022 70 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1917 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi • Kopje te aplikimit të “Shushica Hydropower” për ndërtimin e 4 HEC- eve mbi lumin Shushicë, për leje mjedisore; • Kopje të procesverbalit/ve për zhvillimin e dëgjesës/ve publike të zhvilluar gjatë vitit 2021 për këtë projekt;etj 23.11.2021 25.11.2021 2 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
Materiali voluminioz
1916 Agjencia e Zhvillimit te Territoritr Informacion 1. A është miratuar Plani i Përgjithshëm Vendor për Bashkinë Selenicë? 2. Nëse jo, në cilën fazë ndodhet miratimi i këtij plani? 3. Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion kopje të vendimit të miratimit dhe kopje të planit të Përgjithshëm Vendor të Bash 22.11.2021 07.01.2022 46 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1915 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi • A ka patur inspektime përgjatë shtratit të lumit Erzen? • A janë konstatuar dëmtime mjedisore në këtë lum? • Nëse po, cilat janë konstatimet dhe a janë vendosur gjoba për subjektet dëmtuese? • Cilat janë masat e ndërmara për mbrojtjen e lumit Erzen? (në 17.11.2021 22.11.2021 5 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1914 Kolegji i Posacem i Apelimit Informacion • Kopje të vendimit datë 8.6.2021, për rrëzimin e kërkesës së subjektit të rivlerësimit Z. Ervin Karanxha, për përjashtimin e komisioneres Znj. Valbona Snaxhaktari; • Kopje të vendimit datë 24.6.2021, për rrëzimin e kërkesës së subjektit të rivlerësimit Z 16.11.2021 - 443 -Dite ANKIM - KDI:afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion informacionin
1913 BashkiaTiranë Informacion • A ka patur inspektime për subjektet e shitjes së fruta-perimeve në Blv “Bajram Curri” (zona Vasil Shanto-ish Stacioni i fundit i Tiranës së Re), të cilët kanë të vendosura tezga për shitjen e produkteve në trotuare duke penguar lëvizjen e këmbësorëve? • 15.11.2021 28.12.2021 43 -Dite PERFUNDUAR Download -
1912 Gjykata Kushtetuese Informacion • Kopje të autorizimit të personit të tretë Aleanca Për Mbrojtjen e Teatrit, për përfaqësimin e tij në çështjen me kërkues Presidenti i Republikës dhe objekt: “Shfuqizimi i ligjit nr. 37/2018 “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për vlerësimin, negoci 12.11.2021 19.11.2021 7 -Dite PERFUNDUAR - Dokumentacioni i verifikuar prane autoritetit publik
1911 Teatri Kombetari Operas, Baletit dhe Asamblit Popullor Informacion 1. Sa është numri i shfaqjeve të realizuara gjatë periudhës Janar-Qershor të vitit 2021 (online dhe fizikisht)? 2. Cilët janë titujt e shfaqjeve dhe vendet ku këto shfaqje janë dhënë? 09.11.2021 16.11.2021 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1910 Qendra Kombetare e Kultures per Femije Informacion 1. Sa është numri i shfaqjeve të realizuara gjatë periudhës Janar-Qershor të vitit 2021 (online dhe fizikisht)? 2. Cilët janë titujt e shfaqjeve dhe vendet ku këto shfaqje janë dhënë? 09.11.2021 14.12.2021 35 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1909 Teatri Kombetar Informacion 1. Sa është numri i shfaqjeve të realizuara gjatë periudhës Janar-Qershor të vitit 2021 (online dhe fizikisht)? 2. Cilët janë titujt e shfaqjeve dhe vendet ku këto shfaqje janë dhënë? 09.11.2021 22.11.2021 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1908 Teatri Kombetar Eksperimental "Kujtim Spahivogli" Informacion 1. Sa është numri i shfaqjeve të realizuara gjatë periudhës Janar-Qershor të vitit 2021 (online dhe fizikisht)? 2. Cilët janë titujt e shfaqjeve dhe vendet ku këto shfaqje janë dhënë? 10.11.2021 15.11.2021 5 -Dite PERFUNDUAR Download -
1907 Cirku Kombetar Informacion 1. Sa është numri i shfaqjeve të realizuara gjatë periudhës Janar-Qershor të vitit 2021 (online dhe fizikisht)? 2. Cilët janë titujt e shfaqjeve dhe vendet ku këto shfaqje janë dhënë? 09.11.2021 14.12.2021 35 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1906 BashkiaTiranë Informacion • Sa është numri i çerdheve dhe i kopshteve publike në territorin e Bashkisë Tiranë? • Sa është numri i fëmijëve të regjistruar në çerdhe dhe në kopshtet publike? • Sa është tarifa (në muaj ose në vit) që paguan një familje për fëmijën në çerdhe dhe në ko 09.11.2021 24.11.2021 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1905 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Informacion • Kopje të vendimit datë 8.6.2021, për rrëzimin e kërkesës së subjektit të rivlerësimit Z. Ervin Karanxha, për përjashtimin e komisioneres Znj. Valbona Snaxhaktari;etj 03.11.2021 16.11.2021 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1904 Instituti i Shëndetit Publik Shendetesia • Sa është mbulimi vaksinal për COVID-19 i Bashkive të Shqipërisë për dozën e parë dhe dozën e dytë në përqindje dhe në numër absolut vaksinash për secilën Bashki? • Sa është numri absolut i secilit lloji vaksine (Pfizer, Astra Zeneca, Sinovac etj.) për 6 27.10.2021 10.11.2021 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1903 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Drejtesi • Kopje të dorëheqjes së Znj. Albana Shtylla si Sekretare e Përgjithshme e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë; • Kopje të dokumentit për pranimin e dorëheqjes së Znj. Albana Shtylla si sekretare e përgjithshme e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë; • K 25.10.2021 01.11.2021 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1902 BashkiaTiranë Informacion • Kopje të urdhërit nr. 11408/1 datë 25.03.2020, të Kryetarit të Bashkisë “Për ngritjen e komisionit të posaçëm për vlerësimin dhe përzgjedhjen e subjekteve përfituese nga programi i grantit të rindërtimit”. 08.10.2021 21.10.2021 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1901 Autoriteti Rrugor Shqiptar Informacion • Kopje të hartës zyrtare të gjurmës së projektit të “Unazës së Madhe” me të gjitha lotet e saj në Tiranë; • Kopje të hartës zyrtare të gjurmës së projektit të 07.10.2021 22.10.2021 15 -Dite PERFUNDUAR - Materiali voluminoz
1900 Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit Bashkia Tirane Informacion • Kur është planifikuar prishja e pallateve për të cilët ka një vendimmarrje nga Këshilli Bashkiak për prishje si pasojë e dëmtimeve të tërmetit të datës 26.11.2019 në Njësinë Administrative nr.6 Kombinat? • Kopje të dokumentacionit për prishjen e këtyre 07.10.2021 17.12.2021 71 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1899 BashkiaTiranë Informacion • Kopje në formatin hardcopy (me firmë) të vendimit të Këshillit Bashkiak me Nr. 104 datë 02.08.2021. 04.10.2021 07.10.2021 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1898 BashkiaTiranë Informacion 1. Kopje të lejës së ndërtimit të Shkollës “Sami Frashëri”; 2. Kur është zbardhur leja e ndërtimit për rindërtimin e Shkollës “Sami Frashëri? 3. Kopje të vendimit të zbardhjes së vendimit për miratimin e lejes së ndërtimit. 04.10.2021 10.11.2021 37 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1897 Kolegji i Posacem i Apelimit Informacion • Sa është numri i opinioneve kundërshtuese dhe sa është numri i opinioneve pajtuese të dhëna nga anëtarët e ONM në lidhje me çështjet e shqyrtuara nga KPA?etj 30.09.2021 12.10.2021 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1896 BashkiaTiranë Informacion 1. Sa është shuma e mbledhur nga taksa për infrastrukturën arsimore për periudhën 2016-2021? 2. Sa prej kësaj shume është shpenzuar dhe sa prej saj është në gjendje? 28.09.2021 10.11.2021 43 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1895 Instituti i Ndertimit Informacion • Një kopje të Oponencës Teknike të kryer nga Instituti i Ndërtimit në Pallatin nr. 3, Rruga “Viktor Hygo”, Njësia Administrative nr. 7, Tiranë; • Një kopje të Preventivit të Punimeve të hartuar për objektin e mësipërm. 24.09.2021 11.10.2021 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
1894 Teatri Kombetari Operas, Baletit dhe Asamblit Popullor Informacion • Sa ka kushtuar koncerti i Placido Domingos në Shqipëri në inagurimin e Teatrit të Operas, Baletit dhe Asamblit Popullor (“Rikonstruksioni – Hapja e TKOB” -Grand Gala datë 15.09.2021”)? 21.09.2021 25.10.2021 34 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1893 Kryeministria Informacion • Kopje të relacionit për VKM 21.09.2021 22.10.2021 31 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1892 Agjencia Telegrafike Shqiptare Informacion • Sa është numri i punonjësve të Agjencisë Telegrafike Shqiptare për periudhën 2013-2021 (të ndara sipas viteve)? • Sa është fondi i dedikuar për informimin dhe monitorimin e Agjencisë Telegrafike Shqiptare, për periudhën 2013-2021 (të ndara sipas viteve 21.09.2021 02.11.2021 42 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1891 Ministria e Financave dhe Ekonomise Informacion • Një kopje të mendimeve/opinioneve të dhëna nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, për VKM 21.09.2021 20.10.2021 29 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1890 Ministria e Drejtësisë Informacion • Një kopje të mendimeve/opinioneve të dhëna nga Ministria e Drejtësisë, për VKM 21.09.2021 06.12.2021 76 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas vendimit te Komisionerit
1889 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Informacion • Një kopje të mendimeve/opinioneve të dhëna nga Komisioneri për VKM 21.09.2021 22.09.2021 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1888 Kolegji i Posacem i Apelimit Informacion • Sa herë e vizitoi Ambasadoria e SHBA-së, Znj. Yuri Kim, Kolegjin e Posaçëm të Apelimit? • Cili ishte qëllimi për secilin takim të zhvilluar? Kopje të përmbledhjeve të përmbajtjes së takimit/ve; • Sa herë e vizitoi Ambasadori i BE, Z. Luigi Soreca, Koleg 20.09.2021 30.09.2021 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
1887 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Informacion • Sa është numri i kërkesave/kallëzimeve për “lëshim të menjëhershëm të urdhërit të mbrojtjes” për periudhën 2015-2021, në qarqet: Tiranë, Durrës, Vlorë, Fier dhe Shkodër? • Sa është numri i denoncimeve për veprën penale “dhunë në familje” për periudhën 2 15.09.2021 30.09.2021 15 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1886 Drejtoria e Policisë Qarkut Tirane Informacion • Sa është numri i kërkesave/kallëzimeve për “lëshim të menjëhershëm të urdhit të mbrojtjes” për periudhën 2015-2021? • Sa është numri i denoncimeve për veprën penale “dhunë në familje” për periudhën 2015-2021? 15.09.2021 21.09.2021 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1885 Drejtoria e Policisë Qarkut Shkoder Informacion • Sa është numri i kërkesave/kallëzimeve për “lëshim të menjëhershëm të urdhit të mbrojtjes” për periudhën 2015-2021? • Sa është numri i denoncimeve për veprën penale “dhunë në familje” për periudhën 2015-2021? 15.09.2021 27.10.2021 42 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1884 Drejtoria e Policisë Qarkut Vlorë Informacion • Sa është numri i kërkesave/kallëzimeve për “lëshim të menjëhershëm të urdhit të mbrojtjes” për periudhën 2015-2021? • Sa është numri i denoncimeve për veprën penale “dhunë në familje” për periudhën 2015-2021? 15.09.2021 22.09.2021 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1883 Drejtoria e Policisë Qarkut Fier Informacion • Sa është numri i kërkesave/kallëzimeve për “lëshim të menjëhershëm të urdhit të mbrojtjes” për periudhën 2015-2021? • Sa është numri i denoncimeve për veprën penale “dhunë në familje” për periudhën 2015-2021? 15.09.2021 21.10.2021 36 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1882 Drejtoria e Policisë Qarkut Durres Informacion • Sa është numri i kërkesave/kallëzimeve për “lëshim të menjëhershëm të urdhit të mbrojtjes” për periudhën 2015-2021? • Sa është numri i denoncimeve për veprën penale “dhunë në familje” për periudhën 2015-2021? 15.09.2021 24.09.2021 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1881 BashkiaTiranë Informacion 1. Kopje të “Akt Ekspertizës dhe Analizës së Thelluar” për objektin Pallati “Rafaelo”, Njësia Administrative Kashar;etj 15.09.2021 03.12.2021 79 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
Dokumenti voluminoz
1880 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër Informacion • Sa vendime janë dhënë për “lëshim të menjëhershëm të urdhit të mbrojtjes” për periudhën 2015-2021? • Sa vendime janë dhënë për “lëshim të urdhit të mbrojtjes” për periudhën 2015-2021? • Sa është numri i kërkesave për “lëshim të menjëhershëm të urdhit të 15.09.2021 29.09.2021 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1879 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë Informacion • Sa vendime janë dhënë për “lëshim të menjëhershëm të urdhit të mbrojtjes” për periudhën 2015-2021? • Sa vendime janë dhënë për “lëshim të urdhit të mbrojtjes” për periudhën 2015-2021? • Sa është numri i kërkesave për “lëshim të menjëhershëm të urdhit të 15.09.2021 28.09.2021 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1878 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier Informacion • Sa vendime janë dhënë për “lëshim të menjëhershëm të urdhit të mbrojtjes” për periudhën 2015-2021? • Sa vendime janë dhënë për “lëshim të urdhit të mbrojtjes” për periudhën 2015-2021? • Sa është numri i kërkesave për “lëshim të menjëhershëm të urdhit të 15.09.2021 17.09.2021 2 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
Materiali voluminoz
1877 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës Informacion • Sa vendime janë dhënë për “lëshim të menjëhershëm të urdhit të mbrojtjes” për periudhën 2015-2021? • Sa vendime janë dhënë për “lëshim të urdhit të mbrojtjes” për periudhën 2015-2021? • Sa është numri i kërkesave për “lëshim të menjëhershëm të urdhit të 15.09.2021 06.10.2021 21 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1876 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë Informacion • Sa vendime janë dhënë për “lëshim të menjëhershëm të urdhit të mbrojtjes” për periudhën 2015-2021? • Sa vendime janë dhënë për “lëshim të urdhit të mbrojtjes” për periudhën 2015-2021? • Sa është numri i kërkesave për “lëshim të menjëhershëm të urdhit të 15.09.2021 05.10.2021 20 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1875 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Informacion • Çfarë statusi ka Federata e Kolombofileve Shqiptare me Nr NIPT K76625202Q (status aktiv apo pasiv)? • A ka ky subjekt detyrime të papaguara ndaj organeve tatimore? Nëse po, sa është vlera e detyrimeve të papaguara? 01.09.2021 10.09.2021 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1874 INSTAT Informacion • Në kuadër të Censit 2022, a do jetë i mundur plotësimi online i anketës, duke marrë parasysh dhe vazhdimin e pandemisë shkaktuar nga COVID-19? 31.08.2021 09.09.2021 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1873 Ministria e Kulturës Informacion 1. Sa është numri i shfaqjeve të realizuara gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021? 2. Cilët janë titujt e shfaqjeve dhe vendet ku këto shfaqje janë dhënë? 30.08.2021 16.09.2021 17 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1872 INSTAT Informacion 1. Sa është norma e varfërisë në Shqipëri? 2. Kopje të të dhënave mbi çmimet e konsumatorëve dhe prodhuesve, dhe indekset e çmimeve; 30.08.2021 20.09.2021 21 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
1871 Institutit i Sigurimeve Shoqërore Informacion 1. Sa është vlera e pensionit minimal në Shqipëri? 2. Sa persona marrin pension minimal dhe cilat janë 5 qarqet që kanë numrin më të madh të personave që marrin pension minimal? etj 30.08.2021 14.09.2021 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1870 BashkiaTiranë Informacion 1. Kur është zbardhur leja e ndërtimit me Nr.X-9867/4 etj 30.08.2021 23.09.2021 24 -Dite PERFUNDUAR Download -
1869 Kolegji i Posacem i Apelimit Informacion • Sa pozicione për këshilltarët juridikë dhe financiarë ishin parashikuar dhe sa ishin caktuar në fillim të procesit të vetingut e në vazhdim për periudhën 2018-2021(të ndara sipas viteve )? etj 29.07.2021 05.08.2021 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1868 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Informacion • Sa pozicione për këshilltarët juridikë dhe financiarë ishin parashikuar dhe sa ishin caktuar në fillim të procesit të vetingut e në vazhdim për periudhën 2018-2021(të ndara sipas viteve )? etj 29.07.2021 04.08.2021 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1867 Avokati i Popullit Informacion 1- A ka kryer Avokati i Popullit vlerësime në terren në lidhje me vendimet e Këshillit Bashkiak Tiranë për prishjen e pallateve të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019, në Njësinë Administrative nr.6, Kombinat dhe largimin e banorëve të këtyre pallatev 27.07.2021 02.08.2021 6 -Dite PERFUNDUAR Download -
1866 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Informacion 1- Një kopje të procedurave të tenderave të zhvilluara për të gjitha Spitalet Bashkiake dhe Rajonale për furnizimin me oksigjen medikal për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar- Korrik 2021; 2- Një kopje të kontratave të lidhura për furnizimin me oksigjen 27.07.2021 04.10.2021 69 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
Materiali voluminoz
1865 Spitali Bashkiak Mirdite Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Bashkiak Mirditë me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 28.07.2021 04.08.2021 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1864 Spitali Bashkiak Kruje Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Bashkiak Krujë me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 28.07.2021 08.10.2021 72 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas emailit sqarues
Materiali voluminoz
1863 Spitali Bashkiak Delvine Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Bashkiak Delvinë me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 28.07.2021 - 554 -Dite ANKIM - -
1862 Spitali Rajonal Vlore Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Rajonal Vlorë me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 27.07.2021 24.09.2021 59 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1861 Spitali Rajonal Korce Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Rajonal Korçë me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 28.07.2021 24.09.2021 58 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar me email pas ankimit
Materiali voluminoz
1860 Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Universitar “Shefqet Ndroqi” me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 27.07.2021 18.10.2021 83 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
Materiali voluminoz
1859 Spitali Bashkiak Kucove Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Bashkiak Kuçovë me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 etj 28.07.2021 05.08.2021 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1858 Spitali Bashkiak Malesi e Madhe Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Bashkiak Malësi e Madhe me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 28.07.2021 20.09.2021 54 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
Materiali voluminoz
1857 Spitali Bashkiak Mat Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Bashkiak Mat me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 etj 28.07.2021 10.08.2021 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1856 Spitali Bashkiak Permet Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Bashkiak Përmet me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 etj 28.07.2021 02.08.2021 5 -Dite PERFUNDUAR Download -
1855 Spitali Bashkiak Pogradec Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Bashkiak Pogradec me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 28.07.2021 21.10.2021 85 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas emailit sqarues
Materiali voluminoz
1854 Spitali Bashkiak Puke Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Bashkiak Pukë me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 etj 28.07.2021 20.09.2021 54 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1853 Spitali Bashkiak Sarande Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Bashkiak Sarandë me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 etj 28.07.2021 11.10.2021 75 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
Materiali voluminoz
1852 Spitali Rajonal Berat Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Rajonal Berat me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 etj 28.07.2021 12.10.2021 76 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
Materiali voluminoz
1851 Spitali Rajonal Diber Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Rajonal Dibër me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 etj 28.07.2021 09.08.2021 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1850 Spitali Rajonal Durres Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Rajonal Durrës me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 etj 26.07.2021 21.10.2021 87 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
1849 Spitali Rajonal Elbasan Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Rajonal Elbasan me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 etj 28.07.2021 27.09.2021 61 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas emailit sqarues
Materiali voluminoz
1848 Spitali Rajonal Fier Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Rajonal Fier me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 etj 28.07.2021 05.08.2021 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1847 Spitali Rajonal "Omer Nishani" Gjirokaster Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Rajonal Gjirokastër me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 etj 28.07.2021 06.08.2021 9 -Dite PERFUNDUAR - Materiali voluminoz
1846 Spitali Rajonal Kukes Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Rajonal Kukës me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 etj 28.07.2021 09.08.2021 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1845 Spitali Rajonal Shkoder Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Rajonal Shkodër me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 etj 28.07.2021 12.08.2021 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1844 Spitali Rajonal Lezhe Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Rajonal Lezhë me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 etj 26.07.2021 21.09.2021 57 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
1843 Spitali Universitar i Traumes Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Universitar të Traumës me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 etj 28.07.2021 02.08.2021 5 -Dite PERFUNDUAR Download -
1842 Spitali Koco Glozheni Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Universitar Obstetrik-Gjinekollogjik “Koço Gliozheni” me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 etj 28.07.2021 29.09.2021 63 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1841 Spitali Mbreteresha Geraldine Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Universitar Obstetrik-Gjinekollogjik “Mbretëresha Geraldinë” me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 etj 26.07.2021 03.08.2021 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1840 Spitali Bashkiak Kolonje Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Bashkiak të Kolonjës me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 etj 24.07.2021 31.08.2021 38 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1839 Spitali Bashkiak Kavaje Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Bashkiak të Kavajës me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 etj 30.07.2021 24.09.2021 56 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
Materiali voluminoz
1838 Spitali Bashkiak Has Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Bashkiak të Hasit me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 etj 24.07.2021 29.07.2021 5 -Dite PERFUNDUAR Download -
1837 Spitali Bashkiak Gramsh Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Bashkiak të Gramshit me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 etj 24.07.2021 12.08.2021 19 -Dite PERFUNDUAR - Materiali voluminoz
1836 Spitali Bashkiak Devoll Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Bashkiak të Devollit me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 etj 24.07.2021 20.09.2021 58 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1835 Spitali Bashkiak Bulqize Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Bashkiak të Bulqizës me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 etj 24.07.2021 05.08.2021 12 -Dite PERFUNDUAR - Materiali voluminoz
1834 Spitali Bashkiak Lushnje Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin Bashkiak të Lushnjes me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 etj 24.07.2021 27.09.2021 65 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1833 Spitali Bashkiak Librazhd Informacion 1- Numrin e pacientëve të shtruar dhe trajtuar në Spitalin e Librazhdit me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 etj 19.07.2021 29.07.2021 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
1832 QSUT Informacion 1. Numrin e pacienteve të shtruar dhe trajtuar në Qendrën Spitalore Universitare, “Nënë Tereza” me Covid 19 për vitet 2019/2020 dhe periudhën Janar - Qershor 2021 etj 19.07.2021 12.08.2021 24 -Dite PERFUNDUAR Download -
1831 BashkiaTiranë Informacion • A ka një vendimmarrje Bashkia Tiranë për kompensimin në vlerë monetare apo pasuri të paluajtshme për banorët , banesa/prona e të cilëve është vendosur të prishet sipas Vendimeve të Këshillit Bashkiak 14.07.2021 01.10.2021 79 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1830 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi • Kopje të plotë të studimit mbi mbylljen dhe rehabilitimin e mbetjeve urbane nga venddepozitimet ilegale (ku të përfshihen dhe hartat e venddepozitimeve ilegale, fotografi etj), të realizuar në bashkëpunim me Agjencinë Zviceriane të Zhvillimit. 12.07.2021 - 570 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
1829 Keshilli i Larte i Prokurorise Drejtesi • Kopje të procedurës për emërimin e drejtueses së Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan Znj. Edlira Bako; • Kopje të dokumentave të kandidaturave të paraqitura; • Kopje të relacioneve/akte të tjera të KLP-së në lidhje me kandidaturat për 09.07.2021 29.07.2021 20 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas emailit sqarues
1828 Keshilli i Larte Gjyqesor Informacion • Kopje të Raportit mbi Gjendjen e Sistemit Gjyqësor dhe veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2020. 22.06.2021 29.06.2021 7 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
Materiali voluminoz
1827 BashkiaTiranë Informacion • Kopje në formatin hardcopy të vendimeve të Këshillit Bashkiak të poshtë shënuara: 1. Vendimi nr.102 datë 28.09.2020; 2. Vendimi nr.103 datë 28.09.2020;etj 17.06.2021 22.07.2021 35 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
1826 Gjykata e Lartë Informacion • Kopje të metodologjisë së miratuar nga Kolegji Civil i gjykatës lidhur me uljen e numrit të çështjeve që do të shqyrtohen nga gjykata. 17.06.2021 16.09.2021 91 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
1825 Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit Bashkia Tirane Informacion • Kopje të listës së pallateve për tu prishur si pasojë e dëmtimeve të tërmetit të datës 26.11.2019 në Njësinë Administrative nr.6 Kombinat. 18.06.2021 27.09.2021 101 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1824 Instituti i Ndertimit Informacion • Kopje të akt aktekspertizës të thelluar për pallatet nr. 153, nr.153/1 dhe nr. 156 në Njësinë Administrative nr.6 Kombinat: • Kopje të oponencës teknike për pallatet nr. 153, nr. 153/1 dhe nr. 156 në Njësinë Administrative nr.6 Kombinat. 16.06.2021 01.10.2021 107 -Dite PERFUNDUAR - Riderguar kerkesa
1823 BashkiaTiranë Informacion • Kopje të akt aktekspertizës të thelluar për pallatet nr. 153, nr.153/1 dhe nr. 156 në Njësinë Administrative nr.6 Kombinat: • Kopje të oponencës teknike për pallatet nr. 153, nr. 153/1 dhe nr. 156 në Njësinë Administrative nr.6 Kombinat; • Kopje të VKB 16.06.2021 - 596 -Dite PRITJE - -
1822 BashkiaTiranë Informacion • Cilat janë kompanitë private që ofrojnë shërbimin e transportit urban në Tiranë? • Kopje të kontratave që ka secila kompani private me Bashkinë Tiranë për transportin publik; • Sa është buxheti që marrin kompanitë private të transportit urban në Tiranë 14.06.2021 05.07.2021 21 -Dite PERFUNDUAR Download -
1821 Keshilli i Larte Gjyqesor Informacion • A është ngritur struktura për monitorimin e strategjisë së KLGJ? • A ka një raport monitorimi të strategjisë të miratuar me Vendimin nr. 126 datë 19.07.2019 të KLGJ? Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të tij. 14.06.2021 25.06.2021 11 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
Materiali voluminoz
1819 BashkiaTiranë Informacion • Kopje të listës të përditësuar të stafit të punësuar (emër/mbiemër) në Klinikën Veterinare të Bashkisë Tiranë duke përfshirë rolin, funksionin e punës, datën zyrtare të fillimit të punës, diplomën/licencën, adresën e postës elektronike dhe numrin e tele 11.06.2021 24.06.2021 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1818 BashkiaTiranë Informacion 1. A lejohet të vendosen ashensorë në pallatet ekzistuese (të vjetra)? 2. Nëse po, cilat janë kushtet/kriteret dhe procedura për vendosjen e tyre? 07.06.2021 22.07.2021 45 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1817 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Informacion • Kopje të listës së ndërmarrjeve që operojnë në fushën e prodhimit ( veshje dhe këpucë) në territorin e Republikës së Shqipërisë (të ndara sipas qyteteve), ku të përfshihen të dhëna në lidhje me: o emrin e subjektit o adresën o numri i punonjësve për sec 01.06.2021 18.06.2021 17 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas emailit sqarues
Materiali shume voluminoz
1816 Keshilli i Larte i Prokurorise Drejtesi • Kopje të procedurës për emërimin e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan; • Kopje të dokumentave të kandidaturave të paraqitura; • Kopje të relacioneve/akte të tjera të KLP-së në lidhje me kandidaturat për drejtues të Prok 01.06.2021 06.07.2021 35 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
Materiali voluminoz
1815 Keshilli i Larte i Prokurorise Drejtesi • Kopje të procedurës për emërimin e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë; • Kopje të dokumentave të kandidaturave të paraqitura; • Kopje të relacioneve/akte të tjera të KLP-së në lidhje me kandidaturat për drejtues të Proku 01.06.2021 06.07.2021 35 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
Materiali voluminoz
1814 Instituti i Shëndetit Publik Informacion • Kopje të analizave të ujit të pijshëm të Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë për periudhën 01.01.2020 e në vazhdim. 26.05.2021 - 617 -Dite VENDIM KOMISIONERI - KDI: Pranimin e ankeses, detyrimin e autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
1813 Inspektori i Larte i Drejtesise Informacion • Kopje të manualit “Për hetimin disiplinor ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve” në shqip dhe anglisht 26.05.2021 01.06.2021 6 -Dite PERFUNDUAR - Email -manuali ne proces perditesimi
1812 BashkiaTiranë Informacion 1. Kopje të vendimeve të lejeve të ndërtimit të miratuar për ndërtimin pas ish Hotel “Sheraton” dhe parkingun e ish hotel “Sheraton” ; 2. Cili është lloji i punimeve të lejuara në zonat e mësipërme. 20.05.2021 06.07.2021 47 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
Dokumentacioni voluminoz
1811 BashkiaTiranë Informacion 1. A janë paguar nga subjektet që po kryejnë punimet në parcelën pas ish Hotel “Sheraton” dhe parkingun e ish hotel “Sheraton” : • Tarifa për shqyrtimin e kërkesës për punime ( e barabartë me 1% të vlerës së investimit). Nëse po sa është vlera dhe kur ësh 18.05.2021 06.07.2021 49 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1810 BashkiaTiranë Informacion • Sa është numri i institucioneve arsimore të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019? • Sa prej tyre janë vlerësuar për tju nënshtruar rikonstruksionit dhe për sa prej tyre është vendosur shembja dhe rindërtimi i tyre? • Sa është vlera totale e rikonstru 17.05.2021 02.06.2021 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
1809 Ministri i Shtetit per Rindertimin Informacion • Sa është numri i ndërtesave të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019? (të ndara sipas llojit psh: banesa private, pallate, biznese, institucione, shkolla, objekte kulturore etj) • Sa prej tyre janë vlerësuar si të banueshme dhe është përcaktuar vlera 17.05.2021 27.05.2021 10 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1808 BashkiaTiranë Informacion • Kopje të dokumentacionit shoqërues të PDV (Planit të Detajuar Vendor ) TR/528, Bashkia Tiranë. 05.05.2021 21.05.2021 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
1807 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Informacion 1. A është ende në fuqi akti normativ i datës 15.03.2020 që ndalon grumbullimet, tubimet, koncertet, organizimet etj.? 2. A ka marrë leje te Policia e Shtetit Kryeministri Edi Rama për të zhvilluar mbledhjen e mijëra qytetarëve në sheshin “Skenderbej” pas 29.04.2021 31.05.2021 32 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1806 BashkiaTiranë Ndertimet • Sa është numri i ndërtesave të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019? (të ndara sipas llojit psh: banesa private, pallate, biznese, institucione, shkolla etj) • Sa prej tyre janë vlerësuar si të banueshme dhe është përcaktuar vlera e rikonstruksionit 29.04.2021 01.06.2021 33 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1805 Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural Ndertimet 1. Urdhër i Ministrit nr. 422, datë 17.12.2009 për miratimin e rregullores “Mbi kushtet për regjistrimin e riprodhuesve racë – pastër të specieve të gjedhit, dhenve, dhive, kuajve, derrave racë- pastër dhe hibridë në librin gjenealogjik”. 2. Urdhër Mi 29.04.2021 11.05.2021 12 -Dite PERFUNDUAR - Materiali voluminoz
1804 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Informacion • Sa masa administrative në bazë të pikës 2 të nenit 3, të aktit normativ nr.3 datë 15.3.2020 janë vendosur gjithsej për periudhën 25 shkurt 2021 – 20 prill 2021 në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë? • Ndaj kujt janë vendosur këto gjoba dhe 20.04.2021 02.06.2021 43 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1803 BashkiaTiranë Ndertimet • Kopje të akt ektekspertizës të hartuar nga Ing.Konst. Diana Lluka për objektin “Pallati 151” rruga “Sokrat Mosko” në Njësinë Administrative nr.6, Bashkia Tiranë, mbi të cilin është bërë oponenca teknike e Institutit të Ndërtimit, dërguar Bashkisë Tiranë 16.04.2021 - 657 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion informacionin
1802 Instituti i Ndertimit Ndertimet • Kopje të akt ektekspertizës të hartuar nga Ing.Konst. Diana Lluka për objektin “Pallati 151” rruga “Sokrat Mosko” në Njësinë Administrative nr.6, Bashkia Tiranë, mbi të cilin është bërë oponenca teknike e Institutit të Ndërtimit, dërguar Bashkisë Tiranë 16.04.2021 - 657 -Dite ANKIM - -
1801 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Informacion • Sa këshilltarë ligjorë / financiar kanë dhënë dorëheqjen / janë shkarkuar dhe sa këshilltarë të rinj juridikë / financiarë janë emëruar për t'i zëvendësuar ata për periudhën 20.04.2020 -01.04.2021? • Cilat ishin arsyet e dorëheqjes / shkarkimit të tyre? 09.04.2021 14.04.2021 5 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1800 Kolegji i Posacem i Apelimit Informacion • Sa këshilltarë ligjorë / financiar kanë dhënë dorëheqjen / janë shkarkuar dhe sa këshilltarë të rinj juridikë / financiarë janë emëruar për t'i zëvendësuar ata për periudhën 20.04.2020 -01.04.2021? • Cilat ishin arsyet e dorëheqjes / shkarkimit të tyre? 09.04.2021 20.04.2021 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1799 Ministria e Drejtësisë Informacion • Kopje të manualit për ligjin e ndihmës juridike të botuar në bashkëpunim me EURALIUS. (https://euralius.eu/index.php/en/te-reja/item/86-legal-aid-manual ) 31.03.2021 31.03.2021 0 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1798 B.Kurbin Informacion • A keni informacione nëse në uzinën e superfosfatit Kurbin, ka mbetje kimike të cilat dëmtojnë shëndetin e banorëve përreth? • A janë ndërmmarë masa deri më sot për rehabilitimin e kësaj zone? Nëse po, çfarë masash janë ndërmarrë; • Nëse jo, a ka ndonjë 12.03.2021 01.06.2021 80 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
1797 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Shendetesia • A ka të dhëna Ministria e Shëndetësisë mbi numrin e personave të prekur me HIV, të cilët kanë humbur jetën për shkak të sëmundjes apo komplikacioneve të shkaktuara nga Covid-19? • Nëse po, sa qytetarë? • A ka të dhëna MSHMS mbi numrin e personave të pre 11.03.2021 22.04.2021 41 -Dite PERFUNDUAR Download -
1796 Avokati i Popullit Drejtesi • Cilët nga anëtarët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK) dhe anëtarët e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit (KPA) janë vlerësuar negativisht nga ONM? 09.03.2021 10.03.2021 1 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
Autoriteti publik nuk disponon informacionin
1795 Gjykata Kushtetuese Informacion • Kopje të vendimeve të marra në mbledhjen e gjyqtarëve datë 18.02.2021; • Kopje të shkresës P-3, Regj. Themeltar, datë 19.02.2021. 02.03.2021 12.03.2021 10 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas emailit sqarues
1794 Keshilli i Larte Gjyqesor Informacion 1. Cilët nga anëtarët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK) dhe Kolegjit të Posaçëm të Apelimit (KPA) kanë qënë të emëruar si gjyqtarë në sistemin gjyqësor? 2. Cilët nga këto anëtarë ka marrë masë disiplinore në kohën e ushtrimit të funksionit të 02.03.2021 23.03.2021 21 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1793 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Informacion • Kopje të listës së dokumentave të dosjes për kandidatin për Komisioner Publik Z.Edmond Kasmi (viti 2017); • Kopje të praktikës (dosjes) për kandidatin për Komisioner Publik Z. Edmond Kasmi. 23.02.2021 10.03.2021 15 -Dite PERFUNDUAR - Dokumentacioni permban te dhena personale
1792 BashkiaTiranë Ndertimet • Kopje të vendimit të Këshillit Bashkiak, nr.106, datë 28.09.2020 22.02.2021 25.02.2021 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1791 Instituti i Ndertimit Ndertimet • Kopje të akteve të ekspertizave të thelluar dhe oponencat teknike të hartuara për pallatin 145, dhe pallatin 146 rruga “Sokrat Moska”, njësia administrative nr 6, të bërë si rezultat i dëmtimit nga tërmeti i datës 26.11.2019. 20.02.2021 04.03.2021 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email, Dokumentacioni voluminoz
1790 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Informacion • Kopje të listës së ndërmarrjeve që ofrojnë shërbime në territorin e Republikës së Shqipërisë (të ndara sipas qyteteve), shërbime si më poshtë:  tregti me shumicë dhe pakicë;  riparimi i automjeteve dhe motorcikletave;  hotele;  bar-restorante;  15.02.2021 22.02.2021 7 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
Materiali voluminoz
1789 Universiteti i Tiranës Arsim • A ka paguar Rektorati për blerjen e të drejtave të përdorimit të platformës Microsoft Office 365 Education për procesin e mësimit online apo përfshirjen e Universitetit të Tiranës në përdoruesit e saj? Nëse po, sa ka kushtuar blerja? • A i është ofruar 11.02.2021 18.02.2021 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1788 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise Arsim • A ka paguar Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë për zhvillimin e platformës akdemia.al? Nëse po, sa ka kushtuar kjo platformë? • A ka statistika për përdoruesit e platformës që janë studentë të universiteteve publike? Nëse po, sa studentë të univers 11.02.2021 21.04.2021 68 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1787 BashkiaTiranë Informacion • Sa herë janë kryer dezifektime në territorin e Bashkisë Tiranë pas konstatimit të rasteve të infektimit me Covid 19, për periudhën 10.03.2020-10.02.2021? • Sa ka qenë kostoja e përgjithshme e dezifektimeve të kryera? • A janë përballuar këto kosto nga b 11.02.2021 01.04.2021 48 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1786 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Votime • Gjatë mbledhjes së nënshkrimeve për kandidat të pavarur (model 6), çfarë shënohet specifikisht në kolonën dedikuar adresës? (shënohet adresa e njësisë administrative ku nënshkruesi ka vendbanimin apo thjesht bashkia përkatëse);etj 10.02.2021 17.02.2021 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1785 Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë Informacion • Sa është mesatarja e kohëzgjatjes së fazës hetimore nga momenti i regjistrimit të çështjes deri në dorëzimin e kërkesës për gjykim ose pushimin e çështjes? • Sa është mesatarja e kohëzgjatjes së fazës hetimore nga momenti i kallëzimit deri në dorëzimin 02.02.2021 29.03.2021 54 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1784 Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura Mjedisi • A do të shpallet Vjosa “Park Kombëtar” apo “Peizazh i Mbrojtur”? • Cila zonë e Vjosës do të gëzojë mbrojtje? • A do të lejohen ndërtimet e hidrocentraleve pas statusit që pritet të marrë lumi Vjosë? • Ju lutemi na vini në dispozicion kopje të dokumentac 02.02.2021 16.03.2021 42 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
1783 Prokuroria e Përgjithshme Informacion • Sa është mesatarja e kohëzgjatjes së fazës hetimore nga momenti i regjistrimit të çështjes deri në dorëzimin e kërkesës për gjykim ose pushimin e çështjes? • Sa është mesatarja e kohëzgjatjes së fazës hetimore nga momenti i kallëzimit deri në dorëzimin 01.02.2021 12.02.2021 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1782 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Informacion • Kopje të relacionit shoqërues të ligjit nr. 7905, datë 21.03.1995 “Kodi i procedurës penale i Republikës së Shqipërisë”. 01.02.2021 09.02.2021 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1781 ILDKP Drejtesi • A është kryer kontroll për pasurinë e subjektit Edmond Kasmi në vitin 2017 (subjekt kandidues për Komisioner Publik) dhe raport mbi pasurinë e këtij subjekti nga ILDKPKI? • Nëse po, kopje te dokumentave të mësipërme. 28.01.2021 - 735 -Dite ANKIM - Pergjigje e pjesshme, email sqarues
KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion informacionin
1780 BashkiaTiranë Informacion • Kopje të kontratave të lidhura me subjektet private për pastrimin e qytetit të Tiranës. 28.01.2021 04.02.2021 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1779 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Informacion • Kopje të rekomandimeve të ONM të dërguara Kuvendit të Republikës së Shqipërisë nga Avokati i Popullit në bazë të shkresës me Nr. 104, datë 07.04.2017. 27.01.2021 01.04.2021 63 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1778 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Shendetesia • Me cilat shtete të Bashkimit Evropian ka marrëveshje Shqipëria për sigurimin shëndetësor reciprok? • A ka marrëveshje të ndërsjellta të cilat rimbursojnë kostot e trajtimit shëndetësor në rast se një shtetas shqipëtar sëmuret në vendet e BE dhe kur një 26.01.2021 16.03.2021 49 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pa ankimit
Derguar per kompetence FSDKSH
1777 Ministria e Kulturës Informacion • Kopje të kontratës me nr. 3168, datë 06.07.2005 për dhënien me qira të ambjenteve të Qendrës Ndërkombëtare të Kulturës (Piramida), subjektit TopMedia/Digitalb. 26.01.2021 24.02.2021 29 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1776 Bashkia Elbasan Informacion • Kopje të kontratës që ka aktualisht Bashkia Elbasan me kompaninë 26.01.2021 17.03.2021 50 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1775 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Pune • Kopje të listës së ndërmarrjeve që operojnë në sektorin e transportit në territorin e Republikës së Shqipërisë (të ndara sipas qyteteve); • Sa është numri i punonjësve për secilën nga këto ndërmarrje? 19.01.2021 25.01.2021 6 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
Materiali voluminoz
1774 Inspektoriati i Punës Pune • Kopje të listës së ndërmarrjeve që operojnë në sektorin e transportit në territorin e Republikës së Shqipërisë (të ndara sipas qyteteve); • Sa është numri i punonjësve për secilën nga këto ndërmarrje? 19.01.2021 29.01.2021 10 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
Materiali voluminoz
1773 Gjykata e Lartë Informacion 1. Sa persona janë punësuar në njësinë e shërbimit ligjor, pranë Gykatës së Lartë? 2. Sa persona janë punësuar pranë Qendrës së Dokumentacionit?etj 14.01.2021 22.01.2021 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1772 Keshilli i Larte Gjyqesor Informacion 1. Sa persona janë punësuar në njësinë e shërbimit ligjor, pranë Gykatës së Lartë? 2. A është ngritur struktura Qendrës së Dokumentacionit? Nëse po, sa persona janë punësuar pranë Qendrës?etj 14.01.2021 15.02.2021 32 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1771 Avokati i Popullit Informacion • Kopje të rekomandimeve të ONM të dërguara Kuvendit të Republikës së Shqipërisë 14.01.2021 14.01.2021 0 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1770 Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor Informacion • Kopje të listës së vendeve të Bashkimit Evropian me të cilat ka marrëveshje Shqipëria për njohjen e ndërsjelltë të patentave? • Sa marrëveshje të tilla janë lidhur për periudhën 2010-2020? 13.01.2021 20.01.2021 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1769 INSTAT Informacion • Kopje të draft-pyetësorit final të Censit të Popullsisë dhe Banesave. 12.01.2021 19.01.2021 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1768 Bashkia Selenice Informacion • Cila është ecuria për ndërtimin e projektit të HEC-ve Shushicë? • Në çfarë faze ndodhet ndërtimi i HEC-ve mbi lumin Shushicë? 12.01.2021 01.03.2021 48 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1767 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Informacion • Sa është numri i ankesave që ka marrë Komisioneri për të Drejtën e Informimit për vitin 2020 dhe çfarë vendimesh ka marrë në rastet konkrete? • Sa është numri i ankesave që ka marrë Komisioneri për të Drejtën e Informimit nga gazetarët për vitin 2020 dh 11.01.2021 14.01.2021 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigur me email
1766 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi • Kopje të vendimit Nr. 19 datë 12.07.2019 të KKT-së “Ndërtimi i Hidrocentralit “KUÇ” në rrjedhën e sipërme të pellgut ujëmbledhës të Lumit të Shushicës, Bashkia Himarë, Qarku Vlorë”(referuar shkresës nr.prot 289 datë 30.01.2020); • A ka patur kërkesë ng 11.01.2021 04.03.2021 52 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1765 Agjencia e Zhvillimit te Territoritr Mjedisi 1. Kopje të vendimit Nr. 19 datë 12.07.2019 të KKT-së “Ndërtimi i Hidrocentralit “KUÇ” në rrjedhën e sipërme të pellgut ujëmbledhës të Lumit të Shushicës, Bashkia Himarë, Qarku Vlorë”(referuar shkresës nr.prot 289 datë 30.01.2020);etj 11.01.2021 22.01.2021 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1764 Operator i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë të bëra nga OSHEE gjatë viteve 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ( të ndarë sipas viteve )? • Sa është numri i kërkesave për pezullim ekzekutim vendimi të bëra nga OSHEE para Gjykatës së Lartë për vi 06.01.2021 - 757 -Dite VENDIM KOMISIONERI - KDI: Pranimin e ankeses dhe detyrimin e autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
1763 Bashkia Vlorë Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë të bëra nga Bashkia Vlorë gjatë viteve 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ( të ndarë sipas viteve )? • Sa është numri i kërkesave për pezullim ekzekutim vendimi të bëra nga Bashkia Vlorë para Gjykatës 06.01.2021 13.01.2021 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1762 Bashkia Korçë Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë të bëra nga Bashkia Korçë gjatë viteve 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ( të ndarë sipas viteve )? • Sa është numri i kërkesave për pezullim ekzekutim vendimi të bëra nga Bashkia Korçë para Gjykatës 06.01.2021 22.01.2021 16 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1761 Bashkia Durrës Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë të bëra nga Bashkia Durrës gjatë viteve 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ( të ndarë sipas viteve )? • Sa është numri i kërkesave për pezullim ekzekutim vendimi të bëra nga Bashkia Durrës para Gjykat 06.01.2021 13.01.2021 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1760 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë të bëra nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve gjatë viteve 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ( të ndarë sipas viteve )? • Sa është numri i kërkesave për pezullim ekzekutim vendimi të bëra nga Drejt 05.01.2021 22.01.2021 17 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1759 Avokati i Popullit Informacion • Kopje të “Protokollit të procedurave të punës për vlerësimin se cili prej kandidatëve plotëson kriteret formale për institucionet rivlerësuese (Avokati i Popullit nr. 20/1 Prot datë 13.02.2017);etj 31.12.2020 14.01.2021 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas emailit sqarues
1758 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë të bëra nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve gjatë viteve 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ( të ndarë sipas viteve )? • Sa është numri i kërkesave për pezullim ekzekutim vendimi të bëra nga Drejt 29.12.2020 11.01.2021 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1757 BashkiaTiranë Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë të bëra nga Bashkia Tiranë gjatë viteve 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ( të ndarë sipas viteve )? • Sa është numri i kërkesave për pezullim ekzekutim vendimi të bëra nga Bashkia Tiranë para Gjykat 29.12.2020 19.01.2021 21 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1756 Ministria e Financave dhe Ekonomise Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë të bëra nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë gjatë viteve 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ( të ndarë sipas viteve )? • Sa është numri i kërkesave për pezullim ekzekutim vendimi të bëra nga Minis 17.12.2020 21.12.2020 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1755 Agjencia Shteterore e Kadastres Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë të bëra nga Drejtoritë Rajonale të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës gjatë viteve 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ( të ndarë sipas viteve dhe drejtorive)? • Sa është numri i kërkesave për pezullim 11.12.2020 08.01.2021 28 -Dite PERFUNDUAR Download -
1754 Agjencia e Trajtimit te Pronave Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë të bëra nga Agjencia e Trajtimit të Pronave gjatë viteve 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ( të ndarë sipas viteve)? • Sa është numri i kërkesave për pezullim ekzekutim vendimi të bëra nga Agjencia 10.12.2020 19.01.2021 40 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1753 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Shendetesia • Sa është numri i laburatorëve të virologjisë të cilët janë të certifikuar nga OBSH për kryerjen e testimeve për COVID-19 në vendin tonë? • Kopje të listës së laburatorëve të virologjisë të cilët janë certifikuar nga OBSH për testimet e Covid-19 në vendi 03.12.2020 25.01.2021 53 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1752 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Informacion Kopje të opinioneve /rekomandimeve të dhëna nga EURALIUS për projektligjet/ligjet : • “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.03.1996, “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; • “Për organizimin dhe funksion 02.12.2020 07.05.2021 155 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas Vendimit te Komisionerit
1751 Departamenti i Administrates Publike Informacion • Sa është numri i të punësuarve për periudhën 2010-2020 sipas institucioneve? • Sa është numri i punonjësve të administratës të cilëve iu është ndërprerë kontrata e punës për periudhën 2010-2020? • Cilat kanë qenë arsyet e ndërprerjes së kontratave? 01.12.2020 04.12.2020 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1750 President i Republikës së Shqipërisë Informacion • Sa është numri i personave që kanë përfituar shtetësinë Shqiptare për periudhën 2010 - 2020? • Sa është numri i tyre sipas shtetit të origjinës? • Sa është numri i tyre të perfituara sipas kritereve (psh: si rezident i ligjshëm mbi 5 vjet, për shkak të 01.12.2020 11.12.2020 10 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigje me email
1749 Bashkia Kamez Informacion • Kur është planifikuar nisja e punimeve për ndërtimin e pallateve të shembura në Valias si pasojë e dëmtimeve nga tërmeti i datës 26.11.2019? • Sa kohë do të zgjasin këto punime? • Çfarë është parashikuar të ndërtohet në atë zonë? • Kopje të projektit p 25.11.2020 09.12.2020 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1747 Keshilli i Qarkut Diber Informacion • Sa është numri i punonjësve në administratën publike në qarkun e Dibrës sipas bashkive përkatëse? 13.11.2020 18.01.2021 66 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1746 B.Mat Informacion • Sa familje trajtohen me ndihmë sociale në Bashkinë Mat? • Sa është numri i banorëve që trajtohen me pension në Bashkinë Mat? • Sa është numri i të vetëpunësuarve në Bashkinë Mat? 13.11.2020 20.11.2020 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1745 Bashkia Dibër Informacion • Sa familje trajtohen me ndihmë sociale në Bashkinë Dibër? • Sa është numri i banorëve që trajtohen me pension në Bashkinë Dibër? • Sa është numri i të vetëpunësuarve në Bashkinë Dibër? 13.11.2020 20.11.2020 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1744 Bashkia Bulqize Informacion • Sa familje trajtohen me ndihmë sociale në Bashkinë Bulqizë? • Sa është numri i banorëve që trajtohen me pension në Bashkinë Bulqizë? • Sa është numri i të vetëpunësuarve në Bashkinë Bulqizë? 13.11.2020 23.11.2020 10 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1743 Bashkia Klos Informacion • Sa familje trajtohen me ndihmë sociale në Bashkinë Klos? • Sa është numri i banorëve që trajtohen me pension në Bashkinë Klos? • Sa është numri i të vetëpunësuarve në Bashkinë Klos? 13.11.2020 20.11.2020 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1742 INSTAT Informacion • Sa është % e punësimit dhe e papunësisë për vitin 2020 sipas qarqeve? • Sa është numri i punonjësve në administratën publike në qarkun e Dibrës sipas bashkive përkatëse? • Sa familje trajtohen me ndihmë sociale në qarkun e Dibrës sipas bashkive përkate 13.11.2020 23.11.2020 10 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1741 Institutit i Sigurimeve Shoqërore Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 17.12.2020 29 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1740 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Sarande Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 15.12.2020 27 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1739 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tropoje Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 22.12.2020 34 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1738 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Vlore Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 02.12.2020 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1737 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tirane Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 23.12.2020 35 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1736 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Shkoder Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 16.12.2020 28 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1735 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Lezhe Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 27.11.2020 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
1734 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Korce Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 14.12.2020 26 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1733 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Kukes Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 18.12.2020 30 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1732 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Gjirokaster Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 16.12.2020 28 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1731 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Fier Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 21.12.2020 33 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1730 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Elbasan Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 16.12.2020 28 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas shkreses sqaruese
1729 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Diber Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 27.11.2020 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
1728 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Berat Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 21.12.2020 33 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1727 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Durrës Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 11.12.2020 23 -Dite PERFUNDUAR Download -
1726 Avokatura e Shtetit Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë të bëra nga Avokatura e Shtetit gjatë viteve 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ( të ndarë sipas viteve)? • Sa është numri i kërkesave për pezullim ekzekutim vendimi të bëra nga Avokatura e Shtetit p 12.11.2020 23.12.2020 41 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1725 Agjencia Shteterore e Kadastres Informacion • Sa është numri i vetëdeklarimeve të objekteve informale të paraqitura nga subjektet për periudhën 2010-2018 në Drejtorinë Rajonale të Kadastrës Elbasan? • Sa është numri i vetëdeklarimeve për objektet me leje me shtesa informale të paraqitura nga subje 04.11.2020 21.12.2020 47 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1724 Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore Informacion • Sa është sasia e kromit e nxjerrë nga mininerat e Bulqizës për vitin 2020? • Sa nga kjo sasi i përket shoqërisë Albchrome? 02.11.2020 11.11.2020 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1723 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Shendetesia • A përfshihen edhe testimet për Covid-19 të bëra në laboratorët private në të dhënat ditore që raportohen për testimet dhe rastet pozitive? • Nëse raportohen, sa është numri i testimeve të bëra nga laboratorët private për Covid-19 për javën e fundit të m 02.11.2020 - 822 -Dite VENDIM KOMISIONERI - KDI:pranimin e ankeses dhe detyrimin e autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
1722 Instituti i Shëndetit Publik Shendetesia • Sa teste për COVID 19 kryen ISHP-ja dhe sa teste kryhen nga privatët sot? • Pse kanë urdhëruar subjektet private të mos u kthejnë përgjigje qytetarëve për të paktën 3 ditë për tamponët e kryer? • Pse Shqipëria ka numrin më të ulët të testimeve në Europë 02.11.2020 16.11.2020 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1721 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Informacion  Sa prej kësaj sasie përpunohet në ferrokrom (FeCr)?  Cilat janë shoqëritë/kompanitë të cilët realizojnë përpunimin në ferrokrom (FeCr)? • Sa është çmimi i ferrokromit (FeCr) për periudhën 2019-2020? • Sa është % e ferrokromit (FeCr) të eksportuar për s 30.10.2020 11.11.2020 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1720 Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore Informacion • Sa është % e kromit bruto dhe % e ferrokromit (FeCr) që eksportohet nga Shqipëria? • Sa është sasia e kromit bruto dhe e ferrokromit (FeCr) që eksporton secila nga kompanitë/shoqëritë eksportuese? • Kopje të listës së kompanive/shoqërive që eksportojnë 30.10.2020 11.11.2020 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1719 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave Informacion • Kopje të listës së kompanive/shoqërive që eksportojnë krom dhe ferrokrom (FeCr); • Në cilat vende eksportojnë krom dhe ferrokrom (FeCr) këto kompani/shoqëri? (lista e vendeve sipas kompanive/shoqërive eksportuese) • Sa është sasia e kromit dhe ferrokrom 30.10.2020 02.11.2020 3 -Dite PERFUNDUAR - -
1718 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi • Kopje të kërkesës për dëgjesën publike të depozituar pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit për të cilën është publikuar njoftimi në linkun: http://www.akm.gov.al/assets/shushica-hydropower%2c-ermira-pepaj%2c-ndertim-hec-i%2c-fier.pdf . 29.10.2020 28.12.2020 60 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1717 Bashkia Bulqize Informacion • Sa është sasia e kromit që nxirret nga minierat e kromit në Bulqizë? • A është derdhur renta minerare gjatë 3 viteve të fundit në Bashkinë e Bulqizës? • Nëse po, sa është vlera? 23.10.2020 02.11.2020 10 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1716 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Informacion • Kush është zinxhiri i prodhimit dhe i shitjes së kromit në Shqipëri? • Sa është sasia e kromit që nxirret në vit në Shqipëri? • Sa është çmimi i kromit për periudhën 2019-2020? • Ku shitet apo eksportohet kromi që nxirret nga Shqipëria? • Sa është % e k 23.10.2020 29.10.2020 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1715 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi 1. A ka patur aplikim nga “Shushica Hydropower” shpk në lidhje me projektin për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë gjatë vitit 2020? 2. A ka patur njoftim për konsultimin publik të VNM-së lidhur me me projektin për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë 15.10.2020 20.10.2020 5 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas emailit sqarues
1714 Instituti i Shëndetit Publik Prokurime • Sa kompani/shoqëri kanë marrë pjesë në procedurën e prokurimit 15.10.2020 23.10.2020 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1713 Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë Informacion • Sa masa administrative në bazë të pikës 2 nenit 3, të aktit normativ nr.3 datë 15.3.2020 kanë vendosur Komisariatet e Policisë në shkallë vendi gjithsej pwr periudhwn mars - shtator 2020? • Sa prej tyre janë ankimuar pranë Komisionit të Shqyrtimit të Gj 12.10.2020 12.11.2020 31 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1712 Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore Mjedisi • A ka aplikime/ vendime etj për pajisjen me leje për përdorimin e burimeve ujore për subjektet “Grabova Hydropower” shpk dhe “H. K HEC Grabova 2” shpk? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion dokumentacionin (psh: aplikim për leje, kopje vendimi refu 09.10.2020 21.10.2020 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1711 Kolegji i Posacem i Apelimit Drejtesi • Cilët janë ekspertët që do të kryejnë analizën e re financiare të të ardhurave dhe shpenzimeve dhe do të hartojnë raportin në lidhje me subjektin e rivlerësimit Dritan Peka bazuar në vendimin e datës 14.09.2020 ? • A do të jenë këshilltarët financiarë 01.10.2020 15.10.2020 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1710 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Informacion • Cili është statusi i projektligjit “Për parandalimin e rreziqeve nga aksidentet madhore industriale, që përfshijnë substanca të rrezikshme”? • Kopje të projektligjit “Për parandalimin e rreziqeve nga aksidentet madhore industriale, që përfshijnë substan 29.09.2020 02.10.2020 3 -Dite PERFUNDUAR Download -
1709 Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë Informacion • A dispononi të dhëna statistikore, lidhur me numrin, kohëzgjatjen, mënyrën e përfundimit apo të dhëna të tjera që lidhen me gjykimet me marrëveshje/gjykimet e shkurtuara/urdhërin penal? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të statistik 29.09.2020 - 856 -Dite PRITJE - -
1708 BashkiaTiranë Informacion Kopje të shkresave të Institutit të Ndërtimit drejtuar Bashkisë Tiranë:  Nr. Prot 1538/2 datë 10.07.2020;  Nr. Prot 1512/2 datë 10.07.2020;  Nr. Prot 1513/2 datë 10.07.2020;  Nr. Prot 1514/2 datë 10.07.2020;  Nr. Prot 1515/2 datë 10.07.2020;  Nr. P 29.09.2020 06.11.2020 38 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
Materiali voluminoz
1707 Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile Informacion • Kopje të memos së Drejtorisë së Përgjithshme të Objekteve në Bashkëpronësi, Administrimit të Njësive Administrative dhe Emergjencave Civile Nr.30966 Prot datë 17.09.2020 me objekt “Mbi njohjen me aktespertizat e thelluara të kryera nga Operatorët Ekonom 28.09.2020 02.10.2020 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1706 BashkiaTiranë Informacion • Kopje të memos së Drejtorisë së Përgjithshme të Objekteve në Bashkëpronësi, Administrimit të Njësive Administrative dhe Emergjencave Civile Nr.30966 Prot datë 17.09.2020 me objekt “Mbi njohjen me aktespertizat e thelluara të kryera nga Operatorët Ekonom 28.09.2020 17.11.2020 50 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1705 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Informacion • A ka detyrime të papaguara nga ana e kompanisë A.R.M.O? • Nëse po, sa është vlera e detyrimeve të papaguara? • Çfarë masash/vendime janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për detyrimet e papaguara nga kompania A.R.M.O? 28.09.2020 - 857 -Dite GJYKIM SHK 1 - -
1704 Instituti i Ndertimit Informacion Kopje të shkresave të drejtuara Bashkisë Tiranë:  Nr. Prot 1538/2 datë 10.07.2020;  Nr. Prot 1512/2 datë 10.07.2020;  Nr. Prot 1513/2 datë 10.07.2020;  Nr. Prot 1514/2 datë 10.07.2020;  Nr. Prot 1515/2 datë 10.07.2020;  Nr. Prot 1516/2 datë 10.07.2 29.09.2020 02.11.2020 34 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
Materiali voluminoz
1703 Qendra Kombetare e Biznesit Informacion • Sa është numri i ndërmarrjeve fasone që ushtrojnë aktivitetin e tyre në territorin e Bashkisë Tiranë? • Kopje të listës së ndërmarrjeve fasone që ushtrojnë aktivitetin e tyre në territorin e Bashkisë Tiranë ku përfshihet dhe lloji i aktivitetit të tyre. 22.09.2020 12.11.2020 51 -Dite PERFUNDUAR - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
1702 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi • A ka patur aplikim (ose korrespodencë tjetër) nga shoqëria “SHUSHICA HYDROPOWER” shpk, për heqjen nga fondi pyjor/kullosor të ngastrave pyjore/kullosore të cilat janë në gjurmët e ndërtimit të HEC-ve ? • Nëse po, kopje të vendimarrjes lidhur me këtë apl 22.09.2020 22.09.2020 0 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1701 Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore Mjedisi • Kopje të dokumentave dhe korespondencës së mbajtur ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë në lidhje me ndërtimin e “Kaskadës së Hidrocentraleve mbi lumin Shushicë” për periudhën 21.05.2020 deri më sot. 22.09.2020 28.09.2020 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1700 Bashkia Selenice Mjedisi • Kopje të korrespondencës për vitin 2020 të mbajtur ndërmjet Bashkisë Selenicë dhe institucioneve të tjera, për ndërtimin e HEC-ve Shushicë. 22.09.2020 05.11.2020 44 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1699 Prokuroria e Përgjithshme Informacion • A dispononi udhëzime/manuale lidhur me kriteret /modalitete të tjera lidhur me procedurën e marrëveshjeve të fajësisë? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të tyre. 17.09.2020 02.10.2020 15 -Dite PERFUNDUAR - -
1698 Keshilli i Larte i Prokurorise Informacion • A dispononi udhëzime/manuale lidhur me kriteret /modalitete të tjera lidhur me procedurën e marrëveshjeve të fajësisë? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të tyre. 17.09.2020 - 868 -Dite PRITJE - -
1697 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë Drejtesi • A dispononi të dhëna statistikore, lidhur me numrin, kohëzgjatjen, mënyrën e përfundimit apo të dhëna të tjera që lidhen me gjykimet me marrëveshje/gjykimet e shkurtuara/urdhërin penal? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të statistik 16.09.2020 24.09.2020 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1696 Ministria e Drejtësisë Drejtesi • A dispononi të dhëna statistikore, lidhur me numrin, kohëzgjatjen, mënyrën e përfundimit apo të dhëna të tjera që lidhen me gjykimet me marrëveshje/gjykimet e shkurtuara/urdhërin penal? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të statistik 16.09.2020 21.09.2020 5 -Dite PERFUNDUAR - -
1695 Kolegji i Posacem i Apelimit Informacion • Kopje të vendimit të ndërmjetëm datë 14.09.2020 për kryerjen e analizës financiare të të ardhurave dhe shpenzimeve për subjektin e rivlerësimit Dritan Peka. 15.09.2020 25.09.2020 10 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1694 Ministria e Financave dhe Ekonomise Informacion • A ka filluar veprimtarinë e saj Koorporata e Investimeve Shqiptare? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të planit të punës së Koorporatës për vitin 2020. 15.09.2020 16.09.2020 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1693 Autoriteti Rrugor Shqiptar Informacion • Sa kilometra rrugë automobilistike ka Shëipëria? • Sa kilometra rrugë hekurudhore ka Shqipëria? • Si është gjendja e tyre sipas kategorive? • Sa është vlera e shpenzimeve për mirëmbajtjen e rrugëve (automobilistike dhe hekurudhore)? • Sa është vlera e 15.09.2020 24.09.2020 9 -Dite PERFUNDUAR - -
1692 Bashkia Elbasan Informacion • Sa është buxheti i akorduar për Klubin shumësportesh nga Bashkia Elbasan për vitin 2020? • Sa prej këtij buxheti është përdorur për sportin e karatesë? • Sa është numri i trajnerëve të karatesë, të cilët paguhen nga ky buxhet? • Si është bërë përzgjedhj 14.09.2020 29.10.2020 45 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1691 Agjencia Shteterore e Kadastres Informacion • Sa është numri i Lejeve të Legalizimit të lëshuara Drejtoria Rajonale e Kadastrës Elbasan për vetëdeklarimet e objekteve informale dhe objekteve me leje me shtesa informale të paraqitura nga subjektet për periudhën 2010-2018? 09.09.2020 03.11.2020 55 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1690 Kryeministria Informacion • A ka realizuar Qeveria shqiptare (Kryeministria apo Ministritë) marrëveshje (kontrata) me kompaninë Kroate EuroAlba Advisory gjatë periudhës 2016-2019? • Nëse po, kur janë realizuar dhe cili kanë qenë objekti i tyre? • Kopje të kontratave të realizuara 09.09.2020 10.09.2020 1 -Dite PERFUNDUAR - Email pergjigje
1689 Inspektoriati i Punës Pune • Sa është numri i aksidenteve në punë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë për periudhën 2014-2019? (të ndara sipas qyteteve) • Sa prej aksidenteve kanë rezultuar me vdekjen e punonjësve? (të ndara sipas qyteteve) • Punëmarrësit e cilëve su 09.09.2020 23.09.2020 14 -Dite PERFUNDUAR - -
1688 Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Pune • Sa është numri i të papunëve në Shqipëri për 3 mujorin e dytë të 2020-ës, si pasojë e Covid-19? • Si është ky numër në krahasim me atë të një viti më parë? • Sa prej të papunëve janë nga sektori i Fasonerive dhe Call Center? • Sa prej këtyre bizneseve j 04.09.2020 11.09.2020 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1687 Keshilli i Larte Gjyqesor Informacion • Kopje të “Udhërrëfyesit për Efikasitetin e Gjykatës së Lartë dhe reduktimin e stokut të çështjeve të prapambetura”, hartuar në bashkëpunim me asistencën teknike të ofruar nga EURALIUS V dhe Projekti Drejtësi për të Gjithë –USAID. 04.09.2020 22.09.2020 18 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas emailit sqarues
1686 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Shendetesia • Sa është numri i personave që marrin trajtim me medikamente kundër HIV-AIDS në strukturat e shëndetit publik? • Sa është buxheti vjetor i alokuar për këto medikamente, kitet e testimit? • Sa është buxheti i dedikuar për fushtata promovuese për paran 03.09.2020 15.10.2020 42 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1685 Ministria e Kulturës Informacion • A ka Ministria e Kulturës një plan afat-gjatë apo/dhe afat-shkurtër për politikat e teatrit në Shqipëri? Nëse po, kopje të planit/planeve; • A ka Ministria e Kulturës një program lehtësues për pandeminë për komunitetin teatror të cilët nuk janë të punës 03.09.2020 20.10.2020 47 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1684 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Informacion • Sa punonjës në sektorin privat ( call center, fasoneri, miniera etj) janë infektuar me Covid19 që nga nisja e pandemisë në Shqipëri? • Sa prej tyre kanë humbur jetën? 12.08.2020 29.10.2020 78 -Dite PERFUNDUAR - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
1683 Avokati i Popullit Informacion • Sa hetime janë filluar/kryer në lidhje me të drejten e tubimit nga institucioni juaj gjatë periudhës Mars-Korrik 2020? • Kopje të gjetjeve/rekomandimeve për secilin hetim? 12.08.2020 08.09.2020 27 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1682 Prokuroria e Përgjithshme Informacion 1. Sa persona janë proceduar për veprat penale të mëposhtme gjatë periudhës Mars-Korrik 2020 (ju lutem përcaktoni numrin e procedimeve për çdo tubim dhe datën): • Organizimi dhe pjesëmarrja në tubime të paligjshme; • Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit t 12.08.2020 25.08.2020 13 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigje e pjesshme me email
1681 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Informacion 1. Sa tubime/grumbullime/protesta janë shpërndarë nga policia gjatë periudhës Mars-Korrik 2020? 2. Sa persona janë proceduar ose shoqëruar për veprat penale të mëposhtme gjatë periudhës Mars-Korrik 2020 (ju lutem përcaktoni numrin e procedimeve/shoqërimev 12.08.2020 02.09.2020 21 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1680 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Informacion • Sa ankesa janë marrë nga zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale gjatë periudhës janar-korrik 2020? ( ku të përfshihet: data e ankesave, numrin e ankimeve për çdo muaj dhe institucionet ndaj të cilave janë ad 12.08.2020 17.08.2020 5 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1679 Keshilli i Emerimeve ne Drejtesi Drejtesi • Kopje të vlerësimeve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për kandidatët për Gjykatën Kushtetuese:  Besnik Muci;  Ardita Alsula;  Shaqir Hasanaj;  Vjosa Bodo;  Vasil Bendo;  Dedë Kasneci. 21.07.2020 - 926 -Dite PRITJE - Email per publikimin e vendimit
1678 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Informacion • A ka filluar funksionin e saj hekurudha për linjën Fier-Vlorë? • Nëse jo, cilat janë pengesat për mosrifillimin e funksionit të saj dhe kur është parashikuar fuksionimi? • A është përllogaritur kostoja që shkaktohet për mosfuksioninim e kësaj hekurudhe? 20.07.2020 24.07.2020 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1677 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Informacion • Kopje të listës së kafshëve të egra në territorin e Republikës së Shqipërisë në rrezik zhdukje; • Sa është numri i tyre i ndarë sipas zonave? • Çfarë masash janë planifikuar të ndërmerren për të parandaluar zhdukjen e tyre? 20.07.2020 04.09.2020 46 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
Materiali voluminoz
1676 Bashkia Krujë Informacion • Sa është numri i ndërtesave të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019? (të ndara sipas llojit psh: banesa private, pallate, biznese, institucione, shkolla etj) • Sa prej tyre janë vlerësuar si të banueshme dhe është përcaktuar vlera e rikonstruksionit 09.07.2020 02.09.2020 55 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1675 Bashkia Durrës Informacion • Sa është numri i ndërtesave të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019? (të ndara sipas llojit psh: banesa private, pallate, biznese, institucione, shkolla etj) • Sa prej tyre janë vlerësuar si të banueshme dhe është përcaktuar vlera e rikonstruksionit 09.07.2020 22.07.2020 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1674 BashkiaTiranë Informacion • Sa është numri i ndërtesave të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019? (të ndara sipas llojit psh: banesa private, pallate, biznese, institucione, shkolla etj) • Sa prej tyre janë vlerësuar si të banueshme dhe është përcaktuar vlera e rikonstruksionit 09.07.2020 29.07.2020 20 -Dite PERFUNDUAR Download -
1673 Kontrolli i Lartë i Shtetit Informacion • Kopje të raportit përfundimtar për Institutin e Monumenteve të Kulturës (IMK) Tiranë, miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH-së Nr. 54, datë 29.05.2020. 03.07.2020 06.08.2020 34 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
Materiali voluminoz
1672 Agjencia e Zhvillimit te Territoritr Mjedisi 1. Kopje të shkresës Nr. 1144/1 Prot, datë 14.08.2019 të Fondit Shqiptar të Zhvillimit drejtuar AZHT; 02.07.2020 08.07.2020 6 -Dite PERFUNDUAR - -
1671 Kolegji i Posacem i Apelimit Informacion • Kopje të vendimit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit për pezullimin e shqyrtimit të çështjeve ku anëtar i trupës gjykuese është Z. Luan Daci;etj 26.06.2020 02.07.2020 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1670 Bashkia Elbasan Informacion • Kur është parashikuar nisja e punimeve për sistemim asfaltimin e vazhdimit të rrugës 17 Marsi, Lagja 28 Nëntori Elbasan? 23.06.2020 06.08.2020 44 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1669 Instituti Kombetar i Trashegimise Kulturore Informacion • Kopje të Urdhërit të Ministrisë së Kulturës nr 122, dt 05.03.2007; • Kopje të Urdhërit nr. 276, dt 16.07.2015 të Ministrisë së Kultures “Për shpallje monument kulture të kategorisë së II, të disa objekteve në qytetin e Tiranës”; etj 22.06.2020 10.07.2020 18 -Dite PERFUNDUAR Download -
1668 Ministria e Kulturës Informacion • Kopje të Urdhërit të Ministrisë së Kulturës nr 122, dt 05.03.2007; • Kopje të Urdhërit nr. 276, dt 16.07.2015 të Ministrisë së Kultures “Për shpallje monument kulture të kategorisë së II, të disa objekteve në qytetin e Tiranës”; 19.06.2020 30.06.2020 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email